kvalitativní výzkum

Problematika hodnocení evropského výzkumu

English title: 
Assessing European research
Abstract: 

This article gives an overview of the Dr. Vladimír Albrecht’s (Technology Centre AS CR) lecture on the topic of European research assessment in the course Introduction to Scientometrics organized by the Institute of Information Studies and Librarianship of Charles University in Prague. The participants were informed about the activities of the Technology Centre AS CR, broad issue of the Framework Programmes and possibilities of its assessment.

Úvod

V rámci semináře Úvod do scientometrie a hodnocení vědy, který probíhá v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přijal pozvání RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., z Technologického centra Akademie věd ČR (dále TC).  Svou přednášku nazval „Problematika hodnocení evropského výzkumu“. Vzhledem k tomu, že role a účel TC není na první pohled zcela zřejmá, nejprve účastníky seznámil s jeho činností.

Vavříková, Lucie. Problematika hodnocení evropského výzkumu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5182>. urn:nbn:cz:ik‐005182. ISSN 1212-5075.

Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org

English title: 
Ranking and Mapping Scientific Knowledge using Eigenfactor.org portal
Abstract: 

The article has the aim to introduce portal Eigenfactor.org that focuses on ranking and mapping scientific knowledge using the network theory. Methods of science evaluation are based on the model that accounts scientific literature as a large network connected by citations and a researcher moving in this network via the chain of citations. To evaluate the journals portal uses two own indicators, Eigenfactor Score and Article Influence. Basic and advanced search lead the user to a certain journal or to a ranking in a scientific field (or any otherwise defined group of journals); for each journal the user obtains detailed data and the synthetic charts. Moreover portal contains so called Cost-Effectiveness Search that enables comparing of the journals by the price and effectiveness. The article brings an analysis of this search on the example from the field information science and library science. The analysis compares the data from Eigenfactor.org in two classification schemes used and more with the original data source Journal Citation Reports by Thomson-Reuters. In the end the article briefly presents visualization tools, Interactive Browser that leads the user through the scientific network by showing neighbouring disciplines and a Motion Charts giving user the overview of the development of core journals for the discipline.

O portálu Eigenfactor.org

V současné době význam hodnocení vědy velmi nabývá na významu. Metody, kterých se pro hodnocení používá, se systematicky rozvíjejí již několik desítek let, nicméně nyní zažívají opravdu bouřlivý rozvoj. Proč je důležité hodnocení vědy a vědeckých výstupů samotných, snad netřeba vysvětlovat; v tom nejširším záběru je na jedné straně hodnocení nezbytné pro efektivní financování, na druhé straně pro rozpoznání kvality vědeckého výstupu.

Vavříková, Lucie. Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4935>. urn:nbn:cz:ik‐004935. ISSN 1212-5075.

Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií

English title: 
Cognitive foundations of information science: interaction of human with information search agent
Abstract: 

The article presents cognitive and affective aspects of information behaviour in the context of information search. It is focused on research methodology and methods aimed at interaction of human with information search agent. Author contributes some research results which were realized as a part of thesis research project.
Interaction is perceived as being framed by information behaviour consisting of cognitive, affective and sensomotoric dimensions. As the research results showed, core of the interaction is created by action level blended with subject’s orientation to object and context. Uncertainty dominated from the perspective of affective information behaviour. Further satisfaction, dissatisfaction, interest, confusion and curiosity were the most frequent affective states. Some differences in behaviour of advanced users and novices were compared and generalized. Synthesis of results of closing interviews and affective aspects of solved tasks contributed to particular recommendations which can help improve interaction of human and agent interface and decrease cognitive load.

Poznámka redakce: Jedná se o výtah z disertační práce.

Bibliografický záznam původní práce: GREŠKOVÁ, Mirka. Kognitívne základy informačnej vedy: interakcia človeka s agentom na vyhľadávanie informácií [Dizertačná práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra knižničnej a informačnej vedy. Školiteľka: Doc. PhDr. Jela Steinerová, PhD. Bratislava: FFUK, 2008. 139 s.
Grešková, Mirka. Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4886>. urn:nbn:cz:ik‐004886. ISSN 1212-5075.

Posudzovanie relevancie v tradičných a elektronických informačných zdrojoch

English title: 
Relevance judgments in traditional and electronic information resources
Abstract: 

Relevance is one of the key categories of information science, traditionally expressing the relation between searched and found information, the relation of correspondence, need, usability. Qualitative research based on interviews with 21 doctoral students has been carried out at the Comenius University in Bratislava, Faculty of Philosophy, in 2006. It was aimed at understanding how the students perceive the concept of relevance and the criteria of judging the relevance of information in traditional and electronic environments. The preliminary results of phenomenographical analysis performed on the data gathered during the interviews indicate some differences. In printed information resources, judging of textual, content characteristics of information serves as a primary criterion of relevance. On the other hand, in the electronic environment the users pay more attention to the aspects of information resources which are not directly connected with their content. Accent on the quality of the resource, its institutional affiliation, is linked with a need of assessing the reliability, trustworthiness of network information resources. Analysis of processes connected with relevance judgments show some parallels with Saracevic’s relevance typology. The differences in criteria applied on judging relevance in traditional and electronic information resources are manifested mostly on higher relevance levels – cognitive, situational and motivational. For some users, the relevance judgment equals to the assessment of formal characteristics and basic content correspondence of information resource with the inquiry, and it ends there. For the others, the thorough understanding of content is a part of this process as well.

Poznámka: Príspevok bol spracovaný s podporou grantovej úlohy VEGA 1/2481/05 Využívanie informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní a vede.

Úvod

Relevancia je jednou zo základných kategórií informačnej vedy, s ktorou sa pracuje najmä v oblasti vyhľadávania informácií a rešeršných informačných systémov. Je to kategória vyjadrujúca vzťah medzi hľadanou a nájdenou informáciou, vzťah zhody, potrebnosti, využiteľnosti.

Šušol, Jaroslav. Posudzovanie relevancie v tradičných a elektronických informačných zdrojoch. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4294>. urn:nbn:cz:ik‐004294. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah