Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z konference SCIP CZECH 2006

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Zpráva z konference SCIP CZECH 2006

0 comments
Autoři: 

Ve dnech 23. a 24. října 2006 se konala v Praze již druhá konference pořádaná českou afilací celosvětově rozšířeného sdružení Society of Competitive Intelligence Professionals SCIP Czech 2006. Konference probíhala pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma v příjemných, reprezentativních a technicky dobře vybavených prostorách pražského magistrátu.

Interiér Magistrátu hl. m. Prahy

Interiér Magistrátu hl. m. Prahy

Sdružení SCIP Czech se u nás snaží prosazovat zejména principy konkurenceschopnosti, a to nejen v soukromém, ale i veřejném sektoru. Tomuto zaměření odpovídalo také motto celé konference „CI – Cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti“. Oproti loňskému prvnímu ročníku zaměřenému převážně na prezentaci Competitive Intelligence (CI) jako nového nástroje pro rozvoj a podporu podnikání byl letošní ročník blíže posunut k osvětlení aplikačních možností metod sledujících konkurenční prostředí, k nastínění některých praktik a k možnostem dalšího vzdělávání. O tom vypovídalo i vhodně zvolené téma konference: „Aplikace CI v soukromém i veřejném sektoru a vzdělávání profesionálů CI“.

Program konference byl rozdělen na dva dny. V rámci prvního, nazvaného Global Day, vystoupili zahraniční hosté. Druhý den, Local Day, byl zaměřen více prakticky.

Global Day

Konferenci zahájil krátkým, ale srdečným přivítáním Tomáš Vejlupek, předseda sdružení a dlouholetý propagátor principů CI u nás. Již na začátku došlo ke změně plánovaného programu, protože Hans Hedin ze Švédska bohužel nedorazil. Tento neplánovaný výpadek se však podařilo nahradit poutavou přednáškou Craiga S. Fleishera, současného prezidenta sdružení SCIP, který přiblížil nynější situaci ve „velkém“ SCIPu, upozornil na některé milníky a připomněl, jak se oblast CI a s ní také SCIP vyvíjela. Jeho osvětlení celého tématu Competitive Intelligence a také jeho definice z mnoha úhlů nazírání, jako např. proces, produkt, program nebo filozofie, byl pro mnohé velmi cenným pootevřením vhledu do problematiky a také dobrým úvodem k celé konferenci. Dá se tedy konstatovat, že ač šlo o náhradní program, povedlo se díky němu zvýšit porozumění náplni konference na vysokou úroveň a podat kvalitní a kompaktní úvod, a to i z pohledu laika.

Craig S. Fleisher, prezident SCIP

Craig S. Fleisher, prezident SCIP

Druhé, v programu již avizované vystoupení C. S. Fleishera, bylo naopak určeno zejména pro praktiky a ty, kteří se hodlají CI věnovat aktivně. Ve svém příspěvku se věnoval analýze informací využitelných pro sledování a vyhodnocování konkurenčního prostředí. Velmi zaujalo jeho pojetí analýzy, když vtipně vysvětlil, že tímto pojmem rozumí to, co je odpovědí na tři otázky: What? So what? Now what? Jde o poutavou slovní hříčku, která ale každého při bližším zkoumání donutí přiznat, že bez odpovědí na tyto otázky není možné principy analýzy informací pro CI pochopit a zahrnout do rozvoje podniku. Velmi cennou informací bylo i doporučení literatury pro případný hlubší zájem o tuto oblast. C. S. Fleisher uvedl následující knihy:

FLEISHER, Craig S. Strategic and competitive analysis: methods and techniques for analyzing business competition. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2003.

FLEISHER, Craig S. Business and competitive analysis methods: effective application of new and classic methods. Indianapolis : Wharton School Pub., 2007.

