Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Správa zo seminára Komunitná knižnica

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Správa zo seminára Komunitná knižnica

0 comments

4. a 5. júna 2008 sa v Poprade uskutočnil celoslovenský odborný knihovnícky seminár Komunitná knižnicA. Seminár usporiadala Slovenská národná knižnica, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a OZ KORÁLKY v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Podtatranskou knižnicou v Poprade, Spolkom slovenských knihovníkov a Slovenskou asociáciou knižníc. Podujatie finančne podporilo MK SR.

Seminára sa zúčastnili zástupcovia MK SR, PSK a takmer stovka knihovníkov zo Slovenska. Prvý deň sa stretli účastníci seminára v Podtatranskej knižnici v Poprade, kde ich privítala riaditeľka knižnice Mgr. Anna Balejová. Emília Antolíková z Hornozemplínskej knižnice vo Vranove n.T. informovala účastníkov o činnosti pracovnej skupiny pre komunitné aktivity knižníc a vo svojom príspevku uviedla genézu doterajších aktivít a školení v komunitnej oblasti. Spomenula, že štartom do tejto činnosti bol príspevok Ladislava Lajčiaka Navigovanie knižníc do komunitných vôd, ale konkrétnejšiu podobu nabrali komunitné aktivity vďaka Nadácii otvorenej spoločnosti OSF (ďalej len OSF), ktorá v r. 2001 vypísala grant Knižnica ako komunitné centrum. OSF venovala pozornosť komunitným knižniciam aj v r. 2005, keď zorganizovala cyklus seminárov Knižnica a jej úloha v komunite. Tejto oblasti práce venuje pozornosť Slovenská národná knižnica organizovaním seminárov a v poslednom čase vytvorením pracovnej skupiny pre komunitné aktivity. Model komunitných aktivít na Slovensku si zatiaľ len hľadá svoju pravú tvár, značne sa odlišuje od amerického modelu a je bližšie chápaniu českým, poľským, alebo maďarským kolegom, aj keď situácia na Slovensku má svoje špecifiká. Emília Antolíková zdôraznila, aká nevyhnutná je výmena skúseností a vzájomné prepájanie komunitných aktivít knižníc. Nasledovala prezentácia činnosti Podtatranskej knižnice v Poprade, ktorá sa tiež snaží realizovať komunitné aktivity. Účastníci si mali možnosť prezrieť priestory knižnice, navštívili umenovedné oddelenie v Spišskej Sobote, múzeum a historické budovy.

Seminár 5. júna 2008 otvorila a sprievodné slovo počas seminára mala Mgr. Emília Antolíková. Po otvorení vystúpil podpredseda PSK Ing. Milan Baran, ktorý knihovníkov uistil, že knižnice sú dôležitými miestami informácií, vyznal sa, že on sám rád navštevuje svoju knižnicu a teší sa, že okrem základných služieb sú aj miestami vzdelávania, oddychu a relaxácie. Potvrdil, že knižnice sú dôležitým článkom systému kultúry v PSK. Úvodné vystúpenie zástupcu generálneho riaditeľa SNK Ing. Milana Rakúsa sa týkalo dôležitých projektov, ktoré SNK v posledných rokoch realizuje, ale vo svojich aktivitách veľmi citlivo vníma verejné knižnice s ich komunitnými aktivitami. Podporuje ich a chce vytvárať podmienky na ich rozvoj, aby boli porovnateľné so zahraničím.

Riaditeľka Mestskej knižnice v Limanovej Mgr. Halina Matras predstavila komunitné aktivity v Poľsku v príspevku Miesto knižnice v kultúrnom živote mesta a regiónu. Vo svojej prezentácii niekoľkokrát spomenula, že knižnica, to nie sú iba knihy. Storočná Limanovská knižnica sa dlhodobo plne zapája do aktivít mesta a regiónu. Organizujú rozličné formy popularizácie čítania, ktorých cieľom je získavať čo najviac nových čitateľov. Dôležitým adresátom ich aktivít sú deti a mládež. Predstavila komunitné projekty, z ktorých záujem poslucháčov upútal projekt „Moje, tvoje a naše mesto v zjednotenej Európe“, alebo projekt spolupráce s knižnicou v Dolnom Kubíne. Za bohaté aktivity jej právom patrí prívlastok komunitná knižnica.

