Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informace o životním prostředí – právo a možnosti získání

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Informace o životním prostředí – právo a možnosti získání

0 comments

Český ekologický ústav (ČEÚ) je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí ČR a poskytování informací o životním prostředí je jednou z jeho základních činností. Dne 15. dubna 2004 se na půdě ČEÚ uskutečnil odborný seminář určený především pracovníkům a pracovnicím veřejných knihoven, regionálních informačních středisek a dalším informačním specialistům. Cílem akce bylo seznámit odbornou „informační“ veřejnost s vývojem v oblasti legislativy týkající se práva na informace v životním prostředí i svobodného přístupu k informacím obecně, představit služby, realizované ve státním i nevládním sektoru a v neposlední řadě vytvořit prostor pro diskusi o možnostech, potřebách a dalším vývoji v oboru.

Úvodní slovo přednesl ředitel Českého ekologického ústavu Ing. Erik Geuss, který nastínil právě se rodící novou tvář organizace, jejíž činnost by se v budoucnu měla rozvíjet ve třech směrech. Prvním je oblast informatiky - poskytování informačních služeb a budování informačního systému o životním prostředí. Druhou oblastí rozvoje jsou agenturní činnosti, zahrnující stávající pracoviště, poskytující odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti technické ochrany životního prostředí (Agentura integrované prevence, Centrum EIA) a v oblasti tzv. dobrovolných nástrojů ochrany ŽP (Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, Agentura EMAS). Třetím směrem rozvoje ČEÚ bude výzkum a odborná podpora v oblasti environmentální politiky. V současnosti je tato oblast reprezentovaná především oddělením environmentální ekonomiky V budoucnu by měla zahrnout i prozatím ne vždy doceněnou oblast ekologické výchovy a osvěty.

Přednáška Ing. Karla Jecha, pracovníka Odboru vnějších vztahů MŽP, s názvem Právo na informace v životním prostředí v české a evropské legislativě byla rozhodně jedním z vrcholů dopoledního programu. Jádrem příspěvku se stala připravovaná novela Zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Hlavním důvodem novelizace je zapracování nových principů evropského práva v oblasti poskytování informací o ŽP, zejména Směrnice č. 2003/4/EC. Tato povinnost se vztahuje na všechny členské země EU s datem splnění 1. ledna 2005. Česká novela byla již schválená na jednání vlády a nyní se očekává její projednání v Parlamentu ČR. Ing. Jech se soustředil na objasnění hlavních změn v zákonné úpravě oproti stávajícímu stavu. Již v průběhu přednášky se rozvinula diskuse. Účastníci semináře se zajímali jak o změny ve znění zákona, tak o řešení konkrétních situací při uplatňování práva na informace. V závěru Ing. Jech věnoval několik slov Aarhuské úmluvě, kterou před několika dny český parlament ratifikoval.

Následoval blok příspěvků, jejichž úkolem bylo představit činnosti a služby jednotlivých oddělení ČEÚ, zejména ty, které jsou určeny široké veřejnosti. Ing. Jarmila Cikánková přestavila služby Střediska veřejných informačních služeb pro životní prostředí (SVIS). Základem Střediska je odborná knihovna, specializovaná na oblast ochrany ŽP, pracoviště propagace, které nabízí a distribuuje tištěné materiály, zejména z produkce MŽP, ale i dalších organizací, pracoviště pro přípravu přehledu odborných akcí v oblasti ŽP a pracoviště pro přípravu výběrové bibliografie ŽP. Redakce Statistické ročenky životního prostředí ČR, která je také součástí střediska se představila v samostatném příspěvku. Speciální činností, na které se podílí všechna pracoviště jsou konzultační, poradenské a referenční služby. V rámci semináře měli účastníci připravenou celou řadu materiálů, které poskytl SVIS k volnému odběru. Nechyběla ani nabídka na nákup publikací z edice MŽP, kterou někteří účastníci rovněž využili.

