Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační den na MZLU v Brně již po dvanácté

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Informační den na MZLU v Brně již po dvanácté

0 comments

Ve středu 3. června 2009 se na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (MZLU v Brně) uskutečnil již dvanáctý Informační den Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb (ÚVIS). Informační den je koncipován jako setkání knihovníků a informačních pracovníků s cílem představit, co nového a zajímavého se na jednotlivých pracovištích ÚVIS v poslední době událo, co se podařilo, na čem se pracuje. Slouží také pro sdílení a výměnu zkušeností mezi knihovníky, kteří řeší stejné či obdobné pracovní úkoly, a snad jim přináší i špetku inspirace. Pořádající ÚVIS má celouniverzitní působnost a skládá se ze čtyř oddělení: Audiovizuálního centra, Edičního střediska, Informačního centra a Ústřední knihovny. Posláním těchto pracovišť je zajišťovat informační podporu výuky, vědy a výzkumu všem studentům a vědeckým a pedagogickým pracovníkům MZLU v Brně.

Informační den zahájila vedoucí ústavu Ing. Věra Svobodová. Představila všechna oddělení a jejich hlavní činnosti. Poté následovaly příspěvky vedoucích jednotlivých oddělení ÚVIS. Vladimíra Perlová z Ústřední knihovny hovořila o budování digitální knihovny z pohledu indexace dokumentů a o možnostech vyhledávání pro uživatele. MZLU v Brně se digitalizaci starých tisků věnuje od roku 2006 a za tu dobu vytvořila fungující workflow. V příspěvku byl celý proces digitalizace monografií na MZLU v Brně představen – od vytvoření bibliografického záznamu v knihovním systému KpWin SQL, přes naskenování dokumentu, jeho indexaci v programu Sirius, převod textu do OCR, až po vystavení v systému Kramerius. Důraz je kladen na popis a indexaci dokumentů a snadný přístup k nim. Již zdigitalizované monografie mohou uživatelé vyhledávat přímo v Krameriovi, odkaz na digitální knihovnu je také z webových stránek knihovny. V souborném katalogu MZLU v Brně je u bibliografického záznamu knihy, která existuje v digitální podobě, link přímo na konkrétní titul v Krameriovi.

O zkušenosti s natáčením propagačního videa se podělila vedoucí Informačního centra Mgr. Zuzana Streichsbierová. V úvodu svého příspěvku zmínila důležitost marketingu a propagace v knihovnách. Tyto ekonomické nástroje mohou významnou měrou přispívat ke zlepšení efektivity knihoven a ke kvalitnějšímu využívání finančních prostředků, které jsou do knihoven vkládány. Dále se hovořilo o způsobech, kterými Informační centrum propaguje své služby. Jedním z nich je právě video, které toto pracoviště ve spolupráci s dalšími odděleními ÚVIS natočilo v loňském roce a které bylo účastníkům Informačního dne puštěno přímo v posluchárně. Video je v plné i zkrácené verzi s anglickými titulky dostupné z webových stránek Informačního centra.

Vedoucí Edičního střediska Danuše Drápelová přednesla příspěvek o řízení skladového hospodářství a prodejny skript. Ediční středisko vydává studijní literaturu a univerzitní vědecké časopisy, poskytuje operativní tiskařské a knihvazačské práce. V rámci své činnosti provozuje sklad materiálu (papír, knižní vazby) a sklad skript z vlastní produkce. Musí proto vést pečlivou evidenci těchto skladů, a to za využití programu Kredit. Práce s tímto programem byla stručně předvedena, stejně jako statistické údaje o výrobě a prodeji skript za poslední tři roky. Počet vyrobených a prodaných skript mírně klesá, a to především z toho důvodu, že jsou učební texty čím dál častěji publikovány v elektronické podobě.

Audiovizuální centrum vybudovalo v roce 2007 za podpory vedení univerzity Síň vědecké kinematografie s cílem připomenout, že MZLU v Brně byla v období první republiky kolébkou vědecké kinematografie, jejíž základy položil profesor Jan Calábek. O tomto počinu hovořil ve svém příspěvku Ing. Ladislav Rygl. V místnosti o půdorysu cca 60 m2 jsou vystaveny historické předměty, upomínky, diplomy a medaile, které jako ocenění získal prof. Calábek za svoje celoživotní dílo v oboru sběrné kinematografie věnované fyziologii rostlin. Návštěvníci této výstavní síně mohou na velkoplošné obrazovce zhlédnout všechny známé filmy prof. Calábka, kterými dokázal populárně vědeckým přístupem ukázat život rostlin tak, jak ho pouhým okem nedokážeme zachytit. Technické vybavení výstavní místnosti je také využíváno pro telekonference.

Po přednesení všech příspěvků byli účastníci Informačního dne pozváni na exkurzi po pracovištích ÚVIS a do Síně vědecké kinematografie. Všechny prezentace jsou zveřejněny na webových stránkách ÚVIS. Za organizátory doufám, že se účastníkům Informační den líbil, a příští rok se těším opět na shledanou. Na závěr dovolte několik fotografií, které zhotovil Ing. Ladislav Rygl.

Ing. Věra Svobodová zahajuje Informační den na MZLU v Brně

Ing. Věra Svobodová zahajuje Informační den na MZLU v Brně

Účastníci Informačního dne

Účastníci Informačního dne

…panovala dobrá nálada

…panovala dobrá nálada

Ukázka reklamních předmětů s logem MZLU v Brně

Ukázka reklamních předmětů s logem MZLU v Brně

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
STREICHSBIEROVÁ, Zuzana. Informační den na MZLU v Brně již po dvanácté. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 7 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-13197. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13197

automaticky generované reklamy