Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z mezinárodního studentského sympozia BOBCATSSS 2008

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Zpráva z mezinárodního studentského sympozia BOBCATSSS 2008

0 comments

Úvod

Zejména členové Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK (ÚISK) si jistě vzpomenou, že před rokem v Praze propukla horečka zvaná BOBCATSSS 2007, tedy mezinárodní sympozium, které je tradičně organizováno studenty. Každý přiložil ruku k dílu, aby se úspěšně podařila realizace této akce tematicky zaměřené na marketing informačních služeb (Marketing of Information Services). Rok se s rokem sešel a část organizačního týmu se vydala do chorvatského Zadaru, aby načerpala nové poznatky týkající se problematiky poskytování přístupu k informacím pro každého (Providing Access to Information for Everyone), trochu si připomněla lehké i těžké chvilky vlastního sympozia a mohla se ohlédnout za vykonanou prací.

Připomeňme, že pražské sympozium nalákalo ke čtyřem stovkám účastníků, konala se na několika místech v Praze. Díky záštitě pana primátora Béma jsme mohli kolegy z branže přivítat v honosném zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí, Městská knihovna Praha poskytla azyl pro větší část sociokulturního programu, což bylo zároveň nečekaně symbolické, neboť poté, co se klíčová řečnice Deborah Jacobs z USA velmi krátce před sympoziem zranila a oznámila, že nepřijede, pan ředitel Řehák laskavě svolil k přednesení své skvělé přednášky nazvané There are two kind of libraries, která sklidila a sklízí úspěch na mnoha frontách. Odbornou část sympozia hostila domovská budova ÚISK v Jinonicích. Díky dobré vybavenosti, ochotě místních zaměstnanců správy budov, správy počítačové sítě a velké odhodlanosti organizátorů se povedlo sympozium přece jen rozběhnout a zároveň za vydatné pomoci sdružení CESNET on-line vysílat přes internet. Po informacemi nabitém dni jistě všechny potěšily české i jiné speciality, které čekaly na účastníky v restauraci U Rotta, zlatým hřebem večera byl energický koncert skupiny Gothart, u kterého si i R. Bruyns, otec BOBCATSSS, rázně podupával a mladší kolegy bylo v brzkých ranních hodinách těžké přesvědčit o odchodu domů... I když sympozium nebylo bez problémů, všichni jsme se závěrečný den vděčnými pohledy vyprovázeli a v podstatě se začali těšit do Zadaru na další ročník.

BOBCATSSS 2008 Zadar: Providing Access to Information for Everyone

Přímořské město Zadar v chorvatské Dalmácii s bohatou historií bylo opravdu důstojným hostitelem. Sympozium mělo perfektní organizační zajištění, na kterém se podílely Ústav knihovní a informační vědy Humboldtovy Univerzity v Berlíně (Humboldt University Berlin - Institute of Library and Information Science), katedra informačních věd Univerzity v Osijeku (University of Osijek - Department of Information Sciences), katedra informačních věd Univerzity aplikovaných věd v Postupimi (University of Applied Sciences Potsdam - Department of Information Sciences) a místní katedra knihovní a informační vědy Univerzity v Zadaru (University of Zadar - Department of Library and Information Science). Po zahajovacích ceremoniích dostal prostor klíčový projev předsedkyně IFLA Claudie Lux na téma pozice knihoven a především knihovníků a informačních profesionálů, která byla výrazným apelem na potřebné změny ve vnímání celé oblasti. Zatímco role knihoven a jejich postavení se výrazně změnilo, společnost tyto změny příliš nevnímá – knihovně přibylo mnoho neviditelných rolí, které svým způsobem musí zastávat a organizace a získávání peněz je čím dál větší výzvou. Knihovník není jen usměvavá tvář za výpůjčním pultem... Jak si obhájit nově nabité pozice tak, aby si společnost změny všimla? Kdo umí jednoduše vysvětlit, co vše se za pozicí knihovníka a informačního profesionála skrývá? Ještě dnes je třeba začít s propagací a ukázat, čím vším jsme. To s sebou nese samozřejmě změnu našich vlastních postojů k roli knihovníka. Role hybatele by se měla ujmout nastupující generace a pomoci s adaptací a konkurenceschopností informační a knihovnické sféry. Měli bychom umět prodat tu nesmírnou škálu informací a informačních služeb, které zajišťujeme a obhájit si důležitou roli v kontextu společnosti a kultury. C. Lux vyzvala všechny knihovny, které se chtějí aktivně na této změně podílet a čelit neustálému zvyšování požadavků na služby a pracovníky, ke spolupráci s IFLA. Ta uskutečňuje a podporuje realizaci tématu jejího předsednictví Knihovny na pořadu dne (Libraries on the Agenda).

