Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborný katalog Univerzity Karlovy v Praze

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Souborný katalog Univerzity Karlovy v Praze

0 comments
Úvod Souborný katalog Univerzity Karlovy (SK) vznikl v roce 1993 jako součást projektu informačního systému UK. Jeho realizace se ujal Ústav výpočetní techniky UK. Základní funkcí Souborného katalogu je zpřístupnění fondů knihoven fakult UK prostřednictvím Internetu, vyloučení multiplicitního zpracování duplikátů a hospodárnější akvizice.

Trochu teorie Přestože již převážná většina knihoven fakult a ústavů UK používá automatizovaný knihovnický systém, situace v jednotlivých knihovnách (technické a personální podmínky, množství a způsob zpracování záznamů) se stále liší. K této skutečnosti bylo nutné přihlédnout při stanovování vhodného typu souborného katalogu. V zásadě se nabízely 2 základní modely:

1. centralizovaný - existuje jeden centrální katalog, do kterého ukládají data všechny fakulty. Každá knihovna si přitom může budovat i svůj vlastní lokální katalog.
2. reálný - každá knihovna má svůj vlastní lokální katalog. Kromě toho však existuje i souborný katalog (jako fyzický systém a reálná databáze), který se vytváří tak, že se sbírají data z jednotlivých fakult a ukládají do souborného katalogu. Jednotlivé fakulty samozřejmě sdílí přístup do souborného katalogu.

Nakonec jsme se rozhodli, i s ohledem na složitou organizační strukturu univerzity, pro druhou variantu.

Vytváření Souborného katalogu předcházel též výběr vhodného automatizovaného knihovnického systému. Je přirozené, že je budován v systému, který používá většina knihoven fakult a ústavů UK (všechny kromě knihoven Přírodovědecké a Farmaceutické fakulty). Tímto systémem je TINLIB. Velkou výhodou je to, že tento systém používají i další vysoké školy v České republice. To samozřejmě usnadňuje výměnu dat a umožňuje užší spolupráci vysokoškolských knihoven.

Trochu historie Práce na vytváření Souborného katalogu lze rozdělit do několika etap:

1993 přípravné práce
1994 projekt Fondu rozvoje VŠ "Vytvoření souborného katalogu UK" V rámci tohoto projektu byl na počítači DEC 5900 nainstalován knihovnický systém TINLIB v úpravě pro souborný katalog (ve verzi pro OS Ultrix a pro 25 současně pracujících uživatelů) a byl zahájen zkušební provoz.
1994 - 1996 interní grant GA UK "Naplňování souborného katalogu UK" Cílem tohoto grantu bylo urychlit naplnění SK a katalogů fakultních knihoven, především pomocí retrokatalogizace. Byl vypracován systém přebírání záznamů z jednotlivých fakult do SK a systém odměňování katalogizátorů. Projektu se zúčastnilo cca 60 katalogizátorů z 13 fakultních knihoven. Kromě toho byly využity i další zdroje jako např. Česká národní bibliografie nebo OCLC.
1996 projekt Fondu rozvoje VŠ "Rozvoj souborného katalogu UK a jeho zpřístupnění prostřednictvím Internetu a kooperace s vnějším prostředím". V září tohoto roku byl zpřístupněn SK veřejnosti prostřednictvím telnetu. 1997 zpřístupnění Souborného katalogu prostřednictvím www rozhraní.
Díky novým možnostem software Tinlib (produkt TinWeb) byl SK zpřístupněn i v prostředí www. To umožnilo uvádět odkazy ze záznamů v katalogu přímo na primární dokumenty v Internetu.

Způsoby naplňování Souborného katalogu Zpočátku jsme postupovali tak, že jsme přebírali jen přírůstky a aktualizované záznamy, vždy za příslušné meziobdobí. Získané záznamy správce SK editoval a poté naimportoval. Tento způsob s sebou přinášel určité technické problémy a navíc Souborný katalog po čase neodrážel přesně stav lokálních katalogů. Proto jsme způsob přebírání změnili a v pravidelných intervalech importujeme do prázdné pracovní verze vždy kompletní katalogy lokálních knihoven. Po dokončení všech importů je pracovní databáze, která odráží přesný stav fakultních katalogů v době posledního exportu, překopírována na místo databáze veřejně přístupné. Tento způsob má navíc tu výhodu, že šetří práci a čas správci SK i správcům katalogů lokálních.

