Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Open Access Week 2013 v ČR

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Open Access Week 2013 v ČR

0 comments
Anglicky
English title: 
The Czech Open Access Week 2013
English abstract: 
The Week promoting Open Access gains popularity and gains strength and seemingly has an impact on community. This article brings the reader up to date on the fourth annual event, its promoting and particular activities. For example, the idea of public support from well known scientists proved to be a successful way of promoting, but there still are challenges left ahead. It is expected that in 2014, a new way of financing of electronic access to the scientific resources will be lined up. Similarly significant will be a new evaluating methodology of the scientific bodies, which is expected to be implemented after 2015.

Úvod

Open Access Week konaný počtvrté v České republice sklízel úrodu z předchozích let. Projevilo se to jednak tím, že v propagaci otevřeného přístupu byly využity nápady a zkušenosti z předchozích ročníků, a hlavně tím, že během podzimu přibyli další tři čeští signatáři Berlínské deklarace (celkem máme 9 signatářů od roku 2008).

Open Access jako hnutí usiluje o změnu dosavadního kurzu v komunikaci vědeckých výsledků. Teorie sociálních skupin a sociálních sítí, použitá např. v dokumentu Ryba smrdí od hlavy, tvrdí, že pro nějakou změnu ve společnosti je potřeba, aby se našlo 5 nebo 6 procent jedinců, kteří nejdou s davem a začnou jednat jinak, než ostatní.

Zdá se, že v České republice jsme dosáhli již určité úrovně, kdy open access nepředstavuje marginální záležitost, zajímající pár nadšených knihovnic a knihovníků, ale stává se součástí dlouhodobých záměrů na univerzitách i předmětem zájmu výzkumných ústavů mimo AV ČR a čerstvě i jedním ze zájmů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (viz usnesení z 288. zasedání Rady VaVI z 29. listopadu 2013).

Děje se tak pod vlivem vývoje v zahraničí, zejména ve Velké Británii a vlivem tlaku Evropské komise na prosazení otevřeného přístupu jako základní zásady šíření výsledků výzkumu a vývoje v programu Horizont 2020, ale zajisté má svůj podíl i hnutí řízené odspodu, tj. velkým úsilím knihovníků z vysokoškolských knihoven, Knihovny akademie věd a Národní technické knihovny, kteří propagují otevřený přístupu během celého roku a intenzivně během týdne otevřeného přístupu.

Pro skutečnou proměnu vědecké komunikace a příklon k open access je potřeba vyšší procento rybiček, které plavou proti proudu, než uvádí sociologové ve výše jmenovaném dokumentu (viz např. vyjádření autorky této zprávy v pořadu České televize Milénium, věnovaném tématu open access, cca v 14:30 min.). Open Access Week je příležitostí, jak pomoci otočit kormidlo a změnit priority vědeckého publikování - znovu definovat prapůvodní motivace, cíle a dopady vydávání vědeckých publikací – v duchu letošního hesla Open Access: Redefining Impact.

Schůzka v Pardubicích

Letošní Open Access Week proběhl ve dnech 21.-27. října za účasti většiny již dříve zapojených knihoven, viz jejich úplný seznam na webu Open Access v ČR. Pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR proběhla v září 2013 v Pardubicích přípravná schůzka, jejíž účastníci si vyměnili své nápady a zkušenosti z předchozích let.

Přípravná schůzka v Pardubicích
Přípravná schůzka v Pardubicích

Seminář Open Access aneb Open Your Mind! 2013

Seminář pořádaný NTK v rámci Týdne otevřeného přístupu zraje jako víno. Třetí ročník semináře konaného 24. října 2013 přinesl skvěle vyvážený program, v němž byl představen otevřený přístup z různých pohledů. Vedle přehledových příspěvků o publikování v otevřených časopisech, o hrozbách predátorských vydavatelů, fenoménu hybridních časopisů, či rozvíjejícím se trendu institucionálních fondů na zaplacení publikačních poplatků, se stal opravdovou třešničkou na dortu závěrečný příspěvek z oblasti amatérské vědy. Ukázal, jak v praxi může vznikat seriózní vědecký výzkum, motivovaný čistě nezištně a založený na bázi dobrovolnosti a nadšení amatérských vědců. Seminář měl poměrně velkou účast (80 účastníků) i sledovanost díky online streamování, kterého využila řada vysokoškolských knihoven. Více o semináři najdete ve listopadovém čísle Ikara ve Zprávě ze semináře Open Access aneb Open your mind! 2013 Anny Vyčítalové.

Propagační a informační materiály

Podstatou částí Open Access Week je vizuální stránka informační kampaně. Propagátoři otevřeného přístupu využívají své bohaté fantazie a i s malým rozpočtem vykouzlí úžasné propagační materiály. KNAV již tradičně lákala na vědomostí soutěž o trička s logem open access. Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ukázali, že i opravdu nízkonákladová kampaň může být velice nápaditá. Stačí jednoduchý nápad, papír a tiskárna na výrobu skládaček s motivem open access.

Na ČVUT pro masovou kampaň využili informační letáčky, umístěné do studovny, na výpůjční pult, do menz a bufetů na fakultách. Na Mendelově univerzitě připravili celou sérii informačních posterů a uspořádali z ní výstavu v univerzitní galerii Hrášek a dalších prostorách univerzity. Seriózně pojaté informace o otevřeném přístupu se autoři výstavky odvážili odlehčit plakátem lechtivého rázu „Nebojte se odhalit…své vědecké publikace“.

Skládačky Skládačky na Jihočeské univerzitě Propagační letáčky na ČVUT Plakát na Mendelově univerzitě
Zleva: skládačky na Jihočeské univerzitě, propagační letáky na ČVUT, plakát na Mendelově univerzitě

Na některých univerzitách se investovalo do nákladnějších propagačních materiálů, např. do propisek, triček, deštníků a hrníčků (VUT), přívěšků na klíče a placek (VŠB-TUO) - viz obr. 5 a 6.

