Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Padesát let pedagogické vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Padesát let pedagogické vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem

0 comments
Autoři: 

Dne 1. října letošního roku proběhnou v Ústí nad Labem oslavy při příležitosti padesáti let vysokoškolského vzdělávání učitelů v tomto městě. Současně se pochopitelně jedná o půl století práce vysokoškolské knihovny. Naskýtá se tedy příležitost k ohlédnutí.

V září 1954 totiž v Ústí nad Labem zahájila svou činnost Vyšší pedagogická škola, která měla zajišťovat přípravu budoucích učitelů 2. stupně. (Nešlo ještě o vysokou školu v tradičním pojetí, byla nazývána vysokou se zvláštním charakterem. Dvouleté studium bylo zakončeno státní závěrečnou zkouškou.) Další strukturální a organizační změny přineslo vládní nařízení č. 57/1959 Sb. z 31. 7. 1959, na jehož základě byly Vyšší pedagogické školy zrušeny a nahrazeny Pedagogickými instituty. Po pěti letech došlo k další změně, když byla zákonným opatřením č. 166/1964 Sb. s účinností od 1. 9. 1964 z dosavadního pedagogického institutu vytvořena pedagogická fakulta (PF). V podmínkách Severočeského kraje to současně znamenalo postupnou delimitaci dosud existujícího Pedagogického institutu v Liberci, který se stal od 1. 9. 1966 konzultačním střediskem PF v Ústí nad Labem. V roce 1990 byl v Ústí nad Labem zřízen Přípravný výbor pro založení univerzity. Původní projekt počítal se založením sedmi fakult; Akreditační komise nakonec doporučila pouze zřízení fakulty sociálně ekonomické a fakulty životního prostředí, které spolu s pedagogickou fakultou stály u zrodu nové univerzity. V červenci 1991 tak byl na schůzi České národní rady schválen zákon č. 314/1991 Sb. o zřízení pěti nových regionálních univerzit, mj. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zákon nabyl účinnosti dne 28. září 1991 a od tohoto data je do té doby samostatná Pedagogická fakulta její součástí.

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP klade tedy své počátky již do roku 1954. Materiální vybavení bylo zprvu velmi skromné, přesto již v prvním roce své činnosti měla knihovna 1201 svazek. První knihovnicí byla paní Lavičková. Dlouholetou vedoucí knihovny byla Věra Měsíčková, v knihovně působila od roku 1958 do února 1984 (při zaměstnání vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace). Dalšími dlouholetými pracovnicemi byly Růžena Schneiderová (v letech 1963 až 1991) a Ivona Techlovská (od roku 1965 dosud). Od září 1984 je vedoucím knihovny Ivo Brožek.

Jak se postupně zvyšoval počet studentů a učitelů, počet kateder, tak se také zvětšovala knihovna. Počet pracovníků knihovny však nestačil kladeným úkolům, které musely být plněny s velkým úsilím a překračováním výkonových norem (podobně tomu bylo i na jiných vysokoškolských knihovnách). Dalším velkým problémem byl stálý nedostatek místa pro rostoucí knižní fondy i pro čtenáře, proto docházelo k různým stěhováním, přesunům skladů.

V 70. a 80. letech knihovna kromě výpůjčních služeb vydávala tematické bibliografie, soupisy studijní literatury, bibliografie publikační činnosti učitelů fakulty, instalovala výstavky knih, organizovala informatické semináře, propagovala využívání mikrofiší atd. Dr. Měsíčková vydala publikace Úprava textu diplomové práce (1981) a Jak psát kandidátskou disertační práci (1980). V roce 1977 se ústřední knihovna stala oborovým informačním střediskem pro gesci výchova dítěte v rodině, prováděla excerpci vybraných titulů a záznamy poskytovala do Ústavu školských informací v Praze. Celostátní věhlas získala výuka základů informatiky pro studenty fakulty (zaměřená posléze jako semináře práce s knihou na získání znalostí potřebných pro vedení školní knihovny).

