Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lektorské zručnosti pracovníka knižnice

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Lektorské zručnosti pracovníka knižnice

0 comments

Prirodzenou súčasťou života jedinca v spoločnosti je komunikácia ako základný prejav, ktorým si jednotlivec upevňuje miesto v sociálnej skupine, poznáva jej vlastnosti a vzťahy. Komunikáciou môžeme nazvať akúkoľvek formu odozvy. Úzko súvisí so životom každého človeka, významne ho obohacuje a poskytuje mu množstvo informácií. Prostredníctvom komunikácie získavame poznatky, názory, dozvedáme sa o postojoch, hodnotách, spôsobe života a životnom štýle. Komunikácia reguluje naše konanie a správanie, ovplyvňuje naše ašpirácie, náš výkon a usmerňuje celkový pohľad na život jednotlivca i spoločnosti. Ide pritom o obojstranný proces, pri ktorom vzniká medzi účastníkmi komunikačného procesu a jeho udržiavaní komunikačné spojenie.

Súčasná sociálna komunikácia zdôrazňuje viacero stránok vzájomného porozumenia. Kým v minulosti sa preferovalo najmä, kto hovorí a čo hovorí, dnes nás už zaujímajú aj otázky typu:

 • kedy to hovorí;
 • kde to hovorí;
 • ako to hovorí;
 • prečo to hovorí;
 • aký je účinok toho, čo hovorí.

Úspešná a efektívna komunikácia musí spĺňať určité predpoklady:

 1. nie je možná bez spätnej väzby;
 2. nie je možná bez aktívneho počúvania;
 3. potreba nájsť s poslucháčmi „spoločnú reč“;
 4. nedávať veľa informácií naraz;
 5. hovoriť v súvislostiach;
 6. fakty vyjadrovať zrozumiteľne;
 7. cudzie slová používať len v nevyhnutných prípadoch.

Hoci technické vymoženosti, rozvoj informačných a komunikačných technológií v súčasnosti posunul komunikáciu do „virtuálnych sfér“, úloha ľudského činiteľa ako nositeľa komunikačných zručností zostáva nezmenená, či dokonca nadobúda čoraz väčší zmysel. Uvedomujúc si túto skutočnosť, rozhodla sa Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc pripraviť vzdelávacie podujatie, cieľom ktorého by bolo zvládnuť základné princípy komunikácie v lektorskej činnosti, získať komunikačné zručnosti v lektorovaní v službách knižnice, sebautváranie v komunikácii knižnice.

11. októbra 2007 sa v priestoroch Právnickej knižnice UK UPJŠ v Košiciach zišli pracovníčky z rôznych typov slovenských knižníc na podujatí s názvom Lektorské zručnosti pracovníka knižnice. Ich počet bol limitovaný; nie však priestorom, ale zvolenou formou podujatia, ktorou bol zážitkový tréning. Už po príchode do miestnosti, kde sa celá akcia konala, boli jej účastníčky zaskočené rozmiestnením pracovných stolov. Klasické „ školské rady“ vystriedali šachovnicovo umiestnené stoly, pri ktorých sedeli dve maximálne tri kolegyne. Podľa slov lektorky MVDr. Silvie Bindasovej, riaditeľky Akadémie vzdelávania v Prešove, pri podobnom rozmiestnení nábytku sa poslucháč menej rozptyľuje a viacej sa sústredí sám na seba. Koncentrácia na seba, svoje myšlienky, názory, skúsenosti, schopnosti, vnímanie seba samého v preberanej tematike, to boli aj základné podmienky realizácie zážitkového tréningu. Jeho obsahová náplň bola rozdelená do nasledujúcich tém:

 1. Komunikácia v službách knižnice.
 2. Prekážky prezentácie/lektorovania, nástroje prezentácie/lektorovania.
 3. Zásady vzdelávania dospelých, práca so skupinou, pravidlá/nástroje komunikačnej etikety v skupine.
 4. Štruktúra prezentácie/lektorovaného obsahu.
 5. Výsledok, cieľ prezentácie/lektorovania.

Vzdelávanie dospelých má svoje zákonitosti, z ktorých vyplývajú určité zásady vzdelávania (napr. zásada aktívneho zapájania účastníkov do samotného procesu vzdelávania, názornosť = spájanie konkrétneho s abstraktným, existencia spätnej väzby, rešpektovanie vekových a individuálnych osobitostí účastníkov vzdelávania). Tie si „na vlastnej koži“ vyskúšali všetky účastníčky.

Čo dodať na záver? Dobrá rada nad zlato! Pri lektorovaní sa vyhnite týmto prekážkam:

 • absencia prípravy na podujatie - nevyhnutnosť si stanoviť zámer, cieľ, osnovu, zhrnutie;
 • ak lektor nevie dopredu, čo účastníci zvládnu;
 • absencia premyslenej metodiky – potreba použiť metodické postupy ako napr. výklad, manipulácia s publikom, určovanie slova, prvky moderovania;
 • absencia spôsobilosti na lektorovanie;
 • zvládnutie negatívnych emócií.

Účastničky seminára horlivo riešia zadanú úlohu

Účastničky seminára horlivo riešia zadanú úlohu

Vzájomná výmena skúseností

Vzájomná výmena skúseností

Použitá literatúra:

PRUSÁKOVÁ, Viera. Andragogické minimum lektora : doplnkový učebný materiál. Prešov : Akadémia vzdelávania. 50 s.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BABICOVÁ, Zuzana. Lektorské zručnosti pracovníka knižnice. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 12 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-12665. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12665

automaticky generované reklamy