Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Program LI znamenal průlom ve financování informačních zdrojů

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Program LI znamenal průlom ve financování informačních zdrojů

1 comments
Autoři: 

Grantový program ministerstva školství "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" (známý pod zkratkou LI) byl vyhlášen v 24. září 1999 na čtyřleté období (2000–2003) s cílem zajistit - zejména akademickým pracovištím - systematickou podporu financování oborových nebo polytematických informačních zdrojů, které si vzhledem k vysokým nákladům nemohou ze svých rozpočtů jednotlivé instituce dovolit.

Program LI navazoval na dva pilotní projekty konsorciálního zpřístupnění informačních zdrojů (Current Contents, 1998-1999, hlavní řešitel M. Bartošek a CrossFireplusReaction, 1998-2000, J. Šilhánek), které byly realizovány v rámci tříletého programu "Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj" (LB, též INFRA 2). Dalším východiskem se stal zamýšlený program "Optimalizace dostupnosti informací ze světových periodických zdrojů pro český výzkum, vývoj a vzdělávání", který iniciovalo ministerstvo kultury (resp. Ústřední knihovnická rada) na začátku 1999 a jehož smyslem bylo dotovat (řádově několika desítkami miliónů korun) nákup odborných tištěných a elektronických časopisů). [1] Je třeba dodat, že v minulosti bylo možné se ucházet o finanční prostředky na elektronické informační zdroje v programu "Fond rozvoje vysokých škol" (viz tematický okruh E - Vysokoškolské knihovny). [2]

Grantové přihlášky byly přijímány ve třech podprogramech:

  1. informační zdroje přístupné ve více institucích (neformální konsorcia)
  2. informační zdroje určené pro jednu instituci
  3. zřízení a vybavení specializovaných informačních středisek

Ve třech kolech bylo schváleno 62 projektů (31-16-15) - sedm z nich se týkalo polytematických zdrojů (ProQuest 5000/PCI Web, EBSCO, Web of Science, JADE, OCLC FirtsSearch Service, Journal of Citation Reports a Science Direct/Springer LINK), ostatní oborových. Jejich přehled najdete např. na webu MŠMT nebo na Portálu STM, který je výsledkem projektu LI01018. Klasifikaci zdrojů získaných v rámci programu LI obsahuje dokument (ve formátu DOC) zpracovaný v STK v roce 2002.

Původní záměr rozdělit 460 miliónů korun během tří a půl let vzal zasvé poté, co se v roce 2000 propadl kurz koruny - celková dotace tak dosáhla podle V. Kubíkové z MŠMT 600 miliónů.

Rekapitulace programu LI v číslech:

Projekty podle typu


Multilicence 22
Informační centra 18 (např. ekonomie, teologie, textilní průmysl, hutnictví, zemědělství a školství)
Jednotlivé licence 22

Poznámka: Mezi projekty multilicencí mají zvláštní postavení tzv. tři národní licence - díky nim byly vybrané zdroje (ProQuest 5000/PCI Web, EBSCO a Springe LINK) přítupné pro neziskové instituce. Tři národní konsorciální licence určené pro neziskové organizace.

Projekty podle formy zdroje


elektronická 49
tištěná 8
kombinovaná 5

Poznámka: Mezi elektronickými zdroji figuruje také projekt portálu Česká chemie na Internetu.

Projekty podle typu nositele


Vysoké školy 27
Akademie věd ČR 6
veřejné knihovny 8
ostatní odborné knihovny 13
soukromé subjekty 8

Poznámka: Při hodnocení těchto údajů je třeba vzít v úvahu, že většina multilicencí se vztahovala nejen na vysoké školy, ale i na celou Akademii věd ČR nebo vybrané ústavy.

Použité zdroje:
1. BARTOŠEK, Miroslav, ŠILHÁNEK, Jaroslav. Konsorciální elektronické informační zdroje v akademické sféře ČR. In RUFIS 2000 [online]. Brno : Vysoké učení technické, 2000 [cit. 2003-07-27]. 12 s. Dostupný na WWW: <http://www.rufis.cz/rufis2000/obsah/02-bartosek.pdf>.
2. BROŽEK, Ivo. Jak Fond rozvoje vysokých škol pomáhá vysokoškolským knihovnám. Ikaros [online]. 2003, č. 03 [cit. 2003-07-24]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200302011>. ISSN 1212-5075.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Program LI znamenal průlom ve financování informačních zdrojů. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 8 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-11386. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11386

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Dovolím si doplnit, že propad kurzu koruny v prvním roce řešení byl bohatě "vykoupen" posílením kurzu koruny v následujících třech letech. Toto posílení znamenalo nemalé úspory v rozpočtech projektů, které mohly být po projednání se zadavatelem (MŚMT) racionálně utraceny v rámci konkrétního projektu. Díky tomu mohla např. NK ČR v rámci svých projektů zakoupit zdroje, které byly dezideráty již dlouhá léta a bez finanční podpory mimo rozpočet knihovny by je nikdy nezískala. Předpokládám, že obdobně postupovali i další nositelé projektů. Tím chci říci, že díky posílení kurzu koruny se v rámci programu podařilo získat více než jsme původně při předkládání projektů počítali.