Zuzanu Ježkovú z Národnej knižnice v Prahe zvlášť predstavovať nebolo potrebné. O komunitných aktivitách v Česku už publikovala v odbornej knihovníckej tlači a niektorí účastníci sa s ňou už mali možnosť stretnúť na seminároch a školeniach, ktoré sa uskutočnili na podobné témy. Svojim príspevkom Komunitné smerovanie knižníc v ČR ozrejmila chápanie pojmu „komunitná knižnica“ v Česku. Predstavila komunitné aktivity víťazných knižníc v súťaži Knižnica roka za r. 2007 a za r. 2006. Veľmi pútavo priblížila, čo môže komunitná knižnica ponúknuť obci, aké sú vzdelávacie aktivity komunitných knižníc, aké skúsenosti majú knižnice s celoživotným vzdelávaním, ako funguje Univerzita voľného času alebo tréning pamäti. Komunitné aktivity predstavila na príkladoch komunitných knižníc v Mestskej knižnici Antonína Marka v Turnove, Mestskej knižnici v Jarošove nad Nežárkou, Rožnove pod Radhoštem a Sedlčanoch. Pripomenula, že komunitná knižnica podporuje rozvoj komunity v mieste svojho sídla, ale táto podpora je obojstranná, pretože aj obec podporuje v komunitných aktivitách svoju knižnicu. Na záver položila niekoľko otázok, nad ktorými by sa knižnice smerujúce ku komunitným aktivitám mali zamyslieť, predovšetkým či zvyšujú kvalitu života obce a ak nie, prečo tomu tak nie je.

Katarína Janošková z Masarykovej verejnej knižnice zo Vsetína vo svojej prezentácii Komunitná knižnica Vsetín v úvode predstavila knižnicu od histórie až po zaujímavé čísla súčasnosti. Priblížila ju ako modernú verejnú knižnicu, informačné centrum, vzdelávacie centrum, komunitné centrum a miesto stretávania sa, ako partnerskú inštitúciu verejnej správy a voľnočasové centrum. Priblížila jej históriu a genézu projektu Komunitná knižnica až po projekt do štruktutálnych fondov EÚ, v ktorom boli úspešnými žiadateľmi. Obrazom aj slovom predstavila aktivity pre cieľové skupiny, kurzy a semináre pre nezamestnaných a matky s malými deťmi, komunitné a vzdelávacie aktivity pre mládež. Podelila sa so skúsenosťami s realizáciou projektu aj o jeho udržateľnosti. Zvlášť vyzdvihla projekty zamerané na seniorov, deti a mládež. Prezradila, odkiaľ získavajú ďalšie grantové peniaze a ako ich vedia využiť. Poradila kolegyniam a kolegom, na čo je potrebné si dať pozor pri čítaní výziev a ako realizovať dobrý projekt. Prostredníctvom fotografií sme sa spoločne prešli po krásnych priestoroch Vsetínskej knižnice.

Príspevok PhDr. Milana Gondu, riaditeľa Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Klub mestských knižníc v komunitných aktivitách ozrejmil fenomén mestské knižnice. Priblížil klub mestských knižníc ako fungoval v minulosti a ako sa jeho činnosť v posledných rokoch utlmila. Predstavil ciele klubu mestských knižníc, informoval o aktivitách Spolku slovenských knihovníkov, o členskej základni a na záver prečítal pozdrav predsedníčky SSK.