Ing. Veronika Jandová, výkonná redaktorka Statistické ročenky životního prostředí ČR, představila tento velmi úspěšný a svým rozsahem a odbornou úrovní ojedinělý projekt. Vydavatelem ročenky je Ministerstvo životního prostředí ČR a Český statistický úřad, publikaci připravuje ČEÚ. Ing. Jandová představila historii vzniku a vývoj publikace od roku 1990 až dodnes, vysvětlila základní principy a současnou strukturu. Upozornila rovněž na některé nově zařazené grafické přehledy a kapitolu mezinárodního srovnání, která byla zpracována v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Na závěr byli účastníci požádáni o vyplnění ankety, kterou redakce připravila pro uživatele ročenky a která má za cíl zjistit názory, připomínky a zmapovat celkovou spokojenost s formální i obsahovou úrovní publikace.

Ing. Vladimír Vašek poté představil činnost odborného oddělení Centrum EIA. Hlavní náplní činnosti oddělení je odborná podpora výkonu státní správy na úseku posuzování vlivu na životní prostředí. V příspěvku byl představen především Informační systém EIA, který zahrnuje informace o evidenci záměrů a veškeré dokumentace vzniklé v procesu posuzování. Součástí informačního systému je také databáze autorizovaných osob a přehled legislativy, vztahující se k procesu posuzování. V závěru svého vystoupení Ing. Vašek krátce představil časopis EIA, IPPC, SEA, který oddělení redakčně zpracovává. V následné diskusi padlo několik inspirujících návrhů, zejména pokud jde o možnosti vyhledávání v Informačním systému EIA. Neméně zajímavý, nejen pro zpracovatele tohoto informačního systému, ale informačního systému o životním prostředí jako celku, byl návrh na zřízení tzv. pasivních elektronických konferencí. Tyto by zájemcům o sledování vývoje např. v oblasti posuzování vlivu, přípravy konkrétních zákonů a dalších aktivit státní správy umožnil sledování aktuálního dění.

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků v ČR představil Ing. Immo Bellman, CSc., pracovník Oddělení dobrovolných nástrojů MŽP. Stručně seznámil přítomné s historií a legislativním rámcem programu, jehož garantem je Ministerstvo životního prostředí. Český program označování ekologicky šetrných výrobků je od počátku plně harmonizován s obdobnými národními programy ekologického značení a hlavně s nadnárodním programem ekoznačení EU. Za nejdůležitější nástroj prosazování Programu označil usnesení vlády ČR č. 720 z 19. července 2000, ve kterém se doporučuje všem vedoucím představitelům státní a veřejné správy a státním organizacím upřednostnit při nákupu zboží ty výrobky, které nesou označení ekologicky šetrný výrobek. Zmíněné usnesení rovněž doporučuje, aby ekologická šetrnost výrobku byla jedním z kritérií pro hodnocení nabídek veřejných zakázek. V závěru příspěvku byla předvedena internetová stránka Agentury pro ekologicky šetrné výrobky ČEÚ, která technicky zajišťuje celý proces udělování ekoznaček. Na stránce jsou zveřejněny databáze oceněných výrobků, firem, které pro své výrobky ekoznačku získaly i seznam směrnic pro jednotlivé kategorie výrobků, na základě kterých se produkty hodnotí.

Odpolední blok přednášek zahájil Mgr. Jan Mertl, pracovník oddělení zahraničních vztahů ČEÚ. Jeho přednáška představila činnost Evropské environmentální agentury (EEA) a siť EIONET. Mgr. Mertl je koordinátorem spolupráce s EEA za Českou republiku. Český ekologický ústav je tzv. National Focal Point, tedy jakousi „Národní pobočkou“ EEA v ČR. Hlavním cílem činnosti EEA je poskytování informací o životním prostředí v Evropě a tím přispívat k podpoře udržitelného rozvoje a zlepšování stavu životního prostředí v Evropě. Mrg. Mertl představil historii agentury, její poslání a činnost, hlavní produkty a osvětlil pozici České republiky jako členské země EEA. Další část svého vystoupení věnoval představení sítě EIONET, která sdružuje více než 300 organizací v celé Evropě a zajišťuje pro EEA akvizici informačních zdrojů z členských zemí, zpracování a předávání dat. V ČR je do sítě EIONET zapojeno devět organizací a celkem 25 expertů. Závěr svého vystoupení věnoval Mgr. Mertl praktické ukázce vyhledávání v produktech EEA na Internetové stránce organizace.

Oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) představila Mgr. Markéta Romanová. Oddělení rozvíjí svou činnost v několika oblastech. V oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy poskytuje jednak informační a konzultační služby, vydává řadu vlastních materiálů a publikací a spravuje samostatný Informační systém EVVO. Oddělení je rovněž informačním a konzultačním centrem pro Místní Agendy 21 (MA21), provozuje databázi MA21, organizuje semináře a školení k problematice a vydává Zpravodaj MA21. Mgr. Romanová presentovala úspěšnou řadu seminářů k uplatnění Metodiky pro Místní Agendy 21, organizované koncem minulého roku pod záštitou pěti ministerstev (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo místního rozvoje, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního prostředí) a místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj a lidské zdroje. V závěru informovala o vytvoření Národní pracovní skupiny pro Místní Agendy 21 pro MŽP. Tato skupina je poradním orgánem Ministra životního prostředí a je pracovní skupinou Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Další část odpoledního programu byla věnována příspěvkům pozvaných hostů – zástupců nevládních organizací, kteří presentovali své projekty v oblasti poskytování informací o životním prostředí. Mgr. Pavel Činčera představil časopis Ekolist po drátě. Vydavatelem Ekolistu po drátě je občanské sdružení Brontosauři ekocentrum Zelený kruh. Hlavní část přispěvku byla věnována přestavení rubrik Zpravodajství Ekolistu, Zelená domácnost, Kalendář akcí a Ekologická legislativa. Účastníci byli upozorněni na několik zajímavých služeb Ekolistu po drátě např. možnost zasílání přehledu zpráv e-mailem, zveřejnění aktuálních zpráv z Ekolistu na svých Internetových stránkách a další.

Paní Alena Mejstříková poté informovala o nabídce Internetového serveru ECONNECT. Občanské sdružení ECONNECT je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v České republice využívat informační technologie a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká. Paní Mejstříkova presentovala historii a nejdůležitější aktivity ECONNECT a poté se soustředila na představení té jeho části, která se věnuje problematice ochrany životního prostředí. Kromě tiskových zpráv, komentářů a zpráv ze světa je zde možné nalézt informace o právě probíhajících peticích k životnímu prostředí, přehled významných kauz ekologického hnutí a přehled diskusních konferencí k životnímu prostředí a regionálnímu rozvoji.

Závěrečný příspěvek celého semináře byl věnován informačním aktivitám Zeleného kruhu a Ekolince. Paní Kateřina Kociánová nejdříve krátce představila občanské sdružení Zelený kruh, který je asociací nevládních neziskových organizací působících v ochraně životního prostředí. Ekolinka (222 518 352) je telefonická poradenská a informační linka, která slouží široké veřejnosti jako pomoc při řešení problémů z oblasti ochrany životního prostředí i jako informační zdroj o ochraně životního prostředí. Druhá část příspěvku byla věnována projektu Hra o zemi, který zahájil Zelený kruh ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi v roce 2002. Cílem projektu je zvýšení zájmu občanů o otázky životního prostředí, podpora rozvoje občanské společnosti a popularizace myšlenky trvale udržitelného rozvoje.

Na četné žádosti účastníků semináře i těch, kteří se z různých důvodů nemohli jednání účastnit, připravil Český ekologický ústav internetovou stránku, na které zveřejnil příspěvky ze semináře. Některé jsou ve formě textových souborů, někteří přednášející poskytli své powerpointové prezentace. Příznivé reakce, které zazněly po skončení akce nás přesvědčily, že seminář splnil svůj hlavní cíl. Jménem pracovníků ČEÚ, kteří se podíleli na organizaci akce, si touto cestou dovoluji poděkovat za všechny kladné ohlasy, které jsme obdrželi během uplynulých dní.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CIKÁNKOVÁ, Jarmila. Informace o životním prostředí – právo a možnosti získání. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-11548. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11548

automaticky generované reklamy
registration login password