Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

0 comments
Anglicky
English title: 
Industrial Property and the Institute of Information Studies and Librarianship, Faculty of Arts, Charles University in Prague
English abstract: 
<p>The article focuses on the area of industrial property in relation to the Institute of Information Studies and Librarianship, Faculty of Arts, Charles University, Prague. It summarizes a variety of activities ranging from the inclusion of industrial property topics into courses for students to cooperation with the Industrial Property Office of the Czech Republic.</p>
Poznámka redakce: Text vychází z přednášky připravené pro seminář (resp. workshop) Šíření znalostí o právech z duševního vlastnictví na univerzitách (Disseminating IP Knowledge in Universities), který se uskutečnil ve dnech 2. a 3. 12. 2009 na půdě Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). V rámci jeho webové prezentace jsou rovněž k dispozici prezentace z akce.

Úvod

Tento příspěvek zaměřený na problematiku průmyslového vlastnictví, které vedle autorskoprávní oblasti tvoří součást duševního vlastnictví, je konkrétně věnován zařazení této problematiky do výuky realizované Ústavem informačních studií a knihovnictví (ÚISK) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dalším aktivitám ÚISK v této oblasti.

Problematika průmyslového vlastnictví byla do výuky zařazována již relativně krátce po vzniku tohoto pracoviště, konkrétně nejprve katedry knihovnictví a následně (od roku 1966) katedry knihovnictví a vědeckých informací. Např. v akademickém roce 1967/1968 byla studentům mezi výběrovými přednáškami nabídnuta také přednáška nazvaná Vynálezectví a patentnictví [1] či v akademickém roce 1969/1970 výběrová přednáška Vynálezectví a patentoprávní ochrana [2].

Realizace dotazníkového průzkumu na ÚISK

V současné době je oblast průmyslového vlastnictví součástí řady kmenových a výběrových předmětů i dalších aktivit. Za účelem zjištění konkrétních údajů reflektujících aktuální stav byl v listopadu 2009 realizován dotazníkový průzkum (přesněji řečeno anketa) Zahrnutí problematiky průmyslového vlastnictví do výuky na ÚISK. Byl zaměřen na dvě cílové skupiny – na učitele působící na ÚISK (členy ÚISK) a dále na doktorandy působící na ÚISK. Potenciální respondenti byli osloveni jednak osobně (hromadně na schůzi ÚISK 9. 11. 2009), jednak prostřednictvím interních elektronických konferencí. Pro účely sběru dat byl využit formulář vytvořený v systému Google Docs, konkrétně Google Spreadsheets. Prostřednictvím služby TinyURL.com byl následně vytvořen stručný alias adresy, na níž byl dotazník umístěn. Respondenti měli možnost dotazník vyplnit od 10. do 18. 11. 2009.

V dotazníku byli respondenti požádáni o vyplnění svého jména a příjmení, o uvedení názvu předmětu (či názvů předmětů), v nichž byla alespoň částečně věnována pozornost průmyslovému vlastnictví, a doby realizace výuky (akademický rok [3]), následně o specifikaci konkrétní dílčí oblasti průmyslového vlastnictví, o níž se jednalo, a rovněž o uvedení údajů o svých odborných příspěvcích (časopiseckých článcích, příspěvcích na konferencích atd.), které se alespoň částečně týkaly průmyslového vlastnictví.

Sběr dat byl tedy zaměřen na získání odpovědí na několik jednoduchých otázek, jejichž vyplnění zabralo respondentům řádově maximálně minuty.

Výsledky průzkumu

Prostřednictvím formuláře bylo získáno celkem šest relevantních odpovědí, další čtyři odpovědi (resp. reakce) byly získány prostřednictvím elektronické pošty nebo osobně. Podrobný přehled získaných odpovědí je k dispozici v prezentaci ze zmiňované přednášky v rámci semináře Šíření znalostí o právech z duševního vlastnictví na univerzitách. Na tomto místě uvádíme pouze stručné shrnutí nejdůležitějších získaných výsledků týkajících se předmětů, v nichž je věnována pozornost mj. průmyslovému vlastnictví. Těchto předmětů bylo v rámci dotazníkového průzkumu identifikováno celkem dvanáct. V šesti případech se jednalo o kmenové a v šesti o výběrové předměty:

Kmenové předměty:

 • Informační politika
 • Metodologie vědy
 • Rešeršní strategie pro vědu a výzkum (původní název: Rešeršní strategie a vyspělé metody informační podpory vědy)
 • Speciální informační fondy a služby
 • Světový informační průmysl
 • Úvod do informačních studií

