Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výtvarníci v Knihovně Národního muzea online

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Výtvarníci v Knihovně Národního muzea online

0 comments

Začátkem letošního roku byl na stránkách digitálního archivu s názvem Lexikon českých výtvarných umělců, provozovaného Společností pro současné umění – SCA, zpřístupněn soupis výtvarných umělců zastoupených ve sbírkách Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea.

Oddělení uchovává doklady k vývoji knižní kultury neknižní povahy, jako například nakladatelskou korespondenci, originální knižní i časopisecké ilustrace, návrhy obálek, makety knih, zkušební nátisky, tiskařské štočky pro strojový i ruční tisk, sady liter, rozsáhlou sbírku exlibris, nakladatelské plakáty a mnoho dalších cenných materiálů.

Soupis obsahuje abecední výčet všech autorů zastoupených ve sbírkových fondech oddělení: tedy ve fondu exlibris, fotografií, grafiky, ilustrací, tiskařských štočků, typografik a plakátů. Autorsky početně nejrozsáhlejší je fond exlibris; jmenný soupis obsahuje v současné době více než 2200 autorů. Ve fondu jsou zastoupeni autoři z celého světa, proto soupis umožňuje i nahlédnout do pestré palety složené z výtvarníků různých zemí. Stejně tak je tomu u ne příliš rozsáhlého, ale neméně zajímavého fondu plakátů.

Fond ilustrací obsahuje na čtyři sta jmen. Zastoupeni jsou zde významní i okrajoví čeští ilustrátoři tvořící v období od konce 19. století do současnosti. Jmenujme namátkou například Artuše Scheinera, Adolfa Kašpara, Věnceslava Černého, Zdenka Seydla, Karla Svolinského, Jana Konůpka či Vojtěcha Kubaštu.

U fondu tiskařských štočků jsou v soupisu uvedeni buď přímo autoři štočku samotného – to v případě štočků ručně zhotovených různými grafickými technikami (například dřevoryt, dřevořez, suchá jehla, akvatinta, mezzotinta a další), nebo autoři předlohy – v případě štočků zhotovených strojově.

Sbírkové fondy oddělení jsou však mnohem rozsáhlejší, než je počet autorů v nich zastoupených. Oddělení uchovává stovky, někdy až tisíce děl třeba od jediného výtvarníka.

Všechny fondy se samozřejmě postupně rozrůstají o sbírkové předměty (nově získané a nově zpracované); zároveň tedy do katalogu přibývají i nová jména.

Heslo Knihovna Národního muzea v Lexikonu českých výtvarných umělců a ukázka z abecedního soupisu výtvarných umělců zastoupených ve sbírkách Oddělení knižní kultury

Heslo Knihovna Národního muzea v Lexikonu českých výtvarných umělců a ukázka z abecedního soupisu výtvarných umělců zastoupených ve sbírkách Oddělení knižní kultury

Heslo Knihovna Národního muzea v Lexikonu českých výtvarných umělců a ukázka z abecedního soupisu výtvarných umělců zastoupených ve sbírkách Oddělení knižní kultury.

Přepis lístkového jmenného katalogu do elektronické podoby trval tři roky. Soupis je k dispozici ve formátu PDF. Je průběžně aktualizován o nově zpracovávané přírůstky. Online databáze je přístupná v institucích vlastnících licenci SCA nebo na pravidelně aktualizovaných CD-ROMech.

Ukázka klasické „papírové“ katalogizační karty

Ukázka klasické „papírové“ katalogizační karty.

Heslo Knihovna Národního muzea v Lexikonu českých výtvarných umělců obsahuje také soupis výstav Knihovny Národního muzea od roku 1946 do současnosti. Výstavy pořádané v minulosti nebylo snadné podchytit, mnohdy se k nim nedochovaly žádné dokumenty ani informace. Rekonstruovat se ale podařil alespoň rok konání u velké většiny z nich. K většině výstav jsou v oddělení knižní kultury také uchovávány scénáře, k některým také fotodokumentace. I tento soupis je průběžně aktualizován o nově pořádané výstavy, případně nově dopátrané výstavy starší.

Jmenné seznamy autorů ilustrací, plakátů a navíc také původců písemného materiálu zastoupených ve sbírkách Oddělení knižní kultury jsou od letošního roku také zpřístupněny na webových stránkách Národního muzea, v části o oddělení.

Velmi rozsáhlá co do počtu autorů je sbírka nakladatelských archivů a osobních fondů. Elektronický soupis osobností zastoupených v této sbírce je rozšířen ještě o informaci, ve které pozůstalosti se daná osobnost nachází. Badatele často zajímá právě jen konkrétní nakladatelská pozůstalost, může si proto pomocí filtru nastavit vyhledání požadovaného nakladatele a tím i seznamu osobností, které jsou v jeho pozůstalosti zastoupeny. Prostřednictvím elektronických soupisů badatel jednoduše získá prvotní informaci o zastoupení hledané osobnosti ve sbírkách Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea.

Webové stránky Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea s ukázkami abecedních soupisů

Webové stránky Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea s ukázkami abecedních soupisů

Webové stránky Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea s ukázkami abecedních soupisů.

Odkazy:
  1. Lexikon českých výtvarných umělců – www. sca-art.com
  2. Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea – http://www.nm.cz/knihovna-nm/knizni-kultury.php
  3. Elektronické informační zdroje současného umění (Ikaros) – http://www.ikaros.cz/node/5173
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BOTOVÁ, Veronika. Výtvarníci v Knihovně Národního muzea online. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 7 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13207. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13207

automaticky generované reklamy