Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

0 comments

Budova VÚBP

V následujícím příspěvku bychom Vám rády představily Středisko vědeckých informací (SVI) Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Praha (VÚBP). Článek popisuje nejen klasické služby knihovny, ale i navazující výzkumnou a informační činnost celého SVI, včetně koncepce pro následující rok.

Hlavním posláním VÚBP jako jediné instituce svého druhu v České republice je systematická výzkumná činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). SVI je informačním střediskem VÚBP pro tuto oblast, poskytuje informační podporu a vzdělávací kurzy v BOZP pro pracovníky VÚBP, odborníky BOZP i laickou veřejnost.

Z historie SVI

Středisko vědeckých informací bylo ustanoveno jako nové oddělení VÚBP v lednu 2003. Knihovna, která je jeho součástí, však existuje již od roku 1953, tedy od samotného vzniku ústavu. S nástupem a postupným vývojem informačních a komunikačních technologií rozšiřovala knihovna své služby především o ty, které se opíraly o využívání elektronických informačních zdrojů, a vytvářela prostředí, které mělo sjednotit klasické i nové informační služby. V polovině 90. let byla zahájena automatizace knihovních procesů, nejprve v systému MAKS, od roku 2000 byl fond knihovny ukládán pomocí automatizovaného knihovnického systému Clavius. Uživatelské rozhraní tohoto systém je v současné době přístupné prostřednictvím internetu a umožňuje tak maximální dostupnost k informačním pramenům VÚBP.

Na začátku roku 2002 se zaměstnanci SVI zapojili do řešení výzkumného projektu ”Řízení BOZP – Informační systém BOZP”, v jehož rámci byl řešen dílčí úkol "Transformace knihovny pro IS BOZP". V květnu 2002 byla předložena a schválena nová koncepce knihovny, která řešila základní problémy spojené se současnými vývojovými trendy zaměřenými na otázku virtualizace vědecko-informačních služeb a vybudování informační základny s širokým rozsahem vstupních informací. Současně s novou koncepcí knihovny bylo potřeba přesně stanovit základní linii transformačního procesu, v němž  byla řešena především otázka adekvátního zpřístupňování informačních zdrojů pomocí internetu. Realizací informačního serveru BOZPinfo, spolu s firemními stránkami VÚBP, získali externí uživatelé a širší veřejnost možnost přístupu k informacím z oblasti BOZP.

Knihovna

Knihovna disponuje fondem téměř 17 000 svazků knih (z toho 3000 zpracováno v AKS Clavius) a 114 tituly českých i zahraničních časopisů ze současné produkce i z let minulých. Stěžejními dokumenty knihovny jsou normy - ČSN, EN, ISO (přes 2000 dokumentů) a právní předpisy (ČR, EU), které představují nejvyužívanější zdroj informací pro aplikaci BOZP v praxi. Vedle toho jsou ve fondu obsaženy výzkumné zprávy (výzkumné záměry, granty řešené ve VÚBP) a anotované články s tematikou BOZP (výběr z časopisů odebíraných knihovnou a z Official Journal of EU).

Knihovna poskytuje prezenční služby jak pracovníkům VÚBP, Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a státního odborného dozoru (SOD), tak i ostatní odborné a laické veřejnosti. Vedle klasických služeb (výpůjční služby, studovna) provádí rešeršní služby, digitalizaci fondu a vytváří vlastní databáze. Vybrané typy dokumentů (články, stěžejní publikace oboru a časopisy) jsou digitalizovány a pro pracovníky VÚBP dostupné prostřednictvím podnikového intranetu.

Koncepce SVI

Prioritami SVI je výzkumná a informační činnost. V rámci výzkumné činnosti řešíme projekt nazvaný Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP. Jeho cílem je vytvořit systém, který by zvyšoval úroveň znalostí a dovedností týkající se problematiky BOZP, poskytoval kvalitní informace všem uživatelům zainteresovaným v problematice BOZP a zkvalitňoval tak práci odborníků pro oblast BOZP jak v České republice, tak na mezinárodní úrovni.

Koncepce SVI na rok 2007

Koncepce SVI na rok 2007

Management znalostí je projektován jako systém, ve kterém jsou přesně stanoveny toky informací, rovněž tak transformační proces, kde jsou řešeny vztahy mezi pojmy data – informace – znalosti – vědomosti - vědecké poznatky. Výzkumná činnost v rámci managementu znalostí zároveň obsahuje rozsáhlou množinu aktivit – od tvorby těchto znalostí, jejich shromažďování, až po sdílení a využití. SVI řeší tyto dílčí úkoly:

 

 • Zdrojová základna – je koncipována jako informační systém, který v sobě integruje interní a externí informační zdroje pro oblast BOZP. Uživatelům je prezentována přes intranetový portál E-knihovna.

  E-knihovna

  E-knihovna

 • Tezaurus - cílem je vytvořit jednotný řízený slovník pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hraničních oborů, který by měl sloužit nejen ke katalogizaci, ale také k propojení jednotlivých informačních zdrojů i celých systémů. Využívat by ho mělo nejen SVI, ale také další instituce, které se BOZP zabývají. Tvorbě tezauru BOZP je věnována diplomová práce Mgr. Jany Hudouskové.
 • Terminologický slovník - je oborovým slovníkem a obsahuje termíny z oblasti BOZP, včetně jejich stručné charakteristiky. Obsahuje termíny nejen v češtině, ale také angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. V současné době je tento slovník vytvářen v internetové encyklopedii Wikipedie.cz. V konečné podobě bude poskytovat propojení na externí zdroje informací, např. knihovní katalogy, souborné katalogy, encyklopedie, internetové vyhledávače apod.
 • E-learningové kurzy – poskytují elektronické učební materiály pro jednotlivé kurzy pořádané VÚBP. Účastníci konkrétního kurzu mají zajištěn adresný přístup k učebním textům, které budou potřebovat k samostudiu. Jednotlivé kurzy mají stanovenu doporučenou literaturu, která je účastníkům kurzů dostupná v elektronické podobě digitálního archivu AiP Safe.
 • Souborný katalog periodik – po navázání spolupráce se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) bude vytvářen v AKS Clavius. V katalogu budou ukládány bibliografické informace o jednotlivých titulech včetně jejich lokace. Zatím byl vytvořen kompletní seznam odebíraných časopisů a počítá se s rozšířením počtu spolupracujících knihoven a dalších institucí.

 

Informační činnost SVI zahrnuje poskytování služeb rozmanitého charakteru (viz Koncepce SVI) , tvorbu databází a informačních zdrojů, včetně jejich správy, zpřístupňování a propagace. Za zmínku stojí zejména:

 

 • Výběrová bibliografie OKO - vytvářena měsíčně na základě zpracování nových dokumentů, které byly pořízeny do knihovního fondu VÚBP. Z AKS Clavius jsou uložená data konvertována na veřejný oborový portál bozpinfo.cz do rubriky Čítárna a zaměstnanci VÚBP k ní mají přístup také přes e-knihovnu.
 • Výběr z Úředního věstníku EU - výběrově jsou zpracovávány záznamy dokumentů legislativního charakteru týkající se problematiky BOZP. Jejich anotované záznamy s propojením na plný text jsou zveřejňovány na oborovém portálu bozpinfo.cz v rubrice Právní předpisy EU.
 • IS podpůrných a výzkumných projektů – slouží k ukládání, zpracování a vyhledávání dostupných informací, které se týkají vývoje a výzkumu v oblasti BOZP. Mapuje výzkumnou činnost v ČR, EU (projekty PHARE, rámcové programy či strukturální fondy) a dalších zemích, kde je realizována mezinárodní spolupráce v oblasti BOZP. Celý tento informační systém je tvořen třemi dílčími databázemi:
  • bibliografickou databází výsledků výzkumu
  • faktografickou databází projektů, expertů a institucí
  • bibliografickou databází záznamů článků publikovaných na bozpinfo.cz
 • Archiv rešerší - soubor dokumentů vytvářených v textovém editoru, které obsahují faktografické informace, dále odkazy na úplné texty dostupné volně na internetu nebo v online databázích a bibliografické odkazy na primární literaturu. Archiv rešerší je zpřístupňován přes e-knihovnu.
 • Digitální archiv AiP SAFE – obsahuje metadatové záznamy a plné texty vybraných dokumentů, které jsou dostupné v knihovně VÚBP. V současné době přecházíme na novou verzi systému Aip Safe III, který umožňuje plnotextové vyhledávání, verzování dokumentů, ukládání dotazů, implementaci tezauru BOZP a propojení s nově vybudovanými externími databázemi pro oblast vědy a výzkumu. Díky tomuto novému rozhraní zpřístupníme metadatové záznamy norem a právních předpisů široké veřejnosti (přístup z portálu bozpinfo.cz) a dále studijní materiály potřebné k absolvování kurzů pořádaných VÚBP a e-learningu. Nová verze usnadňuje správu uživatelů, jejich přístupů a zejména pohodlnější a efektivnější práci se systémem, což si budete moci vyzkoušet koncem listopadu.

 

Archiv rešerší

Archiv rešerší

Rozhraní AiP Safe

Rozhraní AiP Safe

Studovna

Studovna

Knihovna

Knihovna

Knihovna

Knihovna

Knihovní fond

Knihovní fond

Knihovní fond

Knihovní fond

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAUKERTOVÁ, Veronika a MĚCHUROVÁ, Jiřina. Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12271. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12271

automaticky generované reklamy
registration login password