Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zamyšlení nad budoucností dodávání dokumentů a meziknihovními službami

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Zamyšlení nad budoucností dodávání dokumentů a meziknihovními službami

1 comments
Anglicky
English title: 
A matter of future document delivery and interlibrary loan
English abstract: 
<p>This article is the author’s reflection on the future of document delivery. Her thoughts regarding the future of document delivery, library loan and interlibrary loan are briefly mentioned.</p>
Redakční poznámka: Následující text je devátým dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů. První díl byl publikován v zářijovém, druhý díl v říjnovém, třetí díl v listopadovém, čtvrtý díl v prosincovém, pátý díl v lednovém šestý díl v únorovém, sedmý díl v březnovém, osmý díl v dubnovém a devátý díl v květnovém čísle časopisu Ikaros.

Přímé zprostředkování dokumentů uživatelům patřilo a bude vždy patřit k nezastupitelným činnostem knihoven, informačních institucí a organizací. Smyslem a posláním každé informační instituce a organizace, resp. knihovny je tedy zpřístupnění lidského poznání obsaženého v informačních pramenech jejich fondů, popř. fondů jiných informačních institucí, příslušnými knihovnicko-informačními službami čtenářům a uživatelům. Během historického vývoje byly definovány základní služby, které pak byly dále rozčleněny na jednotlivé druhy a typy.

Úkolem všech knihoven je tedy především získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat knihovní fondy a tím přispívat k rozvoji výchovy a vzdělávání, vědy, techniky a kultury. Zpřístupňování dokumentů pak představuje soubor různých služeb, jejichž cílem je uspokojovat potřeby uživatelů s využitím vlastního fondu knihovny nebo s využitím fondů dalších knihoven prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb, mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb a dokumentových dodavatelských služeb.

Vzájemné využívání jednotlivých fondů knihoven se tedy stává nezbytnou součástí národní i mezinárodní spolupráce všech typů knihoven. Dnes prakticky neexistují knihovny ani jiné informační instituce a organizace, které by byly zcela soběstačné při uspokojování informačních potřeb svých uživatelů. Mají-li být služby knihoven určitého státu, území či oblasti efektivní, je nutné zvolit takové teoretické i praktické postupy, které uživatelům zpřístupní požadované dokumenty. Hlavní cíl služeb tradičního užití knihovních materiálů a návazných služeb dodávání dokumentů je tedy nutné spatřovat ve vzájemném poskytování potřebné a nedostupné literatury, spolehlivými a rychlými cestami.

Perspektivou současného světového knihovnictví je směřování ke vzájemnému sdílení informačních zdrojů mezi knihovnami na úrovni regionální, státní i mezinárodní. Rozvoj meziknihovních služeb a služeb dodávání dokumentů představuje základní formu vzájemné spolupráce knihoven a je významným nástrojem pro efektivní využívání informačních zdrojů. Přitom meziknihovní služby a služby dodávání dokumentů jsou založeny na principech vzájemné spolupráce, reciprocity a solidarity jednotlivých zprostředkovatelských knihoven [1].

Současným trendem poskytování a zprostředkování knihovních materiálů a fondů v České republice a také zahraničí, je zapojování do mezinárodní spolupráce, zejména do různých systémů dokumentových dodavatelských služeb. Novým rozvojovým hlediskem se v rámci jmenovaných služeb stává dostatečné technické, technologické, softwarové i hardwarové vybavení a využívání komunikační, reprografické techniky a implementování nových technických zařízení. Ty pak mají velký vliv na konečné uplatnění projektů v rámci služeb dodávání dokumentů v České republice i v mezinárodním kontextu.

Všechny uvedené aspekty byly brány v úvahu při tvorbě našeho seriálu o dodávání dokumentů. Sehrály významnou roli především při charakterizování poslání, postavení a jednotlivých funkcí služeb dodávání dokumentů, ale i stanovení jejich postavení v rámci knihoven a dalších informačních institucí. Na základě studia dané problematiky mohou být dnes stanoveny jisté vývojové tendence meziknihovních služeb, mezinárodních meziknihovních služeb a služeb dodávání dokumentů. Domnívám se, že stanovení konkrétních a přesných proudů, popř. vyjádření trendů dalšího vývoje služeb dodávání dokumentů lze dnes běžně spatřovat jak v samotné praxi knihoven, tak v některých teoretických návrzích pro uvedené oblasti. Zároveň si myslím, že pro vytvoření komplexnějšího obrazu stavu meziknihovních služeb a služeb dodávání dokumentu v České republice i v zahraničí, by bylo zapotřebí provést hlubší analýzy všech souvisejících oblastí a bylo by nutné využít i statistických údajů jednotlivých sledovaných oblastí.

