Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Povodeň 2002 v Knihovně MFF UK

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Povodeň 2002 v Knihovně MFF UK

0 comments
Rubrika: 

K povodni, která v knihovně způsobí značnou škodu, někdy stačí jen prasklá stoupačka. Povodeň, která v srpnu roku 2002 postihla Čechy, však měla podstatně větší rozsah. Napáchala značné škody i na Karlově univerzitě a jde o škody málo představitelné a zcela jistě nenapravitelné. Podívejme se blíže na ty, které postihly oddělení knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze umístěné v budovách v Karlíně a v Troji.

V knihovně v Troji byla umístěna půjčovna skript a učebnic z oboru fyzika, studovna skript a učebnic všech oborů a část časopiseckého fondu. V suterénních prostorách budovy se nacházela dílčí knihovna katedry meteorologie a ochrany prostředí. V karlínské knihovně Václava Hlavatého se ve zvýšeném přízemí nacházelo matematicko-informatické oddělení knihovny s veškerou literaturou z oboru matematika a informatika. K nenahraditelným ztrátám došlo zejména v Karlíně, kde bylo uloženo mnoho historicky cenných tisků a stovky hodnotných časopiseckých titulů. Mnohé časopisy byly v knihovním fondu od doby založení knihovny. Knihovna Václava Hlavatého byla současně jednou z prvních knihoven s volným přístupem čtenářů k téměř veškerému knihovnímu fondu (mimo historicky cenných tisků). Obsahovala téměř 700 titulů časopisů, 24 000 monografií, přes 4500 učebnic a 6500 skript. Historicky cenné tisky čítaly asi 7 000 exemplářů, z nichž některé byly v České republice zcela unikátní.

V knihovně v Troji byly záchranné práce zahájeny prakticky bezprostředně po opadnutí vody a po zpřístupnění postižených lokalit. V Karlíně situaci komplikoval fakt, že oblast byla delší dobu pod vodou a přístup do ní byl povolen až po posouzení stavu budov statiky. Se záchranou knih a jejich odvozem bylo proto možno začít až týden po opadnutí vody. Z obou postižených knihoven byla převezena nezasažená část fondu do fyzikálního oddělení na Karlově. Kapacita knihovny na Karlově nebyla samozřejmě dostačující, avšak díky pohotové a velice vstřícné nabídce Muzea Policie ČR bylo možno podstatnou část zachráněné literatury uložit ve skladových prostorách muzea, které se nachází v sousedství budovy Matematicko-fyzikální fakulty.

Po konzultacích s odborníky byly učiněny všechny nezbytné pokusy o záchranu zasaženého fondu. Knihy a časopisy, u nichž byla naděje na záchranu, byly omyty, povrchově dezinfikovány a zabaleny jednotlivě do mikrotenových sáčků. Po dohodě s mrazírnami Mochov byly takto ošetřené tisky převezeny do jejich mrazicích boxů. Seznamy zamražených knih byly pak postupně převáděny do elektronické podoby. Knihy a časopisy silně rozmáčené, poškozené či z jiných technických důvodů nezachranitelné byly zlikvidovány. Tento osud postihl prakticky 70 % fondu matematického oddělení knihovny. Z půjčovny skript a učebnic v Troji se podařilo zachránit zhruba polovinu fondu. Vzhledem k tomu, že suterén hlavní budovy byl kompletně zaplaven, dochovalo se z celkového počtu 5000 svazků dílčí knihovny katedry meteorologie a ochrany prostředí jen 10 %. Kromě knih a časopisů bylo zničeno i veškeré zařízení obou knihoven, což byla citelná ztráta zejména v případě knihovny v Karlíně. Škody na zařízení činily cca tři miliony Kč. Celková škoda, kterou utrpěla Knihovna matematicko-fyzikální fakulty UK, dosáhla částky 56 milionů Kč.

První etapu záchranných prací se podařilo v krátké době úspěšně završit zejména díky pomoci dobrovolníků z řad zaměstnanců a studentů fakulty, včetně kolektivu knihovny. Pomáhali rovněž dobrovolníci z řad občanů.

Po uskladnění poškozených titulů v mrazírnách se začala intenzivně řešit otázka následného vysoušení. V této souvislosti je třeba poděkovat panu Jiřímu Vnoučkovi, vedoucímu restaurátorského oddělení Národní knihovny ČR, a Národní knihovně ČR jako celku, jmenovitě pak PhDr. Františce Vrbenské, za cenné rady a odbornou pomoc.

V souvislosti s hledáním možností vysoušení byly osloveny i některé pily se sušárnami dřeva, které byly natolik ochotné, že otestovaly vysušení mokrého zkušebního výtisku společně se dřevem. Tato metoda se bohužel ukázala ke knihám značně nešetrná a bylo nutno hledat jiné cesty. Na základě předběžných příslibů pomoci ve formě darů konkrétních titulů bylo možno uskladněné zmražené fondy roztřídit a částečně redukovat. Pro vysoušení a následné uskladnění využila Matematicko-fyzikální fakulta UK velkorysé nabídky Akademie věd ČR, která poskytla sušárnu a skladové prostory v Jenštejně. Další sušení bylo současně prováděno prostřednictvím firmy Microwave Glass Technology, aby se na minimální možnou dobu omezilo skladování knih v mrazírnách.

V rámci obnovy knihovního a časopiseckého fondu byli osloveni potenciální dárci, mezi které patřily přední světová i domácí nakladatelství, vědecké společnosti, univerzity apod. Knihovně MFF UK se tímto způsobem podařilo získat mnoho časopisů i monografií. Řadu dalších časopisů, knih a skript rovněž darovali neoslovené instituce a jednotlivci ze zahraničí i z ČR. Dále bylo shromážděno nemálo finančních darů z tuzemska i ze zahraničí.

Dostupnost zničených skript a učebnic byla ihned prověřena i v obchodní síti a bylo v rychlém časovém sledu dokoupeno asi 600 exemplářů nejdůležitějších titulů.

Studijní literatura (koupená i získaná) byla zpřístupněna začátkem zimního semestru ve fyzikálním oddělení na Karlově. Půjčovna skript a učebnic v Troji byla slavnostně znovuotevřena 9. února 2003. Provoz byl obnoven v plném rozsahu a rozšířen o studijní literaturu oborů informatika a matematika. Knihovna v Karlíně bude v budoucnu situovaná v prvním patře budovy. V budově probíhaly celé prázdniny rozsáhlé stavební práce a termín zahájení provozu v nových prostorách byl předběžně stanoven na začátek zimního semestru 2004.

Zachráněný fond monografií z Karlína je částečně zpřístupněn ve fyzikálním oddělení na Karlově. Do tohoto oddělení je provizorně umístěno pracoviště karlínské knihovny a je zde zpracováván a zpřístupňován fond jednak z došlých darů, jednak nově zakoupených knih.

Prostředky na nákup knih uvolnila fakulta, další prostředky byly získány z rezerv Univerzity Karlovy a z finančních darů.

Na závěr můžeme konstatovat, že ač část fondu byla nenahraditelně zničena, knihovna se dokázala alespoň částečně se vzniklými ztrátami vyrovnat, nemalou měrou také díky všestranné pomoci vědecké komunity z celého světa. V současné době již zajišťuje základní služby pro studenty a pokračuje také obnova knihovního fondu s využitím havarijního fondu Univerzity Karlovy i prostředků poskytnutých Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.Ilustrační fotografie:
Foto č. 1 – situace v Karlíně
Foto č. 2 – situace v Karlíně
Foto č. 3 – situace v KarlíněKlíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HRUŠKOVÁ, Drahomíra. Povodeň 2002 v Knihovně MFF UK. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 11 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-11437. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11437

automaticky generované reklamy