Mgr. Timotea Vráblová, PhD., vo svojej prezentácii Knižné hody priblížila projekt OZ Fanfáry a Nadácie pre deti Slovenska, ktorý realizovala v minulom roku v spolupráci s knižnicami napr. v Bratislave, Prešove, vo Vranove nad Topľou a i. a v ktorého realizácii pokračuje aj v tomto roku. Prostredníctvom fotografií mali možnosť účastníci seminára pochopiť, že projekt Knižné hody je krásna aktivita, ktorá spája inštitúcie v meste do veľkej komunitnej rodiny.

Mgr. Janette Mazíniová mala v úmysle predstaviť projekt Živá knižnica a predstavila ho najlepšie, ako len mohla, pretože ona sama sa stala počas prezentácie živou knihou. Poďakovala všetkým tetám „knižným“ za ich prácu, a najmä nadprácu, ktorou zmenili aj jej život a nasmerovali ju ku knihám. Jej vystúpenie bolo zaujímavé a trochu emotívne, pretože niektoré knihovníčky sa neubránili slzám.

V bloku komunitných aktivít slovenských knižníc sa prezentovala riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany Ing. Margita Galova aktivitami knihovníckymi, informačnými aj komunitnými. Ku komunitnej knižnici sa začala ich knižnica hlásiť veľmi dávno a bohatá činnosť to potvrdzuje.

Vedúca Mestskej knižnice Michala Matunáka v Šuranoch Helena Gužalová prezentovala komunitnú činnosť ich knižnice tak, ako ju robia pre komunitu dôchodcov, žiakov, študentov aj pre komunitu žien.

Metodička Kysuckej knižnice v Čadci Lýdia Homolová predstavila projekty, ktoré realizujú v meste a regióne, predstavila Kysucké rozprávkové kráľovstvo, Knihu Kysúc aj projekt Literárny počin roka.

Niektoré z prezentovaných aktivít na seminári realizujú viaceré verejné knižnice na Slovensku, napriek tomu sa našlo mnoho nových a inšpiratívnych.

Knihovníci konštatovali, že si zo seminára odnášajú pozoruhodné podnety na komunitné aktivity, pripomenuli, aká dôležitá je výmena skúseností a spoločné stretnutia. Na záver pracovná skupina konštatovala, že je potrebné pripraviť ďalšie stretnutia, na ktorých budeme živo diskutovať o komunitnej činnosti na Slovensku.

Úplný záver patril poďakovaniu všetkým zainteresovaným, organizátorom i spoluorganizátorom a úprimnému želaniu, nech sú knižnice stále miestami stretnutí, miestami, kde sa vytvárajú nielen užitočné ale najmä priateľské a ľudské vzťahy.

Účastníci seminára – prednášajúci, zahraniční hostia aj domácí pri prehliadke Spišskej Soboty dňa 4. 6. 2008

Účastníci seminára – prednášajúci, zahraniční hostia aj domácí pri prehliadke Spišskej Soboty dňa 4. 6. 2008

Pohľad na účastníkov seminára dňa 5. 6. 2008

Pohľad na účastníkov seminára dňa 5. 6. 2008

Príhovor podpredsedu PSK Ing. Milana Barana

Príhovor podpredsedu PSK Ing. Milana Barana

Ing. Milan Rakús

Ing. Milan Rakús

Mgr. Halina Matras

Mgr. Halina Matras

Mgr. Zuzana Ježková

Mgr. Zuzana Ježková

Mgr. Katarína Janošková

Mgr. Katarína Janošková

Ing. Margita Galova

Ing. Margita Galova

PhDr. Milan Gonda

PhDr. Milan Gonda

Mgr. Timotea Vráblová, PhD.

Mgr. Timotea Vráblová, PhD.

Mgr. Janette Mazíniová

Mgr. Janette Mazíniová

Lýdia Homolová

Lýdia Homolová

Helena Gužalová

Helena Gužalová

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ANTOLÍKOVÁ, Emília. Správa zo seminára Komunitná knižnica. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 7 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-12893. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12893

automaticky generované reklamy
registration login password