Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Práce s romskými dětmi v knihovnách – seminář pro pracovníky dětských oddělení

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Práce s romskými dětmi v knihovnách – seminář pro pracovníky dětských oddělení

0 comments
Poznámka redakce: Akci uspořádal Klub dětských knihoven (KDK) SKIP ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a Knihovnou města Ostravy. Akce se uskutečnila v Knihovně města Ostravy ve dnech 9. - 11. října 2007.

Dlouhá léta neměla ostravská městská knihovna možnost přivítat kolegy a kolegyně knihovníky na semináři s celostátní účastí a dnes už nikdo z nás ostravských vlastně ani neví proč.

A tak jsme nabídku Zlaty Houškové a Klubu dětských knihoven SKIP uspořádat v Ostravě seminář o práci s romskými dětmi mohli přijmout nejen proto, že máme k dispozici úžasné prostory a to nejen v ústřední knihovně, ale zejména proto, že již delší dobu v Ostravě s romskými dětmi v knihovnách pracujeme.

Ve dnech 9.-11. října 2007 se tedy do Ostravy sjelo takřka 45 knihovnic z dětských oddělení knihoven Čech, Moravy a Slezska. První den jednání byla na programu valná hromada Klubka SKIP, po které ještě následovala prohlídka ústřední knihovny KMO a tak se účastnice semináře odjížděly ubytovat až ve večerních hodinách a z Ostravy toho příliš neviděly.

Zato druhý den si přišly na své. Jednak je čekala vyhlídková jízda Ostravou z porubských vysokoškolských kolejí do centra města a také část programu semináře se odehrávala na pobočkách v jiných městských obvodech.

Středeční ráno bylo věnováno odbornému programu, který zahájila Zlata Houšková prezentací o Romech, jejich historii, kultuře, možnostech vzdělávání a dalších aspektech života této národnostní menšiny. Na ni svým vystoupením navázala Irena Šťastná z Knihovny města Ostravy, vedoucí knihoven v Ostravě Porubě a integrovaných obcích a především manažerka projektu Romaňi Kereka – Romský kruh, která přinesla informace o vniku projektu, jeho postupné realizaci a současném stavu. Paní Andrea Jenerálová, pedagogická pracovnice občanského sdružení Bílý nosorožec, které působí v jednom z ostravských romských ghett, předložila vyčerpávající informace o sociálně aktivizačních činnostech pro romské děti a specificích sociální práce s romskými dětmi. Před obědem ještě vystoupila romská koordinátorka Natálie Bernard , která představila komunitní plán statutárního města Ostravy v oblasti práce s romskou menšinou a přinesla další informace o romském etniku.

Po tomto informačně velmi nabitém dopoledni nás čekal oběd v restauraci pod nejvyšší radniční věží v ČR, jejíž prohlídku část účastnic semináře stihla a odkud měly Ostravu doslova jako na dlani. Pro nás Ostraváky bylo velmi příjemné slyšet slova chvály a jsme rádi, že jsme další Čechy i Moraváky přesvědčili o tom, že Ostrava rozhodně není černé město, kde se nedá ani nadechnout.

Při naší další cestě jsme nejdříve navštívili pobočku na ul. J. Trnky v ostravském sídlišti Fifejdy, která vznikla rekonstrukcí výměníkové stanice. Pak už jsme zamířily do pobočky v Ostravě Vítkovicích, ve které je od r. 2005 realizován projekt Romani Kereka – Romský kruh. Po prohlídce knihovny hosty přivítala vedoucí vítkovické knihovny Dana Gurecká, která přidala podrobné informace o vniku knihovny a její současné činnosti. Také Dáša Vrchlabská, vedoucí knihoven městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory a integrovaných obcí hovořila o praktických stránkách realizace projektu Romani Kereka - Romský kruh a projektu O Vudar Pale (Dveře dokořán). V následujících příspěvcích představily ostravské knihovnice Růžena Hulenová, Jarka Košťálová, Dana Butorová a Eva Chudejová praktické zkušenosti, jež získaly při práci s romskými dětmi ve svých knihovnách.K dispozici byly také informace o možnostech získávání dokumentů v romštině a o Romech a informačních zdrojích dostupných na internetu. Všechny příspěvky přinesly mnoho námětů k diskuzi, která začala ještě po ukončení přednášek a pokračovala také při večerním posezení. Kde jinde v Ostravě, než na proslulé Stodolní ulici .

Čtvrteční přednáškové dopoledne bylo poznamenáno nutností předčasného odjezdu, ale pro ty, kteří mohli zůstat, byla připravena přednáška paní Lady Červeňákové, která vyučuje romistiku na SŠ prof. Z.Matějčka. Paní Červeňáková působila v minulosti jako pedagogický asistent ve speciální škole, krátce pracovala ve vítkovické knihovně a protože je již dlouhá léta provdána za Roma, jsou její informace prověřené životem a pro nás laiky nesmírně cenné. Svou přednášku doplnila o praktickou aktivitu, která všem ukázala, jak jednoduché je při nedostatku informací podlehnout předsudkům.

Seminář přinesl zejména řadu praktických informací a příkladů dobré praxe, jež mohou při zpřístupňování knihoven další skupině uživatel sehrát důležitou roli už pro navázání prvních kontaktů. Ukázal také, jak důležitá je spolupráce mezi subjekty, které své služby romské komunitě nabízejí. Byly zveřejněny zkušenosti kladné i záporné, které chtěly ukázat nelehkou cestu k oslovení a získání romských čtenářů a nutnost dalšího vzdělávání a získávání informací nejen příslušníků majority, ale také minority. Jen tak je šance předsudkům nepodléhat ani je nevytvářet, o problémech otevřeně hovořit a přispívat každodenním snažením k jejich řešení .

Další informace o projektech realizovaných Knihovnou města Ostravy lze získat na www.kmo.cz nebo přímo ve vítkovické knihovně ( '; // --> ).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SABELOVÁ, Miroslava. Práce s romskými dětmi v knihovnách – seminář pro pracovníky dětských oddělení. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 11 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12631. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12631

automaticky generované reklamy