Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ProInflow - Časopis pro informační vědy

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

ProInflow - Časopis pro informační vědy

0 comments

Časopis pro informační vědy je elektronické periodikum, které se rozvíjí v rámci projektu v předmětu Aplikační seminář. Vytváří jej skupina studentů z oboru Informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Časopis vzniká jako reakce na potřebu odborného recenzovaného periodika z oboru informačních věd, který v našich podmínkách není dostatečně zastoupen. Přestože lze u nás nalézt množství periodik z této tematické oblasti, často jsou to časopisy zaměřené především na knihovnictví a informační věda bývá pak spíše jen jakýmsi doplňkem.

V českém prostředí postrádáme účinný nástroj odborné komunikace, který by představoval trvalý a vysoce kvalitní zdroj informací. Časopis bude nabízet prostor, v němž se vynikající myšlenky našich odborníků, ale i studentů budou střetávat, aby zrodily nové poznání a aby posunovaly hranice našeho oboru. Chceme pro tuto skupinu lidí vytvořit prostředí, v němž budou moci vzájemně konfrontovat své myšlenky, kde budou moci publikovat kvalitní texty, ale i čerpat inspiraci.

Časopis je složen ze dvou částí: recenzované a nerecenzované. Recenzovaná část bude uvádět původní odborné statě, které projdou standardním recenzním řízením. V rámci této recenzované části budou vznikat rubriky podle témat jednotlivých čísel, které budou postupně naplňovány. Čísla časopisu budou mít vždy hlavní téma a pak také prostor pro články z jiných oblastí.

A na jaké stálé rubriky se naši čtenáři mohou těšit v nerecenzované části?

  • Překlady významných zahraničních článků;
  • recenze přínosných, tematicky blízkých publikací;
  • výjimečné studentské práce;
  • zajímavosti a novinky z oboru.

Celkový obsah časopisu bude v souladu s informační vědou, tedy transdisciplinární. Je mnoho navazujících oborů, které do informační vědy vstupují a mohou napomoci jejímu rozvoji. Tvůrci se tedy chystají zařazovat i inspirativní články například z oboru psychologie, kybernetiky, etiky, filozofie a dalších.

ProInflow bude v budoucnosti usilovat o zařazení na seznam recenzovaných časopisů, který spravuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Proto je již od začátku koncipován podle pravidel a kritérií Rady vlády.

Časopis ProInflow rovněž podporuje myšlenku otevřeného přístupu (Open Access). Snaží se nabídnout čtenářům co nejlepší přístup ke svému obsahu. Bude umožněn okamžitý a bezplatný přístup k plným textům jednotlivých článků. S plněním zásad otevřeného přístupu souvisí také problematika copyrightu. Odborné články budou publikovány pod licencí Creative Commons Uveďte autora. Touto licencí se snažíme nejen plnit zásady otevřeného přístupu, ale také vyjít vstříc autorům a uživatelům. Licence umožňuje autorům ponechat si svá autorská práva. Časopis si pouze vyhrazuje právo na první vydání článku. Články je možné využívat na základě zmíněné licence za podmínky uvedení autora.

Na základě otevřeného přístupu bude časopis rovněž usilovat o zařazení do Adresáře časopisů s otevřeným přístupem DOAJ (Directory of Open Access Journals). DOAJ se zaměřuje na odborná recenzovaná periodika s otevřeným přístupem.

Časopis bude vycházet elektronicky s půlroční periodicitou. První číslo, jehož hlavním tématem bude mezioborová spolupráce v oboru informačních studií a knihovnictví, vychází právě v těchto dnech. Těšit se můžete především na původní články Mgr. Věry Pilecké z ÚISK FF UK a PhDr. Michala Lorenze z KISK FF MU.

Úvodní číslo si můžete přečíst na stránkách www.pro.inflow.cz, kde se budeme těšit na vaši návštěvu.

Redakce časopisu ProInflow

Výzva pro autory:

Uzávěrka článků do druhého čísla časopisu je 1. 4. 2010. Základním tématem bude Competitive Intelligence. Téma však není závazné a přijímáme i texty s jinou problematikou, spadá-li do zaměření časopisu. Pokud máte zájem prezentovat své práce v odborném recenzovaném periodiku, neváhejte a kontaktujte nás na adrese casopis_IV@inflow.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PROINFLOW, redakce. ProInflow - Časopis pro informační vědy. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 2 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-13375. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13375

automaticky generované reklamy
registration login password