Když byla v roce 1991 zřízena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, ústřední knihovna PF zprvu poskytovala své služby i dalším dvěma fakultám (k její uvažované změně na knihovnu univerzity však nedošlo). První rektor UJEP prof. Kopka prosazoval zřízení nové univerzitní knihovny, avšak vhodnou budovu se nepodařilo získat. Proto později vznikly samostatné knihovny i na dalších fakultách, nicméně ke koordinaci jejich činnosti slouží knihovní rada univerzity.

Také ústřední knihovna Pedagogické fakulty se dále rozvíjela, bylo zřízeno její pracoviště specializované na učitelství 1. stupně, speciální pedagogiku a vychovatelství v budově Hoření 13 (objekt bývalé Krajské politické školy, jejíž knihovna byla převzata a fond z velké části vyřazen). V roce 1996 proběhla rekonstrukce prostor v hlavní budově fakulty, což umožnilo do hlavního areálu fakulty opět umístit studovnu, jež byla od roku 1985 přes protesty knihovníků umístěna v jiné části města v budově Velká hradební 13. V roce 2001 byla pak knihovna z hlavní budovy fakulty dočasně přemístěna do blízkého areálu bývalé nemocnice (Pasteurova 11), kde se má v budoucnu vytvářet univerzitní kampus. Bohužel prostorové podmínky se tím zhoršily, sklady knih jsou i v dalších budovách ve městě.

Knihovna rovněž zabezpečuje knihovní fondy pro specializované studovny na některých katedrách (historie, společenských věd, bohemistiky ad.). Knihovní fond respektuje potřeby všech vědních oborů vyučovaných na fakultě - společenskovědní obory, filologické vědy, přírodní vědy a výchovy. Vedle tradičních druhů pramenů, tj. knih a periodik, jsou do fondu zařazovány veškeré obhájené diplomové práce, dále kompaktní disky a magnetofonové kazety, CD-ROM (bibliografické databáze, encyklopedie apod.). V roce 2004 má knihovna 246 000 svazků, její služby zajišťuje 12 odborných pracovníků (z nich je polovina s vysokoškolským vzděláním).

Zaostávání Univerzity J. E. Purkyně ve vybavování výpočetní technikou zprvu znesnadňovalo i automatizaci knihovnických činností. Byla provedena analýza tehdy dostupných knihovnických systémů a byl vybrán systém TINLIB (T-Series), na jehož jednotném nasazení ve fakultních knihovnách se dohodli děkani všech fakult. Od jara 1994 jsou v něm zpracovávány nové přírůstky, v dalších letech byla zkatalogizována nejužívanější část fondu, což umožnilo zprovoznit i automatizované výpůjčky. V roce 1996 knihovna PF získala na automatizaci knihovny grant z Fondu rozvoje vysokých škol, což umožnilo dovybavení potřebnou technikou. V roce 1997 byl na internetu zpřístupněn souborný katalog UJEP, v dalších letech i naskenované lístkové katalogy knihovny, CD-ROM server s databázemi, knihovna se zapojila do kooperativních projektů a od roku 2000 umožňuje uživatelům přístup do řady světově významných bibliografických, faktografických a plnotextových databází. Knihovna se každoročně přihlašuje do akcí v "Březnu měsíci Internetu" a v říjnovém "Týdnu knihoven", vedoucí knihovny přednáší ve výběrovém kursu "Základy knihovnictví a bibliografie" na katedře bohemistiky.

V dlouhodobém záměru rozvoje Univerzity J. E. Purkyně do roku 2005 je zařazeno vybudování univerzitního Studijního a informačního centra v zamýšleném kampusu, jehož součástí má být i univerzitní knihovna s dostatečně kapacitními studovnami a knihovním fondem ve volném výběru. Pokud by se tuto investiční akci (jejíž financování není dosud zajištěno) podařilo realizovat, znamenalo by to zřízení knihovny s moderními parametry.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Padesát let pedagogické vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 10 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-11701. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11701

automaticky generované reklamy