Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Úloha univerzit v budoucí informační společnosti - konference RUFIS 2002

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Úloha univerzit v budoucí informační společnosti - konference RUFIS 2002

0 comments

Ve dnech 3. - 4. září 2002 proběhl v Brně již 4. ročník konference o roli univerzit v budoucí informační společnosti RUFIS (Role of Universities in the Future Information Society). Už z názvu konference vyplývá její téma, které se orientuje především na různé aspekty implementace moderních informačních technologií nejen na vysokých školách. Pro knihovníky je potěšující zájem o některá knihovnická témata, která dostávají na této konferenci prostor.

Konference se účastní především představitelé českých univerzit. Pozváni jsou také zástupci různých firem, které nabízejí své služby v oblasti informačních technologií (letos např. CORE, Johnson Controls, GTS Group, SGI a další. Spolupořadateli konference byly kromě domovského Vysokého učení technického v Brně také brněnská Masarykova univerzita, Město Brno a firma ApS Brno s.r.o.

Na začátku prvního dne zazněly obecnější příspěvky věnované e-learningu (doc. Květoň), informačním technologiím ve vzdělávání (doc. Ježek, doc. Matyska) či středoškolské tematice předmaturitního vzdělávání s důrazem na informační společnost (dr. Herman). Příspěvek doc. Ježka a doc. Matysky se týkal především Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPvV), kterou druhý z autorů charakterizoval jako "nadějný rámec - katastrofální realizace". Jako důkazy pro tuto tezi byly uvedeny: neadekvátní infrastruktura, školení místo vzdělávání (což rozhodně nepřispívá zvýšení informační gramotnosti), protěžování SW firem či uzavřenost informačního portálu. Doc. Ježek pak ještě přidal další negativum, kterým je chybějící vazba vysokých škol na školy střední.

Po té následoval příspěvek zaměřený na obor nazvaný mechatronika (prof. Konopa). Dalším tématem byl e-byznys (ing. Koubský). Ing. Koubský hned v úvodu uvedl, že označení e-byznys v brzké době přestane být aktuální, protože vše bude probíhat v elektronické podobě. Dále byly zmíněny různé komunikační modely (obchodník, zákazník apod.), které mohou být aplikovatelné na různorodé účastníky (včetně např. úřadů státní správy atd.). Následoval příspěvek o konkrétním využití informačních technologií na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dr. Kofránek). Zde je vytvářen GOLEM, simulátor fyziologických funkcí.

K tématu distančního vzdělávání a e-learningu zazněly dva příklady praktického uplatnění na vysokých školách - z Ostravské univerzity (prof. Mechlová) a z Vojenské akademie Brno (doc. Mišovič). Následoval příspěvek o průzkumu informační gramotnosti studentů přijímaných na pražskou Vysokou školu chemicko-technologickou (doc. Kubíček a spol.).

Druhý den následoval už zmiňovaný "knihovnický" blok, ve kterém vystoupili Mgr. Knoll (Digitalizační programy v Národní knihovně ČR), PhDr. Stoklasová (Jednotná informační brána jako služba i výzva pro české univerzity), ing. Žabička (WebArchiv - digitální knihovna českého webu) a dr. Bartošek (Digitální knihovna fotografií MU). V následné diskusi byly zmíněny otázky autorských práv (zpřístupnění digitalizovaných dokumentů ad.), technické parametry digitalizace či způsob popisu zdrojů. Knihovny byly zmíněny i v některých dalších vystoupeních (např. doc. Ježek zmínil vytváření konsorcií knihoven, tým doc. Kubíčka chválil kvality knihovny VŠCHT). Závěrečné příspěvky se soustředily na otázky informačních systémů, využívaných na univerzitách.

Ačkoli téma informační společnosti je knihovníkům poměrně blízké, jeho pojetí v rámci konference RUFIS je směřováno především na konkrétní technická a technologická řešení. Přesto je potěšující, že i na toto fórum jsou knihovníci zváni a že mohou prezentovat i poněkud jiný pohled na problematiku informační společnosti. Sborník z konference bude dostupný v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. Úloha univerzit v budoucí informační společnosti - konference RUFIS 2002. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 10 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-11123. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11123

automaticky generované reklamy
registration login password