Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství - základ virtuální pedagogické knihovny

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství - základ virtuální pedagogické knihovny

0 comments

Státní pedagogická knihovna Komenského (SPKK) spolu s pěti knihovnami pedagogických fakult (Pedagogická fakulta UK, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně) předložila v rámci grantového programu LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj projekt Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství. Projekt, který je rozvržen do tří let, byl přijat. Navazuje na předchozí projekty SPKK zaměřené na zpřístupnění fondů a služeb knihovny prostřednictvím sítě Internet. Od roku 1996 jsou informace o službách knihovny, katalog a řada publikačních výstupů zpřístupněny na webu SPKK a naši čtenáři si mohou knihy objednávat prostřednictvím elektronického formuláře. Objednané knihy jsou pro ně v knihovně připraveny do 24 hodin.

Publikace zveřejňované na webu jsou určeny odborné pedagogické veřejnosti. Pro řídící sféru ve školství jsou určeny Aktuální bibliografické informace - výběrová rešerše z nejnovější knižní i časopisecké produkce s měsíční periodicitou a rešerše Ekonomika školství. Pro učitele, odborné a vědecké pracovníky je určen Přehled pedagogické literatury, který je výstupem z Pedagogické bibliografické databáze a vychází ve dvou řadách - řada A obsahuje záznamy z české časopisecké tvorby, řada B zahraniční časopiseckou literaturu. Každá řada vychází 6x ročně s dvouměsíční periodicitou.

SPKK se jako jediné informační pracoviště věnuje získávání informačních pramenů z oblasti komeniologické literatury. Spolupracuje s našimi i zahraničními komeniologickými pracovišti a každoročně vydává publikaci Komeniologická literatura za rok… s dodatky ze starší literatury, která obsahuje záznamy z knih, sborníků, článků a recenzí z 11 jazykových oblastí.

Další specializací knihovny, která nepatří přímo do společenských věd, ale s pedagogikou má řadu styčných bodů, je literatura pro děti a mládež. Součástí SPKK je sbírka knih určených dětem a mládeži - Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, ve které jsou knihy od počátků dětské literatury z konce 18. století až po současnost. Tento fond je prezenční a pro studijní účely je k dispozici okamžitě. Katalog této samostatné sbírky je součástí webovské stránky Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež v rámci internetové prezentace SPKK.

Státní pedagogická knihovna jako oborové dokumentační pracoviště vytváří od 50. let dokumentační kartotéku, od roku 1990 jsou záznamy ukládány do počítače. Pedagogická bibliografická databáze, která takto vzniká, je námětem příspěvku Mgr. Alice Koškové.

Cílem projektu Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství je vytvoření základu virtuální Pedagogické knihovny z prostorově vzdálených knihoven, které na základě vzájemné spolupráce a koordinace činnosti budou poskytovat své služby vědeckým a odborným pracovníkům ve školství prostřednictvím sítě Internet a zajistí odborným uživatelům přístup ke všem dostupným informačním zdrojům virtuální Pedagogické knihovny (databázím, periodikům, elektronickým i klasickým dokumentům) z libovolného místa sítě. Cílem projektu je:
1. Zpřístupnit aktuální naši i zahraniční časopiseckou literaturu z fondů spolupracujících knihoven na základě souborného katalogu časopisů s navazující službou current contents a objednávkou plných textů v elektronické podobě.
2. Umožnit co největšímu množství odborných uživatelů přístup do oborové anotované databáze časopisecké literatury s možností on-line rešerší a navazující objednávkou primárního informačního pramene, tj. plného textu vybraného článku, v elektronické nebo papírové formě.

Pro realizaci tohoto záměru budou

  • v SPKK vytvořeny podmínky pro multifunkční centrum informačních služeb (servisní centrum)
  • centrum i spolupracující knihovny postupně vybaveny potřebnou technikou a technologiemi pro poskytování služeb, tj. knižními skenery a softwarem pro elektronické dodávání dokumentů
  • na webovské stránce virtuální Pedagogické knihovny (pro kterou je rezervována doména www.pedagogickaknihovna.cz) bude zpřístupněna Pedagogická bibliografická databáze s možností on-line rešerší a zároveň i s objednávkou rešerše.

V letošním roce bylo vybaveno digitalizační pracoviště v SPKK a bude dovybaveno obdobné pracoviště v knihovně Pedagogické fakulty UK. V příštích dvou letech získá knižní skenery, které umožňují zhotovování kvalitních digitálních kopií bez nadměrného namáhání předlohy, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Knihovna Pedagogické fakulty hradecké univerzity měla knižní skener již před vstupem do projektu.

Protože Státní pedagogická knihovna, ani knihovny pedagogických fakult nemají volné řešitelské kapacity pro vlastní řešení této technologie, zvolili jsme na základě výběrového řízení spolupráci s firmou AiP, která je dodavatelem hardwarového i softwarového vybavení a zajišťuje i instalace a vyškolení obsluhy. Služba elektronického dodávání dokumentů bude uvedena do zkušebního provozu do konce letošního roku, zároveň se připravuje souborný katalog časopisů a převedení Pedagogické bibliografické databáze pro vystavení na Internet.

Vybavení, které knihovny takto získají, není levné a jeho využití je možné i pro záchranu historických knihovních fondů, které jsou stále využívané, ale vlivem degradace papíru ohrožené rozpadem. Na pedagogické fakultě v Hradci Králové a v SPKK jsou v současné době převáděny do elektronické podoby historické učebnice. Tyto učebnice slouží ke studiu vědeckým pracovníkům, učitelům a posluchačům pedagogických fakult. V souvislosti se změnami ve výuce jsou v současné době nejvíce žádány učebnice dějepisu, slabikáře a čítanky. I když jsou tyto historické fondy dostupné pouze prezenčně, tedy pod dozorem knihovníků, častou manipulací a kopírováním z knih, z nichž některé pocházejí z 18. století, jsou poškozovány vazby i papír. I při šetrném zacházení dochází k rozpadu kyselého papíru a poškozování vazby. Soubor učebnic z fondu SPKK, nasnímaných a uložených ve formátu DOBM podle doporučení UNESCO v rámci projektu Memoriae Mundi Series Bohemica, bude na CD-R k dispozici ve studovně a registrovaní čtenáři si jej budou moci půjčit za podmínek stanovených Knihovním a výpůjčním řádem. Informace o dostupnosti učebnic budou i na webu knihovny, neregistrovaný čtenář bude mít možnost o přístup požádat. Tím se tyto publikace jedinečného historického významu zpřístupní i vzdáleným uživatelům. Kopie textů, které by měly být v kvalitě srovnatelné, ne-li lepší, než z běžné kopírky, bude možno zhotovit z digitálního zobrazení. Originály bude možno uložit v co možná nejlepších podmínkách, kde budou chráněny, data budou archivována na disku a v archivní verzi CD-R.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČUMPLOVÁ, Ludmila. Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství - základ virtuální pedagogické knihovny. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-12419. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12419

automaticky generované reklamy
registration login password