K celkovému současnému obrazu knihoven a informačních institucí, a k situaci poskytování tradičních služeb zprostředkování knihovních materiálů jsou k dispozici dva základní zdroje. Za prvé to jsou průběžné státní statistiky [2], které zpracovávají jednotlivé státy v rámci svých statistických šetření v oblasti knihovnictví. Z těchto statistik je možné vytvořit si konkrétní představu o stavu, organizaci, technické, prostorové, personální vybavenosti jednotlivých knihoven a zároveň je možné vytyčit problémové okruhy jednotlivých knihoven, ale i celého knihovnictví v rámci daného státu [3]. Druhým zdrojem informací jsou pak jednorázová statistická šetření [4], která se zaměřují na zjištění konkrétních informací z určených problémových oblastí a většinou jsou vypracovávána ke konkrétnímu účelu. V mnoha případech jsou údaje z jednorázových statistických šetření využity při řešení výzkumných úkolů, vědeckých prací a rovněž jsou vhodnou formou prezentovány v odborném tisku.

Na základě sledování statistických údajů lze jako jeden z hlavních rozvojových trendů světového knihovnictví stanovit směřování ke vzájemnému sdílení informačních zdrojů mezi knihovnami všech typů, a to na úrovni regionální, státní i mezinárodní. Tento trend je důsledkem nepříznivé tendence k trvalému růstu cen dokumentů, který je současně provázen poklesem finančních prostředků věnovaných na činnost knihoven. Přitom rozvoj meziknihovních služeb, mezinárodních meziknihovních služeb a služeb dodávání dokumentů je také podporován dlouhodobými programy IFLA.

Meziknihovní služby a dnes již také služby dodávání dokumentů představují základní formu vzájemné spolupráce knihoven a jsou významným nástrojem pro efektivní využívání informačních zdrojů získaných nákupem z veřejných rozpočtů. Jsou založeny na principech vzájemné spolupráce, reciprocity a solidarity. Lze tedy předpokládat, že v budoucnu bude jejich význam výrazně stoupat. Z hlediska kvality jsou v mnoha ohledech současné meziknihovní služby poskytované knihovnami obecně hodnoceny jednotlivými knihovnami a jejich pracovníky i uživateli jako málo pohotové, ne vždy spolehlivé a neúplné. Rozhodující podmínkou pro jejich širší využití a návazné sdílení informačních zdrojů je především zlepšení kvalitativních parametrů meziknihovních služeb a důsledné šíření informací o existenci a fungování daného typu služeb.

Již od 90. let 20. století se v českém odborném knihovnickém tisku objevují soupisy negativních prvků v meziknihovních službách a návrhy na zlepšení jejich úrovně a kvality v návaznosti na služby dodávání dokumentů. Za všechny tyto návrhy si zde dovolím citovat jediný, které je dle mého soudu stále platný a teprve po vyřešení daných negativ bude možné dosáhnout vyšší úrovně služeb zprostředkování knihovních materiálů.

„Příčinou nízké úrovně MVS a MMVS v ČR je zejména: neúplnosti a nepřístupnost informací o dostupnosti informačních zdrojů [5]; zastaralá pravidla určující postupy a vzájemné vztahy pro výkon MVS, MMVS; nevyjasněné ekonomické aspekty MVS, MMVS, zejména nárok na vyžádání náhrady nákladů ze strany uživatele, poskytování úhrad mezi knihovnami, nemožnost využít finančních prostředků získaných v MVS i MMVS pro její rozvoj, atd.; nízká kvalita a neprofesionalita v rámci MVS, MMVS u všech partnerů (konečný uživatel, knihovna žádající i žádaná), psychologické bariéry, nemožnost rekvalifikace, atd.; nízké obecné povědomí o významu vzájemné spolupráce mezi knihovnami, nerespektování platných předpisů; nedostatečné technické a softwarové vybavení knihoven pro poskytování MVS, atd.“ [6]

Domnívám se, že mnohé z výše jmenovaných negativních faktorů již byly postupem doby vyřešeny. Některé okruhy otázek však stále čekají na své řešení. Např. byly vytvořeny příznivější podmínky přístupu knihoven k síti internet, k soubornému katalogu i veřejně přístupným katalogům knihoven, došlo k vytvoření nových organizačních a metodických pokynů pro oblast meziknihovních služeb a dodávání dokumentů, řada knihoven má již také vyřešenu otázku finančního zabezpečení meziknihovních služeb, atd. Přesto si myslím, že některé problémové oblasti zůstaly nedořešeny (např. otázky autorsko-právní, terminologie dodávání dokumentů, postavení služeb dodávání dokumentů v rámci služeb knihoven, finanční zabezpečení služeb dodávání dokumentů, atd.) a pouze jejich vyřešením budeme schopni eliminovat veškeré negativní pohledy na tuto oblast velmi perspektivní oblast služeb knihoven.

