informační bariéry

Zapojte se a zviditelněte Váš projekt v soutěži e-Inclusion Awards!


Při příležitosti ministerské konference k e-Inclusion (začleňování občanů do informační společnosti) vyhlašuje Evropská komise soutěž „e-Inclusion Awards“, ve které se jednotlivé projekty mohou ucházet o zisk prestižního ocenění v následujících sedmi kategoriích:
  • Důstojné stáří,
  • Znevýhodnění mladých lidí,
  • Geografická inkluze,
  • Kulturní rozmanitost,
  • Počítačová gramotnost,
  • e-Accessibility a
  • Veřejné služby pro inkluzivní e-Government.

Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením

Podnázev: 
Část I. Zrakový handicap a substituce vizuálního kódu
English title: 
Coding of information for visually impaired persons
English subtitle: 
Part I: Substitution of visual code for visually impaired persons
Abstract: 

The article deals with problem of coding of information for visually impaired persons. Visuall information is not accesible to blind people and it is necessary to substitute it by audible or haptic code.

Náš text navazuje na článek K problematice knihoven pro zrakově postižené z čísla 4 (2007) a rozvíjí některá témata, která v něm byla naznačena. Úkolem knihovnictví je sběr, ukládání a zprostředkování informací. Pro možnost přenášení informací je nezbytná existence nosiče (dokumentu) a kódu (způsobu zaznamenání). Skutečnost, že informace musí být k tomu, aby mohla být přijata, smyslově vnímatelná, hraje podstatnou roli pro způsob jejího kódování pro osoby se smyslovým postižením.

Stodola, Jiří. Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4297>. urn:nbn:cz:ik‐004297. ISSN 1212-5075.

Virtuální komunikace lépe již dnes!

Úvod

Trendem poslední dekády je bezesporu snaha o zlepšení přístupu k internetu a zvyšování přenosových kapacit tohoto média či, chceme-li, uvnitř tohoto virtuálního prostoru. Uplynulo už zdánlivě velmi mnoho času od doby, kdy se přenosové rychlosti v domácnostech pohybovaly v řádu několika kilobitů za sekundu (kbps="kilobite per second") a výdobytkem doby byly modemy v kombinaci s telefonní linkou v režimu "dial-up", tj. s nutností vytáčet spojení a hlídat čas strávený "na netu", aby člověk "neprosurfoval kalhoty".

Štogr, Jakub. Virtuální komunikace lépe již dnes!. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 1 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1854>. urn:nbn:cz:ik‐001854. ISSN 1212-5075.

Bariéry ve využití počítačů

V souvislosti s rychlým vrůstáním informačních technologií a výpočetní techniky do společnosti vyvstává nyní problém bariér při využívání počítačů. Pozastavím se nad nejčastějšími bariérami, které můžeme rozdělit do dvou skupin. Jsou to zaprvé bariéry, které člověk není s to ovlivnit - patří k nim překážky kladené státem (viz blokáda počítačů před rokem 1989) a omezení vyplývající z ekonomické úrovně země. Jako zvláštní problém lze vyčlenit adaptaci na nové informační systémy.
Jonáková, Karolina. Bariéry ve využití počítačů. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 3 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/177>. urn:nbn:cz:ik‐000177. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah