Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické dodávání dokumentů v oblasti zemědělství a potravinářství

Čas nutný k přečtení
11 minut
Již přečteno

Elektronické dodávání dokumentů v oblasti zemědělství a potravinářství

0 comments
Anglicky
English title: 
Electronic document delivery services in the agricultural and food sector
English abstract: 
The article focuses on electronic document delivery services in the Czech Republic, especially in the agricultural and food sector. Recent history and development of these services is mentioned briefly, attention is focused particularly on current issues in the context of the contract between National Library of the Czech Republic and the theatrical, literary and audiovisual agency DILIA.

Úvod

Knihovny se tradičně snaží co nejefektivněji vycházet vstříc informačním požadavkům svých uživatelů. Jsou to právě moderní informační technologie, které zvyšují efektivitu poskytování a komfort využívání jejich služeb. Jednou ze slibně se rozvíjejících služeb založených na nových technologiích byla v ČR do začátku roku 2009 služba elektronického dodávání dokumentů (EDD). Tato služba získala mnoho stoupenců zejména z řad pracovníků výzkumu, kde významně urychluje vědeckou komunikaci. V roce 2009 doznalo elektronické dodávání dokumentů velkých změn díky uzavření kolektivní smlouvy na tzv. elektronické dodávání dokumentů mezi Národní knihovnou ČR a agenturou DILIA.

Problematika spojená s důsledky této smlouvy a s  mnohdy více či méně souvisejícími dotazy uživatelů byla podnětem k zorganizování semináře věnovanému této službě.

Seminář se uskutečnil v březnu 2010 v Domě zemědělské osvěty, tradičním centru zemědělských informací a sídle Zemědělské a potravinářské knihovny Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Zájem o tento seminář byl značný a počet zájemců nakonec převýšil kapacitu salonku, který byl pro účely semináře vyhrazen. Semináře se v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty zúčastnilo 31 pracovníků převážně z výzkumných ústavů a vysokých škol z celé ČR. Bylo to právě poslání tohoto semináře, které nás inspirovalo k sepsání článku věnovaného aktuální problematice elektronického dodávání dokumentů především z pohledu Zemědělské a potravinářské knihovny (dále ZPK).

Elektronické dodávání dokumentů v ZPK

Reprografické služby patří mezi základní služby knihoven a nejinak je tomu také v ZPK, která poskytuje svým uživatelům, převážně z řad výzkumných pracovníků z celé České republiky, jak služby založené na jednorázovém dodání tištěné kopie konkrétního článku z časopisu či kapitoly z knihy, tak služby typu Current Contents spočívající v pravidelném zasílání obsahů nově vyšlých čísel časopisů. Logickým vývojem těchto služeb, respektujícím rozvoj informačních technologií, bylo roku 2005 zapojení ZPK jako aktivního člena do systému Virtuální polytechnické knihovny (dále VPK), jehož prostřednictvím začaly být poskytovány elektronickou cestou také kopie z fondů ZPK, a to jak z tradičních tištěných informačních zdrojů, tak i ze zdrojů elektronických. Technické vybavení (skenery atp.) potřebné pro tvorbu kopií (skenů) dokumentů bylo pořízeno z vlastních prostředků ZPK, potažmo z prostředků Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI byl v roce 2008 zrušen sloučením s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, bývalým Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky).

Volba zapojení ZPK do systému VPK byla logická z více důvodů.

 • Tvorba vlastního technického řešení by byla po všech stránkách náročná až nemožná, oproti tomu VPK je dobře fungující systém.
 • ZPK se řadí spíše k technickým knihovnám, tedy těm, kterým je VPK primárně určena.
 • ZPK nemusela hledat vlastní řešení administrace EDD a navíc se zapojila do kooperativního systému více než padesáti knihoven. Uživatel tak zakládá konto prostřednictvím Servisního centra VPK a smlouvu uzavírá přímo s Národní technickou knihovnou. ZPK je “pouze“ v roli toho, kdo poskytne dokument a požadavek vlastními silami zpracuje.
 • ZPK díky zapojení do VPK dosáhla zrychlení a zjednodušení agendy spojené s vyřízením požadavků na kopie, snížení nákladů na techniku a materiál spojený s tiskem kopií, zvýšení rychlosti a kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě snížení ceny služby pro uživatele.
 • Vyúčtování služeb zajišťuje Servisní centrum VPK. Služby jsou hrazeny z finanční částky složené na tzv. finančním kontě, tím odpadá vystavování a úhrada jednotlivých daňových dokladů. ZPK získává přehled o poskytnutých službách včetně jejich vyúčtování a informace o aktuálním stavu finančního konta na svém uživatelském kontě.

Díky intenzivní osvětě mezi svými uživateli se v letech 2005 až 2008 velká část z nich přeorientovala z tradičního dodávání dokumentů poštou na rychlejší a levnější službu EDD. Služba byla zemědělskými a potravinářskými odborníky kladně přijata a ZPK se stala v rámci systému VPK druhou nejvíce využívanou knihovnou.

Kooperativní systém EDD uživateli garantuje rychlé dodání elektronické kopie dokumentu až domů do jeho počítače z mnoha knihoven nejen z České republiky, ale i ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby, která je v rámci VPK také nabízena. Registrovaný uživatel jedné z účastnických knihoven tak může z pohodlí domova objednat kopii článku z časopisu či kapitoly z knihy bez nutnosti fyzicky knihovnu navštívit či být registrován ve více knihovnách.

Elektronické dodávání dokumentů v ČR

Služby elektronického dodávání dokumentů jsou v ČR rozvíjeny od roku 1997, kdy byl uveden do provozu projekt Integrované virtuální knihovny (INVIK) Státní technické knihovny. V roce 2000 na tento projekt volně navázala dnes nejrozšířenější služba elektronického dodávání dokumentů, Virtuální polytechnická knihovna (VPK). Virtuální polytechnická knihovna je deklarací a na smluvním základě založené virtuální společenství především technicky zaměřených knihoven, které se rozhodly společně poskytovat uživatelům služby typu document delivery prostřednictvím technologií internetu. Základní nabídka služeb vychází ze Souborného katalogu VPK, který zpřístupňuje informace o časopiseckých fondech účastnických knihoven VPK. Servisním centrem VPK zajišťujícím správu a provozování systému se stala Státní technická knihovna (dnes Národní technická knihovna), která v této funkci využila své teoretické i praktické zkušenosti z projektu INVIK.

VPK samozřejmě není jediným projektem tohoto charakteru v ČR. Zejména společenským vědám je věnována služba eDoDo, uvedená do provozu v roce 2002 Národní knihovnou ČR. Uživatelům v oblasti výchovy, vzdělávání a školství je určena Elektronická pedagogická knihovna (e-PK), provozovaná od roku 2003 Národní pedagogickou knihovnou Komenského ÚIV.

Základní podmínky a principy poskytování těchto služeb jsou u výše jmenovaných systémů totožné: jsou vázány na uzavření smlouvy, založení uživatelského konta a složení finanční hotovosti. Komunikace i služby jsou realizovány na tzv. uživatelských kontech. Uživatelské konto je chráněný prostor uživatele zřízený na zabezpečeném serveru provozovatele služby na základě smlouvy, vybavený systémem autentizace přístupu. Uživatelské konto umožňuje uživateli komunikovat s knihovnou, objednávat i přijímat služby a hradit poplatky za služby z finančních prostředků vložených jako předplatné na služby. Uživateli těchto služeb mohou být jak fyzické, tak právnické osoby.

Právní aspekty poskytování služby EDD

Provozovatelé služby elektronického dodávání dokumentů od počátku hledali právně korektní postup poskytování této služby, včetně vypořádávání autorskoprávních nároků plynoucích z vytváření elektronických kopií. První služba INVIK STK byla spuštěna v době, kdy autorský zákon neměl žádná ustanovení k elektronickému prostředí. Právní oporu poskytla této službě právní expertiza, jejíž podstatou bylo doporučení vytvořit systém simulující postup zhotovení tiskové rozmnoženiny a garantovat přístup k prozatímní elektronické rozmnoženině pouze objednateli. Prozatímní elektronická kopie byla vytvořena pro účely dodání dokumentu na základě individuální objednávky uživatele, uživatel (objednavatel) měl povinnost si ji vytisknout v jednom exempláři, v žádném případě neměl právo používat ji v elektronické podobě. Elektronická prozatímní kopie musela být po doručení uživateli zničena.

