Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR

0 comments
Anglicky
English title: 
The Management of Electronic Publications in Library Network of the Czech Republic
English abstract: 
The Management of Electronic Publications in Library Network of the Czech Republic is a project introduced by the National Library of the Czech Republic that aims to design and test the infrastructure for gathering and archiving of electronic documents and publications. It analyses the current situation and suggests changes to the legislation. The project is now open for voluntary participations by publishing institutions.

Charakteristika projektu

V rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) předložila Národní knihovna ČR projekt nazvaný Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR. Ve veřejné soutěži se v hodnocení Ministerstva kultury umístil na 6. místě z celkem přihlášených 123 projektů, přičemž v hodnocení získal 196 bodů z 200 možných. Dle hodnotící zprávy je projekt promyšlený a stanovuje si reálně splnitelné cíle. Oceněna byla též jeho originalita, neboť předmět výzkumu nebyl v České republice zatím komplexně řešen v rámci jiné výzkumné aktivity podporované z veřejných zdrojů. Kromě konkrétního využití výsledků se jedná také o ochranu kulturního dědictví v moderní – nelistinné podobě pro budoucnost. Proto bylo ministerstvem uznáno 100 % požadovaných nákladů a doporučeno projekt přijmout.

Hlavním řešitelem projektu je RNDr. Tomáš Svoboda, náměstek sekce Digitalizace a technologie NK ČR. Hlavním cílem projektu je navrhnout a otestovat infrastrukturu, která umožní výběr elektronických publikací od vydavatelů a nakladatelů, zpracování těchto publikací, jejich sdílení a zpřístupnění v knihovní síti ČR. Dalším velmi důležitým úkolem (a zároveň cílem) je dlouhodobá archivace a ochrana elektronických dokumentů. Významnou součástí projektu bude též analýza a návrh legislativy v oblasti elektronického povinného výtisku. Zároveň se také připraví návrhy smluv mezi knihovnami, případně dalšími kulturními subjekty a institucemi. Jedním z hlavních úkolů Národní knihovny je zachovat národní kulturní dědictví v celé jeho šíři a podobách. K tomu slouží zákonná povinnost odevzdávat do NK ČR povinný výtisk monografických publikací dle zákona o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb. a periodik dle tiskového zákona č. 46/2000 Sb. Uvedené zákony ovšem nepočítaly s dynamickým vývojem digitálního publikování a s nástupem stále populárnějších elektronických publikací. V řadě evropských zemí (Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie, Nizozemí či Dánsko) se odevzdávání dokumentů v elektronické podobě stává běžnou praxí, v České republice tomu tak prozatím není.

Etapy projektu

Projekt bude realizován v letech 2012 až 2015 ve třech hlavních etapách. První, právě probíhající, je plánována do konce tohoto roku. Její součástí je analýza současného stavu, tedy základní výzkum v oblasti právních podmínek sběru, zpracování a sdílení elektronických publikací. Provádí se technické analýzy formátů elektronických dokumentů, vytváří konceptuální model, identifikace entit a atributů souvisejících s e-knihami a tiskovými předlohami, jejich definice a vyjádření vazeb. Cílem etapy je zmapování právních a technologických otázek výběru a zpřístupnění elektronických zdrojů. Druhá etapa proběhne v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 a půjde v ní o aplikovaný výzkum a vývoj. Dojde k zahájení vývoje systémů pro sběr, zpracování a sdílení elektronických publikací, bude pokračovat výzkum v oblasti jejich bibliografického popisu a navrženy procesy pro přípravu elektronických publikací k archivaci. Výsledky této etapy by již měly být viditelné nejen v podobě článků v odborných časopisech, seminářů a workshopů, ale též jako testovací provoz infrastruktury a metodika přípravy elektronických dokumentů.

Závěrečná třetí etapa v roce 2015 má v plánu poloprovoz zmiňované infrastruktury pro sběr, zpracování a sdílení elektronických publikací a návrh konceptu pro centrální bibliografické zpracování. Půjde v ní tedy stále z větší části o vývoj a aplikovaný výzkum. Důležitou částí ovšem bude otevření součástí infrastruktury pro další partnery z řad knihoven a dodavatelů dat. Vznikne návrh konceptu pro centrální zpracování, zajištění návaznosti mechanismů sdílení záznamů a propojení na záznamy zpracovávané v souvislosti s předcházejícími standardy. V projektu bude navržena a implementována (poloprovoz) komplexní infrastruktura pro zpracování elektronických dokumentů dodávaných vydavateli knihovnám. Projekt hodlá vyřešit dodávání elektronických dokumentů a jejich sdílení v knihovní síti ČR z hlediska technického, administrativního i právního. Projekt umožní v síti knihoven zpracovat a ochránit veškeré elektronické publikace a po jeho skončení by měla zbýt vybudovaná technická infrastruktura a znalostní základna použitelná pro další paměťové instituce. Vyvinuté nástroje a analýzy budou zveřejněny pod veřejnou licencí, takže z výsledků projektu budou moci profitovat další instituce. Výstupem bude také odborná monografie a články shrnující celý projekt a výsledky v něm dosažené.

