Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak jsou členové SKIP spokojeni s činností svého spolku

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Jak jsou členové SKIP spokojeni s činností svého spolku

0 comments
Autoři: 

SKIP v letošním roce na své 7. valné hromadě oslaví 20 let znovuobnovení činnosti. Bude také zvoleno nové vedení SKIP, které by mělo připravit strategii spolku pro příští období. V současnosti má SKIP 900 individuálních a 449 institucionálních členů. V průběhu letošního dubna proběhla mezi členy SKIP krátká anketa, která měla za cíl získat podklady pro novou strategii knihovnického spolku v nejbližší budoucnosti. Ankety se zúčastnila téměř třetina všech členů (442), a tak máme k dispozici relevantní informace o tom, co považují členové SKIP na činnosti za důležité a co by se na druhé straně mělo změnit.

V anketě byly položeny tři otázky. První z nich směřovala na zjištění motivace k vstupu do SKIP. Anketa ukázala, že tím nejdůležitějším motivem pro vstup do SKIP byla profesní sounáležitost, stavovská čest. Rozhodující význam má také získávání aktuálních informací z oboru a možnost výměny zkušeností.

Graf č. 1: Proč jsem vstoupil do SKIP

Graf č. 1: Proč jsem vstoupila / vstoupil do SKIP?

Druhá otázka směřovala k ocenění přínosů činnosti SKIP pro členy. Zde má rozhodující význam získávání informací z oboru, možnost diskuze, výměny zkušeností a vzájemná inspirace. S menším odstupem následuje podpora spolupráce, možnost navázání osobních kontaktů a prosazování zájmů knihoven.

Graf č. 2: V čem mi SKIP pomáhá a k čemu mi je užitečný

Graf č. 2: V čem mi SKIP pomáhá a k čemu mi je užitečný?

Závěrečná otázka ankety byla zaměřena jednak na zjištění nedostatků v činnosti SKIP, ale také na získání nových námětů pro rozvoj činnosti SKIP. Z menšího počtu odevzdaných hlasů na tuto otázku lze dovodit, že míra nespokojenosti členů SKIP s činností spolku není nijak dramaticky vysoká. Za klíčový nedostatek v činnosti SKIP byla označena stárnoucí členská základna a malá prestiž profese. S menším odstupem následovala kritika nedostatečné motivace pro mladé a malého zastoupení knihoven i individuálních členů. Většímu počtu členů SKIP vadí omezený počet benefitů pro individuální členy. Naopak potěšující je, že poměrně velký počet členů (102) vyjádřil s činností SKIP svojí spokojenost. Dost nepříjemným překvapením bylo, že bylo často zmiňováno, že vedení některých knihoven aktivity SKIP nepodporuje a někdy jim i brání.

Graf č. 3: Co mi na SKIP vadí, co by se mělo zlepšit, co by měl SKIP nabízet

Graf č.3 : Co mi na SKIP vadí, co by se mělo zlepšit, co by měl SKIP nabízet?

Ke každé anketní otázce i k anketě jako celku byla nabídnuta možnost vyjádření komentářů a námětů. Celkem bylo takto shromážděno více než 50 různých námětů, které je možné využít pro zlepšení práce knihovnického spolku.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. Jak jsou členové SKIP spokojeni s činností svého spolku. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5 [cit. 2023-12-11]. urn:nbn:cz:ik-13412. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13412

automaticky generované reklamy