Výběrové předměty:

 • Citování on-line informačních zdrojů
 • Historie a současný vývoj informační a komunikační politiky EU (projekt Jean Monnet)
 • Informační toky EU
 • Information and communication policy of the European Union (program ERASMUS)
 • Řízené slovníky, jejich poslání a tvorba na příkladu tezauru
 • Zneužitelné osobní informace na internetu

Ve výše uvedených předmětech je zařazena řada dílčích témat průmyslového vlastnictví, např. se jedná o následující oblasti:

 • teoretické vysvětlení myšlenky ochrany průmyslového vlastnictví a charakteristika jednotlivých oblastí průmyslového vlastnictví,
 • nácvik vyhledávání v českých a zahraničních databázích,
 • orientace v Mezinárodním patentovém třídění,
 • základy průmyslového práva včetně legislativy a hlavních institutů tohoto práva,
 • výklad týkající se autorských a průmyslových práv, objevů, vynálezů, patentů, prioritě a licencích,
 • seznámení s rešeršními systémy národními a mezinárodními v oblasti patentů a ochranných známek a praktické rešerše,
 • průmyslové vlastnictví v souvislosti s konkurenceschopností,
 • exkurze s přednáškou na ÚPV a zvané přednášky v rámci výuky,
 • praktické cvičení ve vyhledávání na legislativním portálu EU EUR-Lex a v práci s tezaurem EUROVOC,
 • problematika zneužívání grafické podoby webových stránek společností včetně jejich log,
 • citování patentových dokumentů,
 • spolupráce s ÚPV v souvislosti s připravovanou revizí Lokarnského třídění.

V rámci průzkumu byly získány také údaje týkající se výuky na Vyšší odborné škole informačních služeb, která s ÚISK úzce spolupracuje. V tomto směru je podstatný zejména modul Specializované informační systémy, který je určen pro studenty 3. ročníku vyšší odborné školy (specializace Služby knihoven). Modul vyučuje Dobroslav Pičman z ÚPV. Z hlediska obsahu je výuka zaměřena na principy patentoprávní ochrany, evropské patentové právo, české patentové právo, práci knihovny ÚPV, zpracování patentů a jejich uchovávání a vyhledávání.

Vysokoškolské kvalifikační práce na ÚISK

Na ÚISK vznikají i vysokoškolské kvalifikační práce, které se částečně či zcela týkají oblasti průmyslového vlastnictví.

Od roku 2000 je pro účely uchovávání a zpřístupňování informací o těchto pracích používán systém ISDP (Informační systém diplomových prací), jehož část je veřejně dostupná na adrese http://isdp.alstanet.cz/.

Tento systém umožňuje mj. vyhledávání podle klíčových slov. K 30. 10. 2009 bylo možné identifikovat celkem 20 klíčových slov z oblasti průmyslového vlastnictví a jejich prostřednictvím celkem 15 kvalifikačních prací spojených s průmyslovým vlastnictvím (dále byly vyhledány ještě dvě další více zaměřené na jiné aspekty duševního vlastnictví). Z toho se v devíti případech jednalo o diplomové práce, v pěti o práce rigorózní a v jednom případě o práci dizertační (ta se však tématu dotýká pouze okrajově):

Diplomové práce:

Rigorózní práce:

Disertační práce:

Téma průmyslového vlastnictví se vyskytuje i v řadě dalších prací spojených s tématy informačního průmyslu, informační politiky, competitive intelligence atd.

Státní závěrečné zkoušky

Oblast průmyslového vlastnictví pochopitelně rovněž součástí otázek ze státních závěrečných zkoušek. Jedná se např. o tyto otázky:

 • Jaké rozlišujeme druhy patentových rešerší?
 • Pohovořte o selekčních jazycích patentových systémů.
 • Jaká jsou specifika vyhledávání v patentových bázích dat?

Uplatnění absolventů

Řada absolventů ÚISK se uplatňuje na pozicích, kde využívají mj. právě znalosti z oblasti průmyslového vlastnictví. Jedná se např. o odborné i vedoucí pracovníky na ÚPV, zaměstnance patentových a známkových kanceláří a odborníky v oblasti informační podpory výzkumu a vývoje (včetně komerční sféry).

