Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vzdelávanie riadiacich a vedúcich pracovníkov knižníc Prešovského kraja

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Vzdelávanie riadiacich a vedúcich pracovníkov knižníc Prešovského kraja

1 comments

Slovenská asociácia knižníc ponúkla aj v roku 2008 svojim členským knižniciam spoluprácu a partnerstvo pri organizovaní odborných podujatí pre knihovnícku verejnosť, ako aj kultúrnych a propagačných podujatí pre širokú verejnosť presahujúcich rámec jednej knižnice v programe “Partnerstvo alebo spojme svoje sily“. Túto možnosť využila aj Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove, ktorá zorganizovala 9. novembra 2008 odborné podujatie venované vzdelávaniu riadiacich a vedúcich pracovníkov verejných, vedeckých a akademických knižníc Prešovského kraja. V zasadačke Vyššieho územného celku v Prešove sa ich zišlo okolo 40.

Príprava účastníkov podujatia pred zahájením

Príprava účastníkov podujatia pred zahájením

Úvodné slovo a privítanie účastníkov patrilo riaditeľke Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Mgr. Marte Skalkovej. Vyslovila presvedčenie, že témy prednášané PhDr. Danielou Džuganovou, riaditeľkou Univerzitnej knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, a Mgr. Veronikou Fitzekovou, hovorkyňou Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, sa stretnú s ohlasom a budú zaujímavými príspevkami na prvom vzdelávacom podujatí tohto druhu v Prešovskom kraji.

Mgr. Marta Skalková, riaditelka Kniznice P. O. Hviezdoslava, víta účastníkov

Mgr. Marta Skalková, riaditelka Knižnice P. O. Hviezdoslava, víta účastníkov

Prvá časť podujatia bola zameraná na analýzu, plánovanie, realizáciu a kontrolu programov zameraných na tvorbu, rozvíjanie a udržiavanie prospešných zmien v snahe dosiahnuť strategické ciele organizácie. Riadenie (aj v prostredí knižníc) je nevyhnutne spojené s procesom strategického plánovania, prostredníctvom ktorého sa realizujú nasledovné úlohy:

  • určenie vízie a poslania knižnice;
  • určenie hlavných a vedľajších cieľov;
  • analýza príležitostí a rizík vonkajšieho prostredia knižnice;
  • analýza silných a slabých stránok vnútri knižnice;
  • výskum trhu;
  • definovanie stratégií,
  • plánovanie, organizácia, implementácia a kontrola (štyri fázy každého manažérskeho plánu);
  • distribúcia dokumentov.

Prednáška PhDr. Daniely Džuganovej pozostávala zo štyroch samostatných častí, ktoré boli venované: 1) účinnému nástroju riadenia zmien v knižniciach, ktorým je strategické plánovanie v knižniciach; 2) SWOT analýze vybraných knižničných činností; 3) riadeniu ľudských zdrojov v podmienkach knižníc; 4) lobingu a lobovaniu v knižniciach a pre knižnice. Celá prednáška bola doplnená a spestrená konkrétnymi situáciami a príkladmi z knižničného prostredia, ako aj početnými otázkami poslucháčov.

Niektoré otázky z pléna vyvolali úsmev na tvari prednašatelky

Niektoré otázky z pléna vyvolali úsmev na tvari prednašatelky

V druhej časti tohto podujatia vystúpila s prednáškou hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Veronika Fitzeková na tému „Ako úspešne komunikovať s médiami – vitajte vo svete siedmej veľmoci“. Poslucháči si so záujmom vypočuli zaujímavú prezentáciu o tom, či sú médiá (noviny, televízia, rozhlas, internet) priateľmi, alebo nepriateľmi pre knižnice, o päti dôvodoch, prečo knižnice potrebujú médiá, ako presvedčiť médiá, aby písali o knižniciach, o komunikácii s médiami, o kupovaní novinárov, o ozbrojenom prímerí, o posolstve, o 10 prikázaniach vo vzťahu k médiám. Záver prednášky patril problematike tlačovej konferencie (jej organizácii, príprave, termínom, priestorom, programu, občerstveniu) a tlačovej správy - KTO, ČO, KDE, KEDY A PREČO (jej štruktúre, technickým podrobnostiam a jednotlivým tipom). Aj táto prednáška sa stretla s pozitívnym ohlasom. Bol to skutočne dobrý nápad pozvať profesionálneho novinára a počúvať jeho fundovaný výklad v ľúbozvučnej slovenčine.

PhDr. Daniela Džuganová, riaditelka UK UPJS v Košiciach, pozorne sleduje prezentáciu o práci s médiami

PhDr. Daniela Džuganová, riaditelka UK UPJS v Košiciach, pozorne sleduje prezentáciu o práci s médiami

Mgr. Veronika Fitzeková, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja prijala pozvanie prednašať pre knihovnikov s nadšením

Mgr. Veronika Fitzeková, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, prijala pozvanie prednašať pre knihovnikov s nadšením

Prednašatelka sústredene rozmýšľa a vysvetľuje

Prednašatelka sústredene rozmýšľa a vysvetľuje

Aj prednašatelky vyvolavali občas úsmev na tvári účastníkov

Aj prednašatelky vyvolavali občas úsmev na tvári účastníkov

Na záver tohto odborného podujatia účastníci konštatovali, že jediným slabým miestom bol nedostatok času na výmenu skúseností a diskusiu. Dohodli sa však na témach ďalšieho aktuálneho vzdelávania pre knihovníkov – 1) knižnice a public relation a 2) projekty pre knižnice a personálny manažment.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DŽUGANOVÁ, Daniela. Vzdelávanie riadiacich a vedúcich pracovníkov knižníc Prešovského kraja. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 12 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-12982. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12982

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář