Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výstava o knihovnách a elektronických informačních zdrojích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Výstava o knihovnách a elektronických informačních zdrojích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

0 comments

Dne 22. března se ve vstupní hale Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy konané k akci Březen - měsíc internetu pod názvem Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK v Praze - Historie, současnost a budoucnost.

Cílem výstavy je zpřístupnit elektronické informační zdroje fakulty a služby knihoven běžnému uživateli, respektive napomoci při jejich zpřístupnění. Výstava by měla též pomoci orientovat se v poměrně složité struktuře Střediska vědeckých informací a fakultních knihoven.

Úvodní slovo k výstavě pronesl za fakultu prof. RNDr. Pavel Kovář, děkan fakulty a za univerzitu Mgr. Marie Paráková, ředitelka Ústřední knihovny Univerzity Karlovy.

Profesor Kovář ve svém projevu zmínil přesun od zdrojů klasických tištěných k elektronickým, narůstající množství dostupných elektronických informačních zdrojů a problematiku vyhledání kvalitních elektronických vědeckých informací.

Paní magistra Paráková výstavu označila za významný počin v oblasti public relations mezi univerzitními knihovnami a zdůraznila důležitost týmové práce.

Výstava pojednává zejména o elektronických informačních zdrojích, jejich přístupnosti na fakultě a možnostech jejich využití. V zasklených vitrínách jsou představeny jednotlivé fakultní knihovny v kontextu historického vývoje od jejich vzniku až po současnost se všemi moderními službami, které svým uživatelům nabízejí. Každá z fakultních knihoven je prezentována na posteru o velikosti cca A2, kde je stručně pojednáno o historii vzniku knihovny a jejího knihovního fondu. Texty jsou doplněny ilustračními fotografiemi pracovníků knihoven a aktuálních interiérů. Dále je vždy uveden stručný přehled statistických dat o knihovně a jejím fondu.

Dále výstavu tvoří tři rozsáhlé panely. První z nich je přímo věnován elektronickým informačním zdrojům dostupným ze všech fakultních počítačů nebo vzdáleně prostřednictvím autorizovaného přístupu přes proxy server. Autoři se snažili prezentovat elektronické zdroje s jistou nadsázkou a humorem.

Elektronické informační zdroje na PřF UK

Elektronické informační zdroje na PřF UK

Panel též obsahuje schématický návod pro vyhledávání plných textů informačních zdrojů určený koncovému uživateli. Uživatelé mají k dispozici tento návod též na webových stránkách fakultních elektronických informačních zdrojů včetně dalších odkazů na podrobnější návody.

Na tomto panelu jsou dále graficky znázorněny statistiky využívání elektronických informačních zdrojů a finanční prostředky vynaložené na jejich nákup.

Druhý panel je věnován samotnému vyhledávání informací v knihovnách. Obrazovou formou porovnává způsoby vyhledávání v různých časových obdobích počínaje začátkem dvacátého století, přes 50. léta (lískové katalogy), 80. léta (CD) až do současnosti (počítačové sítě a informační zdroje online). Celý vývoj je dokumentován fotografiemi ilustrujícími dané období. Vystavený kreslený komiks na téma „vyhledávání plných textů“ humorně znázorňuje hledajícího a tápajícího uživatele a pomocnou ruku přítomné knihovnice.

Třetí panel popisuje služby fakultních knihoven, které jsou znázorněny grafickou formou pyramidy. Její základnu tvoří vstupní prvky knihovnických procesů (knihovní fond, elektronické informační zdroje, personál knihoven, aj.). Jednotlivá poschodí pyramidy postupují vzhůru přes služby knihoven, softwarové a technické vybavení ke spolupráci s univerzitními a celonárodními pracovišti. Vrcholem pyramidy je spokojený uživatel.

Služby knihoven PřF UK

Služby knihoven PřF UK

Výstava je volně přístupná do 30. března 2007 ve vstupních prostorách hlavní budovy Přírodovědecké fakulty na Albertově č. 6 každý všední den od 7 do 19 hodin. Jedná se o poměrně frekventované prostory, které denně navštíví mimo hostů velké množství studentů a zaměstnanců fakulty.

Autoři výstavy jsou zaměstnanci Střediska vědeckých informací Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Poznámka redakce: Další fotografie ze zahájení výstavy jsou dostupné na webu Střediska vědeckých informací.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BALVÍNOVÁ, Alena a SOUKUP, Jan a LUKÁŠOVÁ, Radka. Výstava o knihovnách a elektronických informačních zdrojích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 4 [cit. 2023-04-01]. urn:nbn:cz:ik-12457. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12457

automaticky generované reklamy