Z přednášek vybíráme:

Ursula GEORGY: Ekonomie porozumění jako inovativní alternativní koncept ocenění informace [The Economy of understanding as an innovative and alternative concept of pricing of information]

Profesorka Ursula Georgy z Ústavu informační vědy Kolínské univerzity aplikovaných věd (Institute of Information Science, Cologne University of Applied Sciences) představuje nový koncept ocenění informace v informační ekonomice, a to teorii pozornosti George Francka. Zmiňuje tradiční modely založené na délce informace, aktuálnosti, délce on-line připojení atd. a obohacuje je o pozornost jako tzv. nepřímou měnu. Ve svém příspěvku argumentuje faktem, že cena zboží často nezohledňuje jeho produkční náklady, ale ochotu zákazníku tuto cenu zaplatit. V dnešní době zahlcenosti informacemi lidé nejsnadněji rozlišují ty, které jsou nejvíce atraktivní či lehce srozumitelné a dostupné. Autorka tedy apeluje na vědecké pracovníky, že vynaložení energie na získání pozornosti a porozumění k jejich práci nepřímo vede k ovlivnění finančního hodnocení jejich publikační činnosti.
[plný text přednášky]

Helen GREENWOOD, Louise COOKE: Informační a komunikační technologie na pracovišti: přístup pro všechny nebo digitální propast [ICT in the Workplace: Access for All or Digital Divide?]

Tým sestavený ze studentů a profesorů katedry informační vědy Loughboroughské univerzity (Department of Information Science, Loughborough University) prezentoval výsledky svého průzkumu v oblasti rovnoprávného přístupu k informacím šířeným informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Cílová skupina byla sestavena z pracovišť vzdělávacích institucí Velké Británie a výsledky průzkumu potvrdily předchozí znepokojení, že významnému procentu zaměstnanců je na pracovišti odepřen přístup k ICT. Rozhodující podmínky pro přístup jsou funkce pracovníka, smluvní podmínky náplně práce či místo výkonu zaměstnání. Průzkum mimo jiné také zvýraznil rozdílný účinek pasivního poskytnutí informace a její aktivní komunikací.
[plný text přednášky]

Hans Jørn NIELSEN, Marianne HUMMELSHØJ: Co knihovníci musejí znát – instant messaging a chatování jako referenční služby ve veřejných knihovnách [What Librarians Need2Know – Instant Messaging and Chat as Reference Services in Public Libraries]

Need2Know je název projektu, v jehož rámci bylo ve veřejných knihovnách v dánském Aalborgu testováno využití instant messagingu (chatu) – konkrétně rozhraní MSN Messenger (Microsoft Network Messenger) – jako dalšího komunikačního kanálu mezi knihovnou a jejími uživateli. On-line spojení s knihovnami našlo velmi pozitivní odezvu, za jeden rok bylo uživateli vzneseno kolem 15 milionů dotazů. Autoři nicméně upozorňují na synchronicitu služby, tj. na fakt, že uživatelé žádají odpověď v reálném čase a neposkytují knihovníkům dostatek času na zformulování kvalitní odpovědi.
[plný text přednášky]

Simon ARISTEGUIETA-TRILLOS, Edwin-Michael CORTEZ: Workshop o bibliometrii [Bibliometrics workshop]

Cílem pracovního workshopu bylo seznámení se s různými bibliometrickými indikátory, pomocí kterých je možno zhodnotit dopad grantu na odborné publikování ve vědecké komunitě. Změření sekundárního vlivu financovaného výzkumu a následnému prolínání zjištěných poznatků v různých oborových disciplínách se věnuje doktorand Simon Aristeguieta-Trillos ze Školy informační vědy Univerzity v Tennessee (School of Information Science, University of Tennessee), který na svých webových stránkách uveřejnil seznam doporučené literatury na téma bibliometrie.

Závěrem

Všem, kdo se chtějí dozvědět o obsahu letošního ročníku sympozia BOBCATSSS více, vřele doporučujeme stránky s plnými texty přednášek ve formátu PDF.

Ještě nakonec připomeňme přednášku předsedkyně IFLA, která apelovala na informační profesionály, na změnu jejich postojů a akceschopnosti při adaptaci na změny a vezměme to jako pozvánku na příští ročník sympozia BOBCATSSS 2009, které se bude konat v portugalském Portu. Tematicky bude sympozium zaměřeno na výzvy pro nového informačního profesionála (Challenges for the New Information Professional). Na toto téma bude nahlížet z několika pohledů, kterými jsou:

  • interdisciplinarita infomační vědy,
  • informační profesionál a informační management,
  • současný vliv nových technologií na život informačního profesionála,
  • vzestup a pád knihoven jako fyzických prostor,
  • informační gramotnost,
  • eKnihovny a eArchivy
  • a Knihovník 2.0.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SOUČEK, Martin a ŠTOGR, Jakub a SLUKOVÁ, Petra a Vavříková a Lucie. Zpráva z mezinárodního studentského sympozia BOBCATSSS 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 3 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-12745. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12745

automaticky generované reklamy