Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

STK propaguje document delivery

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

STK propaguje document delivery

0 comments
Dodávání dokumentů je v poslední době tématem mezi odbornými knihovnami velmi populárním, o zájmu knihovníků o tuto problematiku svědčí vysoká účast na již druhém "Semináři o elektronických službách typu document delivery pro pracovníky veřejně přístupných knihoven", pořádaném Státní technickou knihovnou. Vzhledem k již tříletým zkušenostem s projektem INVIK, rozvíjeným v současnosti v rámci Virtuální polytechnické knihovny, je předávání zkušeností v této oblasti skutečně chvályhodné. Cílem semináře bylo seznámit potenciální poskytovatele této služby s možnostmi, legislativním prostředím, technickými předpoklady a zkušenostmi z provozu systému INVIK.

Seminář v šesti přednáškách a praktických cvičeních zmapoval významné oblasti související s problematikou dodávání dokumentů elektronickou cestou. Úvod do problematiky a shrnutí poznatků o digitalizaci přednesl ředitel STK ing. Martin Svoboda.

S poslední verzí autorského zákona, schválenou oběma komorami Parlamentu ČR, seznámil doc. Martin Boháček (VŠE Praha). V obsáhlém referátu shrnul nejdůležitější změny v zákonu, které se týkají knihovnické práce a které ovlivní i elektronické dodávání dokumentů.
Důležitou změnou, postihující knihovny, je odstavec, dle kterého má autor právo na odměnu za zhotovení tiskové rozmnoženiny svého díla. Novinkou je i ochrana obsahu databází, autorská práva v tomto případě patří sestaviteli (právnické osobě) a trvají 15 let, po podstatné inovaci báze tato doba počíná znovu. Chráněna je i struktura databáze, stejně jako počítačový program; spadají mezi výjimky, které, ač nejsou jedinečné (což je jeden z atributů autorského díla), jsou chráněny. Autorský zákon poskytuje licenci i "náhodné technické kopii", to znamená, že za kopie, vzniklé jako nutná součást datového přenosu, např. uložení v cache, transparentní proxy atd., není nutno odvádět autorské poplatky (oni by je routery asi stejně neplatily :-). Oproti současnému zákonu je v novém zakotveno vyčerpání autorského práva prodejem, čímž je právně ošetřen další prodej díla (např. při prodeji knihy do antikvariátu již nemá autor nárok na další poplatek).

PhDr. Jiří Polišenský (NK ČR) v referátu "Digitalizace jako součást technologie reformátování knihovních fondů" rozebral nejvýznamnější technologie pro převod obsahu dokumentu na jiný nosič - mikrofilmování, digitalizace, fotokopírování a hybridní technologie kombinující mikrofilm a digitalizaci. Srovnal mikrofilm a CD-R z hlediska jejich vhodnosti pro archivaci a zpřístupnění digitálních kopií, přičemž zdůraznil nutnost odlišit kopie konzervační a kopie určené k užívání. Představil probíhající projekty, na kterých participuje NK ČR - především Kramerius (Národní program reformátování, zaměřený na záchranu ohrožených periodik) a Digitalizace mikromédií (součást projektu Kramerius, cílem je vybudování digitalizačního pracoviště, zaměřeného na práci s mikromédii, v první fázi projektu by mělo být na Internetu prezentováno několik titulů periodik).

Technické stránce digitalizace se věnoval mgr. Václav Heicl (STK) a ing. Dana Smetanová (STK) představila fungování mezinárodní meziknihovní služby v STK na bázi elektronického dodávání dokumentů.

V praktické části si účastníci semináře mohli vyzkoušet práci se scannerem; objednávání článků prostřednictvím zahraničních knihoven; vidět provoz INVIKu od zadání objednávky až po její odeslání uživateli a prohlédli si digitalizační pracoviště STK a NK ČR.

Použitá literatura
Seminář o elektronických službách typu document delivery pro pracovníky veřejně přístupných knihoven. Praha : Státní technická knihovna, 1999.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. STK propaguje document delivery. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2023-12-11]. urn:nbn:cz:ik-10562. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10562

automaticky generované reklamy
registration login password