K naplnění Souborného katalogu byly využity 3 základní zdroje záznamů:

1. Retrokatalogizace - probíhá v lokálních knihovnách s knihou v ruce. Takto vznikají nejúplnější záznamy, zároveň je však tento postup nejpomalejší.
2. Využití jiných databází - zejména ČNB a CD MARC:

  • Konverze databáze České národní bibliografie do Tinlibu je dokončena, import těchto záznamů probíhá.
  • Zkušebně provozujeme databázi CD MARC, která obsahuje záznamy z Knihovny kongresu. Rozhodli jsme se pro potřeby Souborného katalogu tuto databázi zakoupit a překonvertovat.
3. Využití služeb OCLC
Ze služeb, které firma OCLC nabízí, jsme vybrali MICROCON. Tato metoda spočívá v tom, že knihovna odevzdá velmi jednoduché údaje, tzv. klíče (např. ISBN), volené tak, aby pokud možno jednoznačně identifikovaly dokument. OCLC zašle zpět příslušné katalogizační záznamy na magnetické pásce ve formátu OCLC MARC.

Tuto metodu již dříve vyzkoušela MU v Brně. Po konzultaci s jejími pracovníky jsme se rozhodli ji otestovat. Absolvovali jsme ověřovací část, při níž fakulty, které se projektu MICROCON zúčastnily, zaslaly do OCLC vzorky svých katalogizačních lístků. Po vyhodnocení výsledků jsme se rozhodli služby MICROCON využít také.

Takto získané záznamy byly překonvertovány do fakultních katalogů a nyní se upravují a doplňují o lokální údaje.

Současný stav Souborného katalogu

  • Souborný katalog obsahuje cca 200 000 záznamů monografií. Záznamy seriálů a článků zatím neobsahuje, ale zpracování těchto typů dokumentů se připravuje.
  • Do Souborného katalogu aktivně přispívají knihovny těchto fakult: PeF, PF, MFF, FF, 1. LF, 3. LF, FTVS, FSV, ETF, KTF, HTF, LF HK, LF Plzeň a Archiv UK. 2. LF své záznamy teprve připravuje a část jejich katalogu je před předáním do SK. Farmaceutická fakulta používá jiný knihovnický systém, a proto její pracovníci provádějí konverzi do některého ze standardních formátů. Poté bude možné i tyto záznamy importovat. Přírodovědecká fakulta do SK zatím nepřispívá.
  • Souborný katalog UK (http://www.cuni.cz/sd/vitejte.html) má svoji WWW domácí stránku, která obsahuje podrobné informace o přístupech do SK a o práci s ním.
  • V Souborném katalogu může vyhledávat současně 75 uživatelů.
  • Databáze SK byla převedena z již zastaralého a nevyhovujícího počítače DEC 5900, pracujícího pod OS Ultrix, na počítač DEC 2100/500 SABLE, pracující pod OS DIGITAL UNIX. Souborný katalog využívá tento počítač z 60 procent, zbývající kapacita je určena pro jiné projekty řešené v Superpočítačovém centru ÚVT UK.

Možnosti přístupu do Souborného katalogu V současnosti existují 3 možnosti přístupu do SK:

1. pomocí telnetu
server: library.cuni.cz
login: tinlib
2. pomocí speciálního tinlibovského klienta, kterého si může každý nainstalovat.
3. pomocí WWW rozhraní TinWeb
Tento přístup je pro uživatele nejvýhodnější, protože se v něm používají techniky běžné ve webovských prohlížečích typu Netscape nebo Mosaic a navíc je v něm zachována hypertextová struktura tinlibovské databáze.
Od září loňského roku je Souborný katalog začleněn i do tzv. Českého virtuálního katalogu tinlibovských knihoven, který umožňuje jediným dotazem získat odpověď z několika vybraných katalogů, které používají rozhraní TinWeb.

Závěr Souborný katalog Univerzity Karlovy je určen čtenářům i knihovníkům a kromě funkce lokační též usnadňuje katalogizaci a příspívá k hospodárnější akvizici. Obsahuje záznamy získané z fakultních knihoven, ale též záznamy z jiných zdrojů, např. České národní bibliografie.

K Soubornému katalogu je možné přistupovat třemi způsoby: pomocí relace telnet, prostřednictvím tinlibovského DOS nebo UNIX klienta a pomocí www rozhraní TinWeb. Všechny tyto způsoby zachovávají a využívají hypertextovou strukturu databáze SK.

Souborný katalog je začleněn do virtuálního katalogu českých knihoven.

Do budoucna se chystá užší spolupráce SK s jinými univerzitními knihovnami, zejména v oblasti výměny záznamů. Také spolupráce s ostatními knihovnami a projekty, např. CASLIN, je po technické stránce dořešena.

Největším problémem souvisejícím se Souborným katalogem je a nadlouho zůstane retrokatalogizace. Univerzita Karlova má totiž cca 4 milióny knižních jednotek, z nichž podle názoru knihovníků by měla být polovina podchycena v SK.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRBEC, Pavel a ŠIMKOVÁ, Dana. Souborný katalog Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 3 [cit. 2024-04-18]. urn:nbn:cz:ik-10163. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10163

automaticky generované reklamy
registration login password