V nich více přibližuje systém vyhodnocování analýz. Tento „FAROUT“ systém je složený z následujících charakteristik, které musí dobrá analýza splňovat:

 

  • Future-oriented, Accurate, Resource-efficient, Objective, Useful, Timely

 

Zbývající čas svou prezentací vyplnil Aleš Sobotka, zástupce hlavního sponzora firmy Autonomy, který v rychlosti ukázal možnosti využití produktů společnosti v praxi.

Dále se již pokračovalo podle předem daného rozpisu. Jamie Smith představil francouzský přístup ke zpravodajské činnosti v oblasti obchodu, již tradičně odlišný od přístupu amerického. Lehce akademicky pojatý příspěvek nejen ukázal propojenost francouzské CI se státními institucemi, ale také nastolil otázku, zda je možné vzít tento model jako výchozí pro použití v dalších zemích a vytvořit tak protipól americkému přístupu.

Jamie Smith, Rennes International School of Business

Jamie Smith, Rennes International School of Business

Velmi zajímavé bylo vystoupení Mathiase Schosse ze Siemens Enterprise Communication, posledního přednášejícího „globálního dne“. Jeho příspěvek zaujal nejen přístupem k dělení CI podle velikosti oblasti zájmu na mikrooblast (jako příklad uváděl soupeření dvou pekáren na jedné ulici), makrooblast (kdy spolu soupeří firmy většího zaměření) a na globální oblast (kam spadá konkurenční boj mezi nadnárodními korporacemi, mezi subjekty zabývajícími se politickými aktivitami, problematika vedení válek apod.), tak také tím, že dovolil nahoédnout pod pokličku oddělení CI této obrovské, celosvětově známé firmy. Ukázal přítomným strukturu firemního intranetu a také připojil hodnotnou informaci o počtu osob působících v jejich sekci CI. Prohlášení M. Schosse, že tento průmyslový podnik stojí na práci pouhých tří profesionálů CI a dvou studentů na výpomoc, mnoho lidí minimálně překvapilo. Další přínosnou informací byl přehled způsobů komunikace oddělení CI s ostatními spolupracovníky. Tento příklad mimo jiné ukázal, jak moc záleží na dobré komunikaci mezi profesionály CI a ostatními členy firmy.

Po této poutavé přednášce následovalo přemístění všech účastníků konference do blízké rezidence primátora, kde byl připraven raut a s ním spojený networking. Příjemné prostředí rezidence je vyzdobeno v noblesním a ušlechtilém stylu art deco. Toto příjemné prostředí a chutné pohoštění pomohlo přispět k velmi uvolněné diskuzi všech zúčastněných, která udělala za tímto dnem pomyslnou tečku.

Local Day

Druhý den konference, nazvaný Local Day, byl stejně jako loni rozdělen na několik sekcí. Letos jsme se dočkali tří okruhů: Government, Business a Education. Jak již samotné názvy naznačují, šlo o témata zaměřená na uplatnění a provozování CI ve veřejné správě, tedy na možnost uplatnění CI jako podpory pro rozhodování na této úrovni, na představení možností CI jako podpory strategického rozvoje podniků a nástroje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a o seznámení se s možností studia CI na školách.

Ač byly zajímavé všechny sekce, bylo nutno si zvolit jen jednu z nich. Podle počtu zúčastněných lze usoudit, že největší zájem vzbudila sekce Business. Těsně druhá pak byla co do návštěvnosti sekce Government.

Sekce Business

Sekce zaměřená na obchod přinesla zúčastněným spíše praktické ukázky CI a výsledky jejího uplatnění. Sekci zahájil a také následně moderoval místopředseda SCIP Czech Ivan Špingl, který měl také příspěvek o použití CI ve strategii firem. Jeho prezentace ukazovala uplatnění CI v podniku v průběhu celého vývoje firmy od začínajícího podnikatele až po fázi, kdy je jeho prosperující firma pohlcena obrovskou korporací.