Od 1. 12. 2000 vešel v účinnost nový autorský zákon č. 121/2000 Sb., který přinesl pro práci knihoven mnohá pozitiva, avšak řešení vypořádání autorskoprávních nároků při poskytování služby EDD neumožnil. Služby byly i nadále rozvíjeny na základě právní expertizy doc. JUDr. Martina Boháčka, CSc., který vypracoval i stručný komentář autorského zákona pro SKIP a knihovny a který se podílel na tvorbě smluv služby e-PK. Na tento výklad a jeho přípustnost v praxi panovaly nejednotné právní názory.

Komplexní vyřešení legislativních otázek spojených se službou EDD nabídla až novela autorského zákona z roku 2006, která umožnila získat pro tuto službu kolektivní licenci (§ 101 odst. 9, písm. f). Po zdlouhavých jednáních uzavřely agentura DILIA a Národní knihovna ČR dne 29. 12. 2008 kolektivní smlouvu o tzv. elektronickém dodávání dokumentů.

Dopady smlouvy Národní knihovny ČR s DILIA na poskytování EDD (nejen) v ZPK

Smlouva, která nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2009, významně zasáhla do rychlého rozvoje služby EDD v ČR. Na jedné straně vznikla dlouho žádaná smlouva, která umožňuje tuto službu poskytovat právně korektním postupem na základě kolektivní licence, na straně druhé podmínky smlouvy, zejména výše odměny za takto poskytované kopie, byly přijaty knihovnickou obcí rozpačitě a ve výsledku negativně ovlivnily vývoj této služby v ČR.

Shrňme si alespoň základní rysy služby EDD poskytované v nových podmínkách. Licence je uzavřena pro knihovny evidované podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) nebo pro jejich společenství (např. VPK). Příjemcem služby může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která má se zastupovanou knihovnou uzavřenou „Smlouvu o užívání služby EDD“. Služba je poskytována na základě individuálních požadavků uživatele pro účely výzkumu nebo soukromého studia prostřednictvím uživatelských kont. Uživatel si může dle své volby elektronicky dodaný dokument vytisknout nebo uložit v elektronické podobě ve formátu netextového souboru. Prostřednictvím služby EDD je možné objednávat kopie článků, výňatky z knih, učebnic apod., přičemž u knižní produkce je rozsah poskytnutých kopií zhotovených na jednu objednávku omezen na 25 stran předlohy. Služba EDD může být poskytována pouze na území ČR.

Knihovny jsou povinny dodávané elektronické kopie zřetelně označit způsobem specifikovaným v „Pravidlech pro poskytování služeb EDD“. Každá objednávka vyřízená službou EDD je doprovázena záznamem jedné transakce, který jednoznačně identifikuje rozmnožené dílo, zhotovitele a příjemce elektronické kopie. Knihovny jsou povinny zasílat DILIA čtvrtletně údaje o užití děl elektronickým sdělováním prostřednictvím Národní knihovny ČR. Na základě těchto hlášení je pro každou zastupovanou knihovnu vystaven daňový doklad, na jehož základě je zaplacena autorská odměna. Výše autorské odměny bez DPH byla stanovena na 15,- Kč za jednu stránku předlohy, max. 100,- Kč za jednu objednávku.

V praxi se většina knihoven s většími či menšími obtížemi s podmínkami licence vypořádala a službu EDD nadále nabízí, několik knihoven poskytování této služby pozastavilo.

Zemědělská a potravinářská knihovna patří mezi ty knihovny, které službu nadále poskytují, avšak zájem uživatelů o ni se radikálně snížil. Uživatelé ZPK, kteří před rokem 2009 jednoznačně preferovali službu EDD, se v průběhu minulého roku opět přeorientovali na využívání klasických reprografických služeb. Zasílání tištěných kopií poštou je v současné době výrazně levnější než jejich dodávání elektronickou cestou. Výsledkem tak bylo, že z téměř 23 000 elektronických kopií objednaných a dodaných koncovému uživateli v roce 2008 (papírové kopie nebyly přes VPK objednávány prakticky vůbec) se jejich počet v roce 2009 snížil na necelých 2500, z toho 2000 kopií bylo poskytnuto v lednu 2009, kdy ještě smlouva nebyla v platnosti. Tištěných kopií bylo v roce 2009 objednáno téměř 19 000.