Další aktivity ÚISK ve vztahu k průmyslovému vlastnictví

ÚISK od roku 2002 každoročně pro studenty a informační pracovníky a knihovníky z USA pořádá tzv. Prague Summer Seminar. Tento seminář se v jednom případě uskutečnil přímo v prostorách ÚPV. V rámci semináře vystupují také přednášející z ÚPV (Miroslav Paclík, Jana Pavková, Hana Churáčková), dále může ve vztahu k tematice průmyslového vlastnictví být zmíněn Bohumil Boček (Medistyl s.r.o., dříve zastupoval v ČR a SR firmu Derwent Ltd.).

Pokud se týká spolupráce ÚISK s ÚPV, lze kromě již uváděných exkurzí pro studenty zmínit také zvané přednášky expertů z ÚPV na ÚISK, vydání monografie Průmyslově právní informace od Karla Čady z ÚPV v Karolinu (tj. vydavatelství Univerzity Karlovy v Praze) v roce 2002, rovněž oponentury kvalifikačních prací (např. Karel Čada oponoval diplomovou práci Bezplatně přístupné databáze průmyslově právních informací na Internetu autorky Lindy Lopezové (2002) či Marie Pičmanová z ÚPV oponovala diplomovou práci Průmyslové právo a patentové rešerše autorky Lenky Tvrdé (2003)). Další formu spolupráce představuje konzultační činnost při revizi Lokarnského třídění (na ní se podílejí zejména Peter Pálka a Linda Jansová, kteří v rámci této aktivity mj. v březnu 2009 připravili pro setkání Pilotní skupiny Ad hoc skupiny Lokarnské unie (Pilot Group of the Ad hoc Group of the Locarno Union) přednášku Indexing Languages – Development and Maintenance). V tomto směru byla navíc ve spolupráci s ÚPV v zimním semestru akademického roku 2008/2009 realizována praktická část výběrové přednášky Řízené slovníky, jejich poslání a tvorba na příkladu tezauru.

Rovněž v rámci odborných akcí spolupořádaných ÚISK se objevují témata spjatá s průmyslovým vlastnictvím. V rámci cyklu přednášek Jinonické informační pondělky např. v roce 2004 proběhla přednáška Lindy Lopezové nazvaná Bezplatně přístupné databáze průmyslově právních informací na internetu. Na konferenci IKI 2008 zazněla mj. přednáška Jany Pavkové z ÚPV Užití průmyslově právní ochrany jako strategického prostředku. Na mezinárodním sympoziu BOBCATSSS 2007 pak byla přednesena řada příspěvků zaměřených na související téma competitive intelligence.

Přejdeme-li k výukovým textům ve vztahu k průmyslovému vlastnictví, je možné zmínit Elektronické studijní texty dostupné (po přihlášení) na adrese http://texty.jinonice.cuni.cz/. V řadě textů se setkáme s dílčími zmínkami o průmyslovém vlastnictvím, např. v textech Vyhledávání informací v databázích zaměřených na chemii (autorky Lucie Šeré), Informační politika (autora Rudolfa Vlasáka) a Průvodce informačními zdroji Evropské unie (autorky Jitky Hradilové).

Pozornost si zaslouží také výstupy projektu Pražská síť podpory elektronického vzdělávání, na němž se ÚISK podílel jako spoluřešitel. Součástí výstupů jsou mj. kurzy Patenty a jejich klasifikace (autorky Martiny Franklové) a Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací (autorky Bohdany Průchové).

Závěrem

Přestože ÚISK není technickou školou, lze konstatovat, že všichni absolventi bakalářského i magisterského studia odcházejí do praxe minimálně s povědomím o problematice průmyslového vlastnictví a jeho informačních zdrojů.

Studenty se snažíme vzdělávat v duchu dvou citátů:

When I want to discover something, I begin by reading up everything that has been done along that line in the past - that's what all these books in the library are for. I see what has been accomplished at great labor and expense in the past. I gather data of many thousands of experiments as a starting point, and then I make thousands more.
Thomas Alva Edison

Knowledge is of two kinds: we know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it.
Samuel Johnson

Poznámky:
 1. Seznam přednášek Fakulty osvěty a novinářství ve studijním roce 1967-68. Praha : Universita Karlova, 1967, s. 43.
 2. Seznam přednášek Fakulty sociálních věd a publicistiky pro studijní rok 1969-70. Praha : Universita Karlova, 1969, s. 41.
 3. Dotazníkový průzkum byl primárně zaměřen na dobu od akademického roku 2006/2007 dále.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard a PÁLKA, Peter a JANSOVÁ, Linda. Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 3 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-13387. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13387

automaticky generované reklamy