Ivan Špingl, místopředseda SCIP Czech

Ivan Špingl, místopředseda SCIP Czech

Následující vystoupení Martina Součka ze společnosti Insight ukázalo procesy, které byly vyvinuty pro určení marketingové strategie vhodné pro daný subjekt. Jeho velmi názorné příklady vytváření tzv. pasportů a také metody, jak jejich překrytím získat přesný přehled o tom, jakou strategii by měla firma zvolit, byly nesmírně poutavé a vyvolaly řadu otázek.

Poměrně čilou diskuzi podnítil také příspěvek, který přednesl Vojtěch Stavný ze společnosti Sinte. Ukázal možnost jejich firmy standardizovat výstup zpráv CI podle daných parametrů a umožnit tak jejich uživatelům co nejrychlejší a nejefektivnější využití informací obsažených v dané zprávě.

Následující vystoupení Petry Všetečkové přiblížilo problematiku klastrů. P. Všetečková na příkladu klastru Omnipack ukázala, jak mohou firmy zvyšovat svou konkurenceschopnost efektivním spojením sil různých podniků a jak lze společným využíváním informací a společnou marketingovou strategií dosáhnout pozoruhodných výsledků. Dále byli účastníci seznámeni s budoucí podobou webového portálu, který by měl být spuštěn v listopadu tohoto roku a měl by poskytovat ucelený přehled o obalářském průmyslu u nás. Pro většinu přítomných bylo velmi zajímavým zjištění, že v současnosti je na stránkách agentury Czechinvest registrováno více než 30 klastrových sdružení, které v této době fungují nebo jsou ve fázi mapování potencionálních konkurenčních výhod při založení klastru.

I přesto, že bylo trvání dopolední části programu prodlouženo o další hodinu, nezbylo pro posledního přednášejícího asi tolik času, kolik by si zasloužil. Lubomír Straka tak představil svůj příspěvek spíše v rychlosti. Navázal v něm na předcházející vystoupení Petry Všetečkové a přidal informace o vývoji znalostního systému pro Klastr Omnipack, který vyvíjejí společně s firmou Tovek a ČVUT. Celý projekt je koncipován jako výzkumný grant s názvem "Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení". Více informací je k dispozici na webových stránkách projektu. Těžištěm této přednášky bylo přibližení problematiky fragmentace informací, využitelných pro podporu konkurenceschopnosti synergických sdružení a nalezení vhodné ontologie, která by podpořila způsob využívání informací.

Další sekce budou, díky menší návštěvnosti, představeny jen stručně.

Sekce Government

Sekce Government byla zaměřena hlavně na zdůraznění potřeby využívání zejména otevřených informačních zdrojů a moderních informačních technologií na podporu rozhodování na vyšší státní a veřejné úrovni. Předsedal jí Tomáš Vejlupek, který v úvodu vysvětlil základní pojmy a přiblížil možné metody a možnosti využívání informací.

Tomáš Vejlupek, předseda SCIP Czech

Tomáš Vejlupek, předseda SCIP Czech

Jako další vystoupil Aleš Sobotka z firmy Autonomy, který ještě jednou, tentokrát detailněji pohovořil o možnostech informačních technologií, které jejich firma nabízí. Zejména praktické ukázky vyhledávání spojení mezi různými osobami či podniky byly značně poutavé.

Dále v této sekci vystoupili: Michal Kopecký (poradce primátora pro krizové řízení), Andor Šándor (bezpečnostní poradce předsedy ODS), Ivo Kaplán (kandidát do Senátu PČR), Petr Markvart (konzultant - teritoriální specialista na země Blízkého a Středního východu a západní Afriky), Jiří Růžek (Kooperativa pojišťovna) a Aleš Kučera (ředitel Novell Praha, s.r.o.).

Sekce Education

Sekce Education byla orientována zejména na teoretiky metod CI a studenty, kterým byly představeny možnosti studia konkurenčního zpravodajství na školách a ve firemním vzdělávání.