Pilotní projekt Dobrovolné uložení elektronických publikací

V roce 2011 zahájila Národní knihovna testování možnosti dobrovolného uložení elektronických publikací v rámci pilotního projektu. Nakladatelé a vydavatelé, kteří mají zájem se do projektu zapojit, mohou kontaktovat Národní knihovnu a podle počtu dokumentů (a konkrétních podmínek nakladatele) bude dohodnuta forma možné spolupráce. Obě smluvní strany spolu uzavřou rámcovou smlouvu, jež upravuje podmínky odevzdávání dokumentů. Její text je k dispozici na webových stránkách projektu. Tato licenční smlouva byla připravena právním oddělením NK tak, aby výstupy projektu (dodané dokumenty, vybudovaný systém a procesy) byly udržitelné i po jeho skončení. Národní knihovna automaticky předpokládá, že dodavatelé dat mají k zasílaným publikacím potřebná autorská práva a mohou s nimi nakládat.

Vzhledem k rozsáhlé typologii elektronických dokumentů bylo nutné přesně určit, které druhy publikací do pilotního projektu spadají a kterých se naopak týkat nebude. Národní knihovna určila, že pilotní projekt se netýká:

  • elektronických dokumentů na fyzických nosičích (CD, DVD)
  • elektronických online dokumentů (webové stránky, databáze)
  • klasické šedé literatury v elektronické podobě
  • softwaru a elektronických her

Projekt se zaměřuje na elektronické publikace (e-knihy, e-periodika) a zajímá se i o pre-printy (elektronické předlohy sloužící k tisku dokumentu). Snaží se shromáždit veškeré elektronické ekvivalenty tištěného dokumentu podléhajícího současným pravidlům pro povinný výtisk. Veškeré odevzdané dokumenty budou uloženy v digitálním repozitáři NK v souladu se standardy dlouhodobé ochrany digitálních dat. Uložení zajistí bezpečné uchování digitálního obsahu a dodavatel bude mít možnost kdykoliv získat kopie uložených dat – například dojde-li ke ztrátě či znehodnocení jeho původních originálů. Další výhoda je použitelnost dat v případě budoucí (velmi pravděpodobné) změny technologie (na softwarové i hardwarové úrovni). Vznikne také plán dlouhodobé ochrany pro elektronické publikace, který využije systémy vybudované prostřednictvím Národní digitální knihovny.

Pro archivační účely jsou preferovány dokumenty ve formátu PDF/A (a jiných variant formátu PDF), případně formáty HTML, XML, TXT. Preferovanými obrazovými formáty jsou JPG, JPEG2000, TIFF a PNG. Pro dlouhodobou archivaci jsou požadovány dokumenty s obrazy v maximální kvalitě, tedy bez komprese nebo s kompresí minimální. Použít ovšem lze i tiskové podklady Post Script nebo textové soubory ve formátech DOC, RTF a ODT. Co se týče formátů elektronických knih MOBI, EPUB a dalších, NK ČR je bude přijímat, ale nemůže garantovat jejich dlouhodobou ochranu (pouze ochranu bit-streamu). Proto budou zmíněné formáty migrovány do výše uvedených preferovaných formátů. Původní formát od dodavatele samozřejmě zůstane v Národní knihovně zachován a archivován. Přijímané dokumenty nesmějí být chráněny heslem, být šifrovány a obsahovat DRM ochranu. Další technické náležitosti jako doporučení ohledně balení dat nebo metadat jsou k dispozici na webových stránkách projektu. Podrobnější informace týkající se pilotního projektu dobrovolného uložení e-publikací vám poskytne Mgr. Martin Žížala z Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR nebo přímo vedoucí oddělení Mgr. Olga Zeinertová.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 2)
ŽÍŽALA, Martin. Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 4 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13849. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13849

automaticky generované reklamy
registration login password