Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Specializované registry klinických studií

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Specializované registry klinických studií

0 comments

Ve sloupku z prosince minulého roku byla řeč o možnostech vyhledávání klinických studií prostřednictvím webovských registrů. Jak jsem ostatně slíbila na konci článku, vracím se opět k této problematice, avšak tentokrát se zaměřím na registry specializované na určitou oblast.

Kardiovaskulární choroby

Onemocnění srdce a cév jsou bezesporu jedním z největších problémů západního světa, pozornost jim věnovaná je proto zcela adekvátní. Hlavním webovským zdrojem informací o studiích v této oblasti je databáze, která je součástí portálu Cardiosource. Cardiosource je produktem společnosti Elsevier, který kromě databáze klinických studií zahrnuje přístup do plných textů vybraných časopisů věnujících se problematice srdečních a cévních chorob, možnost vyhledávání v Medline s propojením do těchto plných textů, novinky a odkazy na doporučení American College of Cardiology/American Heart Association a European Society of Cardiology. Části portálu, např. časopisy jsou přístupné pouze předplatitelům, databáze studií je dostupná zdarma.

Databáze Cardiosource má "dozorčí radu", která dohlíží na kvalitu a nezávislost prezentovaných informací. Je aktualizována týdně, doplňovány jsou jednak informace o nových studiích a záměrech, jednak o studiích již probíhajících, jejichž výsledky byly prezentovány na konferencích nebo publikovány. Studie jsou zařazovány na základě návrhů zasílaných výzkumnými týmy prostřednictvím webového formuláře nebo v písemné podobě, tvůrci databáze tedy neprovádějí jejich vyhledávání a pro zařazení do databáze musí být splněny následující podmínky: studie je zaměřená na kardiovaskulární choroby, je randomizovaná, počet pacientů převyšuje 100 a jedná se o studii ve fázi III (testování nového léku v porovnání se standardní léčbou na větším počtu pacientů) nebo IV, výjimečně jsou zařazeny i studie fáze II (testování bezpečnosti a účinků nového léku či postupu na menším počtu pacientů), pokud mají význam pro klinickou praxi.

Portál má jednoduchou a přehlednou grafickou podobu, s novinkami v databázi na úvodní stránce "Trials". Záznamy lze prohlížet podle abecedy (podle akronymů), u těch studií, které byly již publikovány nebo prezentovány na konferenci, je tato okolnost v přehledu zdůrazněna. Je také možno v databázi vyhledávat podle klíčových slov s využitím booleovských operátorů, omezit dotaz na určitá pole a na studie publikované/nepublikované. Vyhledané záznamy, které můžeme řadit podle data nebo podle relevance, obsahují název a akronym studie, stručný popis (cíle, studovaná populace, druh léčby/zákroku), důležitá data, kontakty a v případě, že již byly výsledky publikovány, i odpovídající citace a odkaz na abstrakt v PubMed/Medline. Bohužel chybí propojení na plný text i u článků, které jsou v rámci Cardiosource dostupné.

Studiím v této oblasti je věnován i samostatný elektronický časopis s nepravidelnou periodicitou, který vychází v rámci nám již známého BioMedCentral, Current Controlled Trials in Cardiovascular Medicine, obsahující výsledky studií. Od roku 2000 v něm vyšlo 138 článků, z nichž některé jsou komentáře.

Nádorová onemocnění

Nejvýznamnějším webovským registrem studií o rakovině je PDQ (Physicians Data Query), součást portálu Cancer.gov, provozovaného National Cancer Institute (NCI) a zaměřeného (na rozdíl od Cardiosource) jak na odborníky, tak na laiky. Stejně jako v předchozím případě, je i zde registr součástí rozsáhlého informačního systému věnovaného nádorovým onemocněním, zahrnujícího např. i vyhledávání v bibliografické databázi Cancerlit, informace o výzkumných programech a možnostech financování a informace pro pacienty.

Databáze je automaticky doplňována údaji o studiích financovaných NCI a některých spolupracujících institucí (European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Cancer Research UK, United Kingdom Medical Research Council aj.), ostatní výzkumné týmy mohou, pokud chtějí být do databáze zařazeny, zasílat informace o svých studiích na předepsaném formuláři koordinátorům PDQ v USA nebo v Evropě. V některých případech je pro zařazení do databáze požadován nezávislý expertní posudek.

Vyhledávat lze pouze prostřednictvím pevného formuláře, který obsahuje výběr typu rakoviny a typu studie s možností omezení na probíhající/ukončené studie a s geografickým omezením, není možné použít klíčová slova. Uživatel také volí, zda chce zobrazit informace určené lékařům nebo pacientům. Výsledky vyhledávání jsou řazeny abecedně. Informace určené lékařům zahrnují kromě základních identifikačních údajů podrobný popis studie (cíle, kritéria pro zařazení pacientů, způsob léčby), nemají však žádnou návaznost na bibliografické databáze (nejsou uváděny odkazy na publikované výsledky). Informace pro pacienty jsou výrazně stručnější, psané srozumitelným jazykem (vysvětlení použitých odborných termínů lze zobrazit kliknutím na hypertextový odkaz).

Kromě registru jsou na stránkách věnovaných studiím dostupné také informace a návody, jak pro potenciální výzkumníky (možnosti financování v rámci NCI, náležitosti k započetí studie, vedení dokumentace aj.), tak pro pacienty (co jsou studie, jaké jsou jejich typy, ochrana pacientů účastnících se studie atd.), dále zde najdeme souhrny nejnovějších výsledků studií a odkazy na vzdělávací zdroje a programy.

Menší databází studií, ovšem určenou pouze pacientům, disponuje také služba OncoLink. Studie je možno vybírat pouze podle typu rakoviny a poskytované informace jsou velmi stručné.

...a další

Kromě zmíněných dvou velkých specializovaných registrů existují ještě další menší, zaměřené většinou na pacienty a geograficky omezené na určitý stát/státy. Mezi ně patří např. Alzheimer´s Disease Clinical Trials Database, v níž je možné vyhledávat podle různých kritérií a obsahuje i odkazy na literaturu, ACTIS (AIDS Clinical Trials Information Service) využívající pro vyhledávání databázi ClinicalTrials.gov, International Cystic Fibrosis Clinical Trials Registry či Australasian Perinatal Trials Registry. Databázi všeobecných i specializovaných registrů ostatně můžeme najít na adrese TrialsCentral.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Specializované registry klinických studií. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 10 [cit. 2024-06-24]. urn:nbn:cz:ik-11128. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11128

automaticky generované reklamy