Přednášejícími byli: Jan Rauch (Katedra informačního a znalostního inženýrství VŠE), Pavel Komárek (ředitel Prosperita, o.p.s.), Martin Svoboda (ředitel Státní technické knihovny), Richard Papík (garant oblasti vzdělávání SCIP CZECH, Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK v Praze), Natálie Budilová, Tomáš Polívka (Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK v Praze) a Eva Stejskalová (SEMIS, spol. s r.o.).

Projekty

Po obědě následovala závěrečná část konference, kde byly představeny projekty, které SCIP Czech inicioval či podporuje. Byl také částečně nastíněn projekt Prague Intelligence Agency, který SCIP Czech chystá do budoucna. Účastníci byli také vybídnuti, aby svými nápady a připomínkami pomohli vznikat dalším projektům.

Prof. Zdeněk Molnár informoval o podpoře, kterou sdružení SCIP poskytuje projektům na rozvoj klastrů, a Tomáš Vejlupek prezentoval projekt Porter. Tento projekt, který je realizován formou výuky na VŠE, zahrnuje seznámení studentů s analýzou pěti Porterových sil ovlivňujících konkurenční prostředí. Studenti pak mají na základě provedené analýzy vypracovat hodnotící zprávu o stavu konkurenčního prostředí dané firmy.

Zdeněk Molnár, ČVUT

Zdeněk Molnár, ČVUT

Již zmiňovaný plánovaný projekt na vybudování Prague Intelligence Agency by mohl přinést podnět pro další vývoj v profesi CI u nás, a to v podobě vydávání certifikátů o absolvování této akademie. Ty by pak mohly být pro firmy jistou zárukou vzdělanosti u osob, které by tuto akademii absolvovaly.

Dalším bodem byla obecná diskuze, kde se mohli všichni účastníci podílet na vymýšlení dalších námětů na projekty nebo na tematické zaměření dalších akcí pořádaných SCIP Czech, mezi které patří například pravidelné Zpravodajské čtvrtky. Velmi příhodně bylo v této diskuzi zdůrazněno, že velká část odpovědnosti za budoucí vývoj této oblasti spočívá zejména na studentech, protože právě oni jsou budoucími kormidelníky v oblasti CI u nás.

Následovalo závěrečné pohoštění se slavnostním přípitkem a diskuzí o dojmech a zkušenostech z právě skončené akce. Pro ty, kteří byli přítomni i na první konferenci, pořádané loňský rok, se nabízelo srovnávání obou akcí. Dá se předpokládat, že tito zkušení účastníci ocenili, že oproti minulému ročníku přinesl ten druhý příjemný posun od obecných informací ke specializovanějším příspěvkům. Příspěvky z takto koncipované konference už mohou ve své práci a dalším profesním vývoji využít i praktici CI. Dalším přínosem pro lidi již seznámené s problematikou pak bylo podání přehledu o tom, co se za uplynulý rok v oblasti informačních technologií u nás změnilo a jaké jsou nové možnosti podpory práce specialistů v oblasti CI.

Konference se nezúčastnili jen lidé obeznámení s CI, ale také osoby, pro které účast znamenala naprosté přehodnocení vnímání okolního konkurenčního prostředí a pro než splnila účel dobře koncipovaného seznámení s CI jako metodou podporující růst jejich podnikání.

Všichni museli ocenit obrovskou upřímnost a otevřenost, s jakou se o své zkušenosti a poznatky dělili zahraniční hosté, tedy Jamie Smith, Craig Fleisher a Mathias Schoss.

Nakonec nezbývá než pochválit organizátory konference za velmi přínosnou akci, která jistě pomůže v dalším rozvoji principů CI a celé této oblasti u nás. Nelze než si jen přát více takovýchto setkání, která budou umožňovat další šíření povědomí o možnostech zvyšování konkurenceschopnosti našich podniků i další vzdělávání lidí v tomto oboru.

Autorkou fotografií je Linda Skolková (ÚISK FF UK).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠMEJKAL, Petr. Zpráva z konference SCIP CZECH 2006. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-12273. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12273

automaticky generované reklamy