Poznámky:

1. Pospíšilová, J., s. 15-18
2. Cejpek, J., s. 2-3
3. Hoch, I., nestr.
4. Cejpek, J., s. 3-4
5. částečně vyřešeno zpřístupněním souborného katalogu a OPAC knihoven
6. Richter, V., s. 191-192.

Použitá literatura:

 1. BAKER, David. Document delivery : a new paradigm? Interlending & Document Supply. 2003, vol. 31, no. 2, s. 104-110.
 2. CASLIN : souborné katalogy : organizace a služby, Zadov, 30. května-3. června, 2000. Praha : Národní knihovna ČR, 2000. 194 s.
 3. CEJPEK, Jiří. Nová koncepce vysokoškolského knihovnictví. Praha : ÚISK, 1994. 7 s.
 4. CORNISH, Graham P. Mezinárodní spolupráce knihoven – sjednocuje nebo rozděluje Evropu ? I´94. 1994, roč. 36, č. 5, s. 116-121.
 5. ČERNÁ, Milena; STÖCKLOVÁ, Anna. Služby knihoven a informačních středisek. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1992. 98 s.
 6. Doporučení pro poskytování meziknihovních služeb a dodávání dokumentů [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2006 [cit. 2007-05-15]. Dostupný z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ms_doporuceni_ifla.htm>.
 7. HOCH, Ivo. Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR od r. 1993 [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c1994. Aktualizace 09. 08. 2006 [cit. 2007-05-11]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=05_St/Statistika2.htm>.
 8. MATUŠÍK, Zdeněk. Budoucnost elektronického dodávání kopií. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 2007-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3741>. URN-NBN:cz-ik3741. ISSN 1212-5075.
 9. MATUŠÍK, Zdeněk. Dohoda o e-DoDo aneb Obnovení tradičního porozumění mezi knihovníky a nakladateli v Německu(?). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 2007-05-15]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3954>. URN-NBN:cz-ik3954. ISSN 1212-5075.
 10. Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice : organizace a metodika [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2002 [cit. 2007-05-15]. Dostupný z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mvs_metpokyny.htm>.
 11. POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. Meziknihovní služby. U nás. 2004, roč. 14, č. 1, s. 15-18.
 12. POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška; SKÁKALOVÁ, Věra; HRŠELOVÁ, Helena. Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice : organizace a metodika. Praha : Národní knihovna ČR, 2000. nestr.
 13. RICHTER, Vít. Poskytování meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů v České republice. Národní knihovna. 1998, roč. 9, č. 4, s. 178-192.
 14. RICHTER, Vít. Meziknihovní služby federálně. Čtenář. 1991, roč. 43, č. 3, s. 101.
 15. ŠMILAUER, B.; VETEŠNÍK, P. Modulární systém dodávání dokumentů. In Inforum 2004 : 10. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 25. – 27.5.2004 [online]. Praha : AiP, 2004 [cit. 2007-05-17]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2004/pdf/Smilauer_Bohdan.pdf>.
 16. ŠTUKAVEC, Libor. Úloha vysokoškolské knihovny v práci vysoké školy. Universitas´83. 1983, roč. 16, č. 1, s. 83-84.
 17. VLASÁK, Rudolf. Soudobé vývojové trendy vysokoškolského knihovnictví. Praha : ÚISK, 1994. 34 s.
 18. VLASÁK, Rudolf. DDS a on-line digitální knihovny : změna jednoho paradigmatu. In Inforum 2004 – 10. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 25. – 27.5.2004 [online]. Praha : AiP, 2004 [cit. 2007-05-14]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2004/pdf/Vlasak_Rudolf.pdf>.
 19. Zpráva o stavu vysokoškolských knihoven. Praha : RVŠ, 1998 [cit. 2000-12-08]. Dostupný z WWW: <http://www.upce.cz/priloha/knihovna-cpvs98_1>.
    
Hodnocení: 
Průměr: 3 (hlasů: 4)
PLANKOVÁ, Jindra. Zamyšlení nad budoucností dodávání dokumentů a meziknihovními službami. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 6 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-12561. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12561

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Schází zmínka o diskriminaci čtenářů vyžadováním poplatků za poštovné. Nemělo by být vůbec od čtenáře požadováno bez rozdílu u které knihovny meziknihovní službu vyžaduje.
Jinak je to zřetelná diskriminace čtenářů menších knihoven kde nejsou všechny tituly fyzicky dostupné. Slovensko je bez těchto poplatků a před Sametem se také neplatilo nic. Teď na mém požadavku odstranění diskriminace pracuje ombudsman.

registration login password