informační etika

Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž?

English title: 
Competitive Intelligence or Illegal Spying?
Abstract: 

Competitive Intelligence is gathering, analyzing and plotting information about competitors, products and customers. These methods are used to evaluate strengths and weaknesses of competitors. Competitive Intelligence is an ethical and legal business practice. In the Czech Republic a new project called Portál CI (www.portalci.cz) has been launched at Masaryk University. It serves as a platform for competitive intelligence professional and students. It provides access to a number of expert articles, methods, instructions and interviews.

Počátky konkurenčního zpravodajství mají kořeny v činnosti státní bezpečnosti a vojenských služeb, a proto je tato problematika často mylně spojována se špionáži a nelegálními praktikami. Konkurenční zpravodajství jako cílený proces získávání informací z konkurenčního prostředí vznikalo v USA v 80. letech 20. století. Americký trh do té doby prakticky nebyl zvyklý na jakoukoliv konkurenci.

Masaříková, Gabriela. Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž?. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5933>. urn:nbn:cz:ik‐005933. ISSN 1212-5075.

Nad informační etikou a výzvami informační společnosti s Rafaelem Capurrem

English title: 
On information ethics and challenges of information society with Raphael Capurro

2. června 2009 přijel do Brna na pozvání Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) profesor Rafael Capurro ze Stuttgartské univerzity médií.

Capurro, Rafael; Lorenz, Michal. Nad informační etikou a výzvami informační společnosti s Rafaelem Capurrem. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5737>. urn:nbn:cz:ik‐005737. ISSN 1212-5075.

Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR

Podnázev: 
Analýza a hodnocení na základě standardu ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
English title: 
Guidelines for citing from Resources available on web pages of Universities in the Czech Republic
English subtitle: 
Analysis and Assessment Based on Standards ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
Abstract: 

The final report is focused on the description and ordination of instruction for citation of literature which is located on WWW pages of the universities in the Czech Republic. In the preamble of the report, concept of information ethics and citation ethics is briefly described and a relation between bibliographical citation and Author’s Act in the Czech Republic is explained. Special attention is applied to the valid standards of the bibliographical citation (ČSN ISO 690 and ČSN ISO 690-2) which are narrowly analyzed in the second chapter. The third chapter gives the analysis of the representatives of instructions selected on the basis of the recherché (attachment No. 1 of the Final report). Related to instruction of literature’s citation, recommendation for improvement of the current state which is partly influenced by quality of citation’s standards and party by the form of their implementation to the praxis is formulated. (The Abstract refers to the original text.)
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na popis a utřídění textů instrukcí k citování literatury lokalizovaných na WWW serverech vysokých škol v ČR. V úvodní části práce jsou stručně popsány pojmy informační etika a citační etika a vysvětlen vztah bibliografických citací k Autorskému zákonu České republiky. Zvláštní pozornost je věnována platným normám pro bibliografické citování (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2), které jsou podrobně analyzovány v druhé kapitole. Třetí kapitola nabízí rozbor reprezentantů instrukcí, vybraných na základě rešerše, která je přílohou č. 1 bakalářské práce. V souvislosti instrukcí pro citování literatury je formulováno doporučení pro zlepšení současného stavu, který je ovlivněn jednak zpracování citačních norem, tak samotnou aplikací norem do praxe.

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2006.

Bibliografický záznam původní práce:
Kubálková, Petra. Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3733>. urn:nbn:cz:ik‐003733. ISSN 1212-5075.

Konference Kniha v 21. století, téma Knihy a knihovny v estetické a etické výchově

Již podruhé se konala v Opavě na půdě Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity konference s názvem Kniha v 21. století. Zatímco v loňském roce se jednalo o jednodenní seminář, letos akce byla - již pod označením konference - prodloužena na dva dny (16. až 17. února 2005). Akce našla útočiště v příjemných historických prostorách Slezské univerzity a měla velmi přívětivý až rodinný ráz. Celkem se sešlo okolo padesátky účastníků, z nichž dvacet čtyři předneslo svůj referát.

Hutař, Jan. Konference Kniha v 21. století, téma Knihy a knihovny v estetické a etické výchově. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1866>. urn:nbn:cz:ik‐001866. ISSN 1212-5075.

Zaujalo na Inforu: informační Temelín

Název příspěvku Jiřího Peterky Informační ekologie patřil mezi nejpřitažlivější, a to zejména tím, že si pod ním lze jen velmi těžko představit něco konkrétního. Také vás napadly recyklovatelné informace nebo informace na jedno použití (systém ráno platí, večer ne)? Jiné unikátní tituly, například Informační rafinérie či Řešení dolování dat v reálném podnikovém prostředí, dávají alespoň rámcovou představu o tématu.
Jonáková, Karolina. Zaujalo na Inforu: informační Temelín. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/380>. urn:nbn:cz:ik‐000380. ISSN 1212-5075.

Etické hodnoty a knihovnické poslání na přelomu století

Většina knihovníků, kdyby měli poctivě odpovědět na otázku, proč si zvolili knihovnické zaměstnání, by asi řekla: "Ani nevím", "Tak nějak to vyšlo", "Nic jiného mi nezbývalo".

Myslím, že i legendární ošetřovatelka Florence Nigthingale, která je v Británii dávána za příklad člověka s posláním, by asi dala podobnou odpověď o svém zaměstnání.

Šimsová, Sylva. Etické hodnoty a knihovnické poslání na přelomu století. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/341>. urn:nbn:cz:ik‐000341. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah