Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Otazníky kolem autorského zákona

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Otazníky kolem autorského zákona

1 comments
Autoři: 

Milí čtenáři, jako obvykle přicházíme s dotazem k našemu oblíbenému právnímu poradci, JUDr. ThDr. Miloni Chudobovi, aby nám (a tím i vám) odpověděl na aktuální otázky související s činností v našem oboru.

Redakce: Pane doktore, rádi bychom s Vámi dnes konzultovali jednu specifickou otázku týkající se autorského zákona...

JUDr. ThDr. Chudoba: Ano, prosím, prosím, podle vaší dikce seznávám, že to bude něco zapeklitého...

Redakce: Vlastně ano. Řada kolegů se na nás obrací s následujícím dotazem: v období svátků, např. Vánoc, Silvestra, ale i Velikonoc a i jindy apod., přicházejí do knihovny čtenáři a na kopírkách si xeroxují své dlaně, popř. obličeje - zřejmě jako svérázné novoročenky či podobně (z jedné knihovny máme dokonce zprávu o kopírování pozadí, ale to je asi vedlejší). Chtěli bychom se proto zeptat, jestli má tato činnost nějaký dopad z hlediska autorského zákona (AutZ).

JUDr. ThDr. Chudoba: Předně je třeba si uvědomit, že každá osoba je dílem ve smyslu § 2, odst. 1 AutZ. AutZ, podobně jako ostatně veškerou legislativu, je třeba interpretovat v kontextu našich evropských křesťanských tradic. Jak praví Bible, v Gen. 1:26: "I řekl Bůh: `Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby`". Podobně v Gen. 1:27 se opakuje: "Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím." Abych to upřesnil, nejspíše multimediálním obrazem...

Redakce: Pardon, pane doktore, myslíte, že i tyto biblické pasáže měli naši zákonodárci na mysli při přípravě autorského zákona?

JUDr. ThDr. Chudoba: Jsem si tím jist. Pročež pokračujme...

Redakce: Ovšem... Ale co z Vašeho, mírně řečeno, novátorského výkladu autorského zákona vyplývá?

JUDr. ThDr. Chudoba: Jednak, jak už jsem řekl, člověk je v dikci § 2, odst. 1 AutZ a Gen 1:26-27 dílem, a to dílem božím. Jednoznačně je "výsledkem tvůrčí činnosti autora" (tedy Boha) a je vyjádřen "v[e ] vnímatelné podobě [...], [...] dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam" (§ 2, odst. 1). Jako takový tedy každý člověk spadá pod ochranu autorského zákona se všemi z toho vyplývajícími důsledky...

Redakce: Co si pod tím máme představit?

JUDr. ThDr. Chudoba: Je třeba reinterpretovat AutZ v plném rozsahu. Většinu stávajících ustanovení lze použít beze změny nebo na základě zásady přiměřeného použití. Např. § 4, odst. 1: "Prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti je dílo zveřejněno" - zde je jasné, že v případě osoby se jedná o její narození. Nebo např. § 7 odst. 1: "Totožnost autora, jehož dílo bylo podle projevu jeho vůle zveřejněno bez udání jména (dílo anonymní), popřípadě pod krycím jménem nebo pod uměleckou značkou (dílo pseudonymní), není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit" - zde je zřejmé, že odstavec je v plném rozsahu vztažitelný na osobu Boha. Je všeobecně známo, že hebrejské jméno JHV, tedy Jehova, překládané v Bibli jako Bůh, znamená "Jsem, který jsem" - jedná se tedy o typický pseudonym - pravé jméno má zůstat skryto...

Redakce: Pane doktore, abychom nezabředli do přílišných právně-teologických nuancí, můžete se prosím vrátit ke knihovnám a kopírování dlaní, obličejů apod.?

JUDr. ThDr. Chudoba: Ano, samozřejmě. Pokud tedy dojde ke kopírování (části) osoby, vzniká autorovi dle § 25 odst. 1a (osobu je třeba chápat jako dílo v podstatě multimediální) právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla. Zde je třeba podotknout, že za rozmnožování je třeba považovat i rozmnožování pomocí genetického kódu, specifické problémy také přináší klonování...

Redakce: Ano, rozumíme, to je velmi zajímavá otázka... Pokud můžeme sami chvilku odbočit....

JUDr. ThDr. Chudoba: Samozřejmě....

Redakce: Máme dle dikce § 8 AutZ považovat rodiče za spoluautory nebo spíše nikoliv?

JUDr. ThDr. Chudoba: Domnívám se, že spíše nikoliv. Vycházím z § 8, odst. 2, kde se praví, že "spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu". Rodiče sehrávají při vzniku nového jedince právě pouze onu roli technickou, nejspíše na úrovni dodání onoho "technického materiálu"...

Redakce: Dobře, jaké další dopady musíme předjímat v souvislosti s autorským zákonem?

JUDr. ThDr. Chudoba: Jedná se především o placení autorských odměn za užití díla, resp. tantiém, chcete-li. Zde vyvstává ovšem celá řada problémů...

Redakce: Ano, již jsme se vklínili do Vašeho myšlení: jedním z oněch problémů je, komu vlastně autorské odměny zaplatit...

JUDr. ThDr. Chudoba: Přesně tak. Mezirezortní komise pod vedením Ministerstva kultury prozatím zvolila tento způsob: autorské odměny související s rozmnožováním (míněno kopírování, biologické rozmnožování nebo klonování) osob věřících připadají příslušné, státem registrované církvi. Rozmnožování osob věřících, které náleží k církvím neregistrovaným nebo nenáleží k žádné církvi, připadá Ministerstvu kultury...

Redakce: Ano, a co osoby nevěřící, kterých je v České republice většina?

JUDr. ThDr. Chudoba: V těchto případech se postupuje následovně: autorské odměny za rodiče věřící v "něco" (tzv. něcismus) opět připadají Ministerstvu kultury, odměny za rodiče věřící v "přírodu" připadají Ministerstvu životního prostředí...

Redakce: Dobře, a co osoby zcela nevěřící, ateisté?

JUDr. ThDr. Chudoba: V takovém případě náleží autorská odměna Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy...

Redakce: Další otázkou je výše oněch autorských odměn...

JUDr. ThDr. Chudoba: Ano, to je poměrně již prodiskutovaná otázka: u biologického rozmnožování a klonování se zůstalo u osvědčeného desátku, u rozmnožování pomocí kopírovacích strojů apod., což vás zajímá nejvíce, se jedná o promile pořizovací hodnoty díla...

Redakce: Pardon, co máte na mysli pořizovací hodnotou?

JUDr. ThDr. Chudoba: Bohužel, o významu tohoto pojmu i případné výši pořizovací hodnoty se na Ministerstvu kultury teprve diskutuje...

Redakce: Dobře, závěrečná otázka: jaká praktická doporučení byste dal knihovnám pro případy, kdy si čtenáři kopírují části svých těl?

JUDr. ThDr. Chudoba: Myslím, že pokud tato záležitost zůstane v přijatelném rozsahu, není potřeba na současném stavu nic měnit. Pokud by se ovšem tato praxe rozmohla, je zcela nezbytné zavést identifikaci čtenářů ve smyslu zjišťování jejich náboženského vyznání, aby bylo možné rozhodnout, kterému z ministerstev připadnou autorské odměny...

Redakce: Z toho nás trochu mrazí, nemůže se jednat o diskriminaci nebo nepovolené shromažďování citlivých informací?

JUDr. ThDr. Chudoba: Zcela jistě, ale Bůh je s námi, zejména se mnou. Dostanu od vás za náš dnešní rozhovor 750 Kč, jako obvykle...

Redakce: Ano, pane doktore, velmi děkujeme, zejména za naše čtenáře.

Problematice autorského zákona se budeme věnovat i v dalších číslech. Své dotazy můžete posílat na známou adresu redakce@ikaros.cz.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 2 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Otazníky kolem autorského zákona. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 13 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11465. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11465

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Autora rozhovoru bych si dovolila upozornit na (domnívám se) nepřesný výklad Gn. 1:27 "Bůh stvořil člověka, aby byl Jeho obrazem...". Chápu to totiž tak, že Bůh nestvořil člověka jako svůj obraz, ale chtěl, aby Ho lidé hledali - aby mohli být Jeho obrazem - a dal jim k tomu svobodnou vůli...Díky té je ovšem dost lidí stále "pod obraz". (Kdyby to nebylo smutné, tak napíšu :-)). Člověk, jako dílo takto stvořené, tedy nemá ještě definitivní podobu - hotovo, "Dokonáno" se stalo až na kříži, a to ještě jen pro ty, kteří tomu věří. To je dílo-ten člověk: se svobodnou vůli a schopností věřit!(Věří i ti, co věří, že nevěří)...takže přeji do roku 2004 autorům (i autorům české a EU legislativy), aby byli o kousek víc obrazem Autora autorů a speciálně autorskému zákonu, aby byl o kousek víc obrazem Zákona zákonů.:-)P.S. O autorském zákoně bych toho s Vámi moc nenapovídala, ale tohle mě bavilo.

registration login password