ZPK se snaží neustále vycházet uživatelům vstříc a pokud je to možné, z důvodu úspory finančních prostředků za poštovné kumuluje tištěné rozmnoženiny zhotovené na základě několika objednávek jednoho uživatele do jedné poštovní zásilky. ZPK a jejím uživatelům zůstala alespoň výhoda v organizaci a účtování služeb dodávání kopií dokumentů přes systém VPK a zapojení do souborného katalogu VPK, který kromě odběrů tištěných verzí časopisů obsahuje i záznamy časopisů z online databází. Zde je třeba zdůraznit, že na dodávání elektronických kopií z licencovaných elektronických informačních zdrojů se smlouva s DILIÍ nevztahuje. Využívání těchto zdrojů se řídí licenčními podmínkami vydavatelů, a tak ve většině případů je možné poskytovat elektronické kopie z těchto zdrojů akademickým a vědeckým knihovnám v rámci systému VPK za původní poplatky, tj. 2,- Kč za stránku, max. 15,- Kč za článek.

Srovnání poplatků za články dodávané ZPK přes systém VPK od 1. 2. 2009

Srovnání poplatků za články dodávané ZPK přes systém VPK od 1. 2. 2009

Závěr

Z poznatků získaných z provozu služby EDD v českých knihovnách po roce platnosti uvedené smlouvy jednoznačně vyplývá, že uživatelé preferují příznivou cenu před rychlostí, komfortem a formou finální rozmnoženiny. Ze statistických údajů sledovaných systémů společenství knihoven je zřejmý prudký propad počtu požadavků na službu EDD a naopak nárůst požadavků na tradiční reprografické služby s tištěným výstupem. Je tedy nepochybné, že se v poskytování reprografických služeb jedná o krok zpět.

Přínosem smlouvy Národní knihovny ČR s DILIÍ je bezesporu získání právní opory služby EDD, která je nyní poskytována v souladu s AZ. Avšak podmínky služby jsou nyní pro knihovny a jejich uživatele více či méně nevýhodné, zejména výše autorské odměny je pro české uživatele nepřijatelná. Pro zajištění budoucnosti služby EDD v českých knihovnách je proto nezbytné vyvolat další jednání smluvních stran za účelem posouzení současného stavu a nastavení nových podmínek přijatelných všemi účastníky služby, a to jak ochráncem autorských práv, knihovnami, tak i uživateli.

Použité zdroje
 • BOHÁČEK, Martin. Autorský zákon - Stručný komentář autorského zákona pro SKIP a knihovny [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2001-01-04 [cit. 2010-04-15]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/AZkucharka.htm>.
 • Co je eDDO [online]. Praha: Národní knihovna České republiky [cit. 2010-04-14]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.nkp.cz/pages/edodo.htm>.
 • e-PK – elektronická Pedagogická knihovna [online]. Praha: ÚVI-NPKK, c2009 [cit. 2010-04-14]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.epk.cz>.
 • Elektronické dodávání dokumentů (EDD) [online]. Praha: DILIA [cit. 2010-04-14]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.dilia.cz/view.php?cisloclanku=2009012003>.
 • PLANKOVÁ, Jindra. Nabídka systémů a služeb dodávání dokumentů v České republice. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5 [cit. 2010-04-14]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4072>. ISSN 1212-5075.
 • SVOBODA Martin. Služby knihoven v elektronickém prostředí a autorské právo. In Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví. Praha : Státní technická knihovna, 2003, s.7-11. ISBN 80-86504-09-3.
 • ŠVASTOVÁ, Zuzana – ČUMPLOVÁ, Ludmila. Elektronická pedagogická knihovna – nová služba pro oblast pedagogicky a školství. In Inforum 2004 : 10. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 25.-27.5.2004 [online]. Praha : AiP, 2004 [cit. 2010-04-14]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/pdf/2004/Cumplova_Ludmila.pdf>.
 • Virtuální polytechnická knihovna [online]. Praha : Národní technická knihovna, c2006-2010 [cit. 2010-04-15]. Dostupný na World WideWeb:  <http://www.techlib.cz/cs/sluzby/vpk/>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠLECHTA, Patrik a SMETANOVÁ, Dana. Elektronické dodávání dokumentů v oblasti zemědělství a potravinářství. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-13408. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13408

automaticky generované reklamy
registration login password