Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referenční centrum NK ČR: klady a zápory zkušebního provozu

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Referenční centrum NK ČR: klady a zápory zkušebního provozu

0 comments
Dne 21. června 1999 otevřela Národní knihovna ČR po mnoha komplikacích Referenční centrum (dále RC) ve zkušebním provozu, který byl ukončený 6.10. 1999 slavnostním otevřením. Bližší informace o RC, o informačních zdrojích a službách naleznete v článku dr. Hanuše Hemoly.

Během přípravných činností souvisejících s otevřením RC sestavili pracovníci oddělení pravidla pro využívání všech tištěných a elektronických zdrojů podle svých dosavadních zkušeností s poskytováním služeb v bývalé Studovně bibliografických informací a v meziknihovních službách, podle zkušeností Městské knihovny a Státní technické knihovny pro zpřístupnění internetu svým uživatelům. Přestože postavení, funkce a uživatelé dvou výše jmenovaných knihoven jsou rozdílné, neměli pracovníci RC jinou možnost než využít zkušeností svých kolegů, neboť NK ČR internet svým uživatelům do této doby nezpřístupňovala. Pravidla (a rozsah služeb) stanovená pro zkušební provoz vycházela nejen z těchto zkušeností, ale také z možností NK ČR (služby, technická podpora studovny).

Jaké klady a zápory zkušební provoz ukázal?

Zkušenosti pracovníků a nejčastější dotazy uživatelů lze rozdělit na dva celky

1) technické a softwarové vybavení

 • nedostatečný počet stanic pro uživatele - proč
 • pouze dva PC jsou multimediální - proč
 • chybí PC pro práci s textovými editory - proč
 • UltraNet, instalace databází na CD-ROM pouze na 3 PC - proč
 • zásahy uživatelů do konfigurace PC
Studovna je koncipována na 20 uživatelských PC. Je třeba podotknout, že jakékoliv množství PC by našlo ve studovně své využití. Při současném počtu uživatelských stanic bylo nutné stanovit priority pro využívání. Některé služby, např. textové editory byly zcela vyloučeny ze současné nabídky. Neznamená to ovšem, že bychom s nimi do budoucna nepočítali. Technické a softwarové vybavení RC záleží na finančních možnostech knihovny. S nimi také úzce souvisí nákup a aktualizace zdrojů na CD-ROM, při využívání těchto zdrojů jsme vázáni počtem zakoupených licencí a licenčními podmínkami, u většiny zdrojů je zakoupena z finančních důvodů pouze jedna licence.

2) rozsah a nabídka zdrojů, služeb

 • větší míra využívatelnosti příruční knihovny, i když je třeba dodat, že pro mnoho uživatelů existuje pouze jeden zdroj informací - internet,
 • uživatelé si při práci s internetem většinou vyřizují svou poštu, alespoň v části rezervované doby,
 • nejasná představa uživatelů o zdrojích a rozsahu služeb - zájem o celou škálu připravených školení,
 • databáze na CD-ROM - tyto zdroje je třeba propagovat a nabízet uživatelům, mnoho studentů nemá představu o zdrojích studovaného oboru (tištěných, on-line) a nemá potřebu (a možná ani povinnost) si tyto informace zjistit,
 • soustředit se na získání on-line přístupů (především plných textů článků), vystavením databází NK ČR na WWW a s možností zasílání záznamů na své adresy není zájem o strojové rešerše,
 • zvyšuje se zájem o referenční informace - odkazy na zdroje, popř. jiné informační instituce, které jsou schopny uspokojit uživatelův dotaz > tlak (především ze strany pracovníků RC) na vybudování databáze referenčních odkazů,
 • zvyšuje se zájem o faktografické informace > přesné vymezení rozsahu služeb v rámci RC
 • zatím není příliš využívaná služba poskytování konzultačních, bibliograficko-informačních a faktografických informací prostřednictvím WWW

Zkušební provoz probíhal hlavně v letních měsících, které nejsou plně směrodatné pro vytvoření jakéhokoliv závěru, ale přesto věřím, že výše popsaná zjištění jsou nezpochybnitelná.

Během těchto měsíců byl průměrný počet uživatelů RC 103 denně, ale zatím nebylo většinou nutné se předem na počítač objednat. Naprostá většina uživatelů využívala internet a to především pro vyřizování své e-mailové korespondence. Tato skutečnost se začala postupně měnit v září, kdy vzrostl počet uživatelů naší příruční knihovny a databází na CD-ROM. Ovšem na skutečnosti, že vyřizování korespondence tvoří nemalou část práce s internetem, se nic nezměnilo. Tento fakt nás přesvědčil o nutnosti vyčlenit zatím jeden PC jenom pro tuto činnost a omezit zde dobu práce na 15 minut pro každého uživatele. Během září jsme také provedli rozsáhlou akci k propagaci zdrojů na CD-ROM - obeslali jsme vybrané katedry Univerzity Karlovy informačními letáky a nabídkou informativních školení. Nyní doufáme, že tyto informace pedagogové využijí během svých přednášek a konzultací.

Abychom plně dostáli svému názvu a uživatelským potřebám, připravujeme databázi odkazů na jednotlivé informační instituce, jejich zdroje a služby, která by měla být k dispozici všem zájemcům na WWW stránkách NK ČR začátkem příštího roku. Jsem přesvědčená, že toto je krok správným směrem, protože již nyní a v blízké budoucnosti mnohem více bude mít tato služba své nezastupitelné místo ve všech knihovnách. Řada dotazů je vyřízena neúplně nebo pozdě, popřípadě vůbec, protože nejen uživatel, ale ani informační pracovníci nemají dostatek znalostí o informačních zdrojích a službách jiných knihoven.

Dnes nelze hovořit o nedostatku informací, informační problém vzniká  spíše z jejich "nadbytku" a z jejich "roztříštěnosti" v různých typech informačních institucí.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. Referenční centrum NK ČR: klady a zápory zkušebního provozu. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2023-12-03]. urn:nbn:cz:ik-10415. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10415

automaticky generované reklamy