Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Filozofie

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Filozofie

0 comments

V minulých číslech Ikara jsme se zabývali zahraničními databázemi z oblasti přírodních věd, konkrétně chemie a matematiky. Dnes se seznámíme s jednou kvalitní databází z oblasti věd humanitních, a to z filozofie.


Databáze EpistemeLinks

Obsahová charakteristika: EpistemeLinks (www.epistemelinks.com) je databáze vytvořená Thomasem Ryanem Stonem z USA v roce 1997. Jedná se o velmi rozsáhlý a výborně propracovaný rozcestník. Obsahuje odkazy na velkou třídu filozofických zdrojů, a protože je EpistemeLinks neustále doplňována a zdokonalována, v současnosti zahrnuje asi 16 000 odkazů. Je určena pro širokou škálu uživatelů, počínaje zájemci o filozofii, přes studenty, až ke specialistům v oboru. EpistemeLinks je přehledně organizovaná. Naprostá většina linků je kategorizovaná pod jmény nejznámějších filozofů nebo pod některou z 50 filozofických disciplín, které jsou obsažené v databázi. Tyto dvě hlavní sekce, tj. Filozofové a Témata, tvoří kostru EpistemeLinks.

Sekce Filozofové umožňuje vyhledávat filozofy jednak podle jména, dále pak dle historické epochy, v níž žili, a dále jsou zde explicitně vynesena jména padesáti největších a nejvýznamnějších filozofů. U každého filozofa je uvedena podobizna/fotka (v závislosti na době a pokud se dochovala) spolu s daty narození a úmrtí. Stránky věnované jednotlivým filozofům pak obsahují seznam:

 • webových stránek, které jsou jim a jejich dílu věnovány
 • webových stránek obsahujících stručný přehled jejich díla a další reference
 • odkazy na další stránky s rozcestníky na tyto filozofy
 • syntaxi, s jakou lze samostatně vyhledávat odkazy na tyto filozofy ve vyhledávačích Google, Yahoo a LookSmart

Pro usnadnění orientace je u každého linku uveden název zdroje či autor. Neobyčejně přínosná je mimoto i podsekce věnovaná souvisejícím zdrojům. Těmi jsou např.:

 • encyklopedické prvky
 • práce filozofů ve formě elektronických textů
 • obrazová galerie
 • citáty
 • nabídka knih těchto autorů, nebo knih se související tematikou atd.

Konečně sekce Filozofové uvádí i seznam nedávno přidaných jmen filozofů.

Sekce Témata nabízí vyhledávání odkazů na základě historické epochy, filozofické disciplíny a také na základě konkrétních filozofických škol a tradic. Jednotlivé disciplíny jsou pak tříděny analogicky jako autoři, tj. jsou u nich odkazy na webové stránky, které jsou těmto disciplínám věnované, odkazy na webové přehledové stránky atd.

Hlavní dvě shora zmiňované sekce ani zdaleka nevyčerpávají komplexnost EpistemeLinks. Další sekcí jsou Referenční materiály, tvořené:

 • encyklopedickými prvky, což jsou odkazy na záznamy ve velkých encyklopediích (např. Standfordská encyklopedie filozofie, Encyklopedie Britannica, Wikipedia aj.)
 • vyhledávání v elektronických textech
 • bibliografie

V neposlední řadě na EpistemeLinks nalezneme i sekce, věnované filozofickým knihám a časopisům, elektronickým zdrojům a archívům v této oblasti. Dále jsou zde sekce se seznamy akademických pracovišť, institucí a organizací atd. Cenné jsou i dodatečné informace, jako kalendář význačných událostí, zejména se záznamy o datech narození a úmrtí význačných filozofů atd. Data, aktuální v daném dni, jsou automaticky vynesena na hlavní stránce.

Obecné vlastnosti: EpistemeLinks je hodnotný informační zdroj a nepochybně v něm nalezne užitek i specializovaný odborník. Protože se nejedná o didaktický text, je EpistemeLinks díky své struktuře vhodný ani ne pro systematické studium filozofie, jako spíše pro rychlé získání přehledových i velmi podrobných informací.

Přístup: Jedná se o volně dostupný elektronický informační zdroj. Pro registrované uživatele Yahoo! Groups zde funguje i periodické rozesílání informací o nových datech, událostech atd. EpistemeLinks je nepřímo interaktivní v tom smyslu, že zasáhnout do něj je možné v zásadě jedinou cestou, a to vytvořit kvalitní odbornou webovou stránku, která by pak byla na EpistemeLinks uvedena, popřípadě se přímo proslavit jako známý filozof.

Design: Grafický styl EpistemeLinks je poměrně zdařilý. Je pravda, že design hlavní stránky může působit trochu roztříštěně díky ikonám sponzorů a několika komerčních společností. To platí i o zobrazení v negrafických prohlížečích. Na druhé straně všechny další stránky mají logickou a jednotnou strukturu. Rychlou orientaci navíc usnadňuje i jednoduchý navigátor. Otázkou je zdařilost volby barev pozadí.

Celkové hodnocení: Databáze EpistemeLinks je jistě hodnotným informačním zdrojem, navíc je průběžně doplňována, což ji činí neustále aktuální. Grafický design je víceméně zdařilý.


Obsah:
Forma:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OPLETALOVÁ, Gabriela. Filozofie. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 6 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11632. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11632

automaticky generované reklamy