Propagační předměty na VUT Přívěšky a placky na VŠB-TUO
Vlevo: propagační předměty na VUT; vpravu: přívěšky a placky na VŠB-TUO

Na sociálních sítích, webových stránkách i v rámci seminářů a přednášek se uplatnila krátká video upoutávka k Open Access Week a propagační animované video z dílny NTK.

Aktivity na ČVUT

Kolegyně z Ústřední knihovny ČVUT připravily bohatou nabídku různorodých propagačních akcí. Jejich aktivity můžeme přiblížit jako modelovou propagační kampaň, která zúročuje celoroční práci ÚK ČVUT věnovanou podpoře vědeckého publikování a šíření publikovaných výsledků v režimu otevřeného přístupu. ÚK ČVUT navázala spolupráci s otevřeným časopisem Acta Polytechnica, který je vydáván na ČVUT. Podařilo se časopis zařadit do DOAJ včetně obsahu jednotlivých čísel a převést řízení a obsah časopisu na Open Journal Systems. ČVUT se registrovalo u služby CrossRef, tudíž i časopis Acta Polytechnica využívá pro identifikaci článků DOI.

Pro editory časopisů vydávaných na ČVUT proběhl interní seminář za účelem propagace Open Journal Systems a využívání DOI. Upozornění na obě služby vyšlo v časopise Pražská technika, č. 4/2013, s. 11 a podrobnosti, jak DOI a OJS fungují, jsou dostupné na webu ÚK ČVUT. Téma otevřeného přístupu je standardně zařazováno do výuky informační gramotnosti ve všech stupních studia. Knihovna aktualizovala seznam otevřených časopisů v DOAJ pro obory na ČVUT a rozšířila seznam i o relevantní otevřené časopisy, které v DOAJ dosud nejsou. Informace o otevřeném přístupu jsou šířeny prostřednictvím webových stránek ÚK ČVUT a na Facebooku.

Open Access Week na ČVUT
Open Access Week na ČVUT

Výčet činností kolem budování institucionálního repozitáře zahrnuje mimo jiné zakládání záznamů publikační činnosti autorů ČVUT, přípravu repozitáře pro import záznamů publikační činnosti z univerzitního informačního systému, import plných textů z časopisu Acta Polytechnica, kontrola politik vydavatelů, u kterých publikují autoři ČVUT v databázi SHERPA/RoMEO. Repozitář a aktivity spojené s otevřeným přístupem prezentovala Mgr. Lenka Němečková prostřednictvím posteru „Library As a Coordinator of University Open Access Infitiatives : Institutional Repository in the University Information Infrastructure“ na konferenci IATUL v Kapském městě.

Semináře a akce ostatních univerzit a knihoven

Velice záslužnou činností knihoven je organizace seminářů a školení k problematice otevřeného přístupu. V rámci Open Access Week je tato aktivita intenzivnější než v jiných ročních obdobích. Podle počtu účastníků se spíše jedná o osobní konzultace s jednotlivými zájemci o tematiku otevřeného přístupu, avšak o to je snaha knihoven nerezignovat na tuto aktivitu cennější. Letos proběhly přednášky např. v Knihovně Jana Palacha FF UK (obr. 8 a 9), na Mendelově univerzitě, na Západočeské univerzitě v Plzni. Celá série přednášek se uskutečnila na šesti fakultách VUT v Brně. Jihočeská univerzita pozvala na přednášku kolegyni Ivu Burešovou z KNAV.

Národní technická knihovna se snažila upozornit na akce probíhající v zahraničí. Pomocí streamování NTK zprostředkovala přednášky z Edinburku, Toronta či Belfastu na téma otevřeného přístupu, otevřených dat, altmetrik, publikování v časopisech IEEE.

Ústřední knihovna VŠB-TUO připravila pro autory, kteří posílají rukopisy svých článků k uložení do repozitáře, balíček s propagačními předměty a informačním materiály. Balíček byl doprovázen dopisem s poděkováním za spolupráci a nabídkou dalších možností, jak spolupráci dále rozvíjet. K informačním materiálům patřila brožurka Průvodce open access a letáček o službách institucionálního repozitáře. Po zkušenostech z dřívějších let jsou informační materiály daleko stručnější a co nejvíce adresné. Několik adresátů reagovalo na akci pozitivně a nabídlo další své články k uložení do repozitáře.

Přednáška na FF UK Logo Open Access v Knihovně Jana Palacha
Vlevo: přednáška na FF UK; vpravo: logo Open Access v Knihovně Jana Palacha

Web Open Access v ČR

Informace o většině akcí spojených s Open Access Week se soustřeďují na webu Open Access v ČR. Letos byl web rozšířen o stručného průvodce otevřeným přístupem z pohledu jednotlivých účastníků procesu publikování a šíření vědeckých informací. Průvodce ve zkratce představuje základní informace a motivace pro podporu otevřeného přístupu pro vědce, knihovny, vydavatele, studenty, veřejnosti, poskytovatele grantů a nabádá, jak se aktivně do hnutí otevřeného přístupu zapojit. Koncepce průvodce byla vytvořena tak, aby obsah jednotlivých kapitol mohl být dále rozšiřován, např. o odkazy na užitečné zdroje k danému tematickému okruhu. Ze základních informací v průvodci lze zároveň vytvořit stručnou informační brožuru.

Webové stránky openaccess.cz
Webové stránky openaccess.cz

Názory autorit a osobností

Sbírat vyjádření na podporu otevřeného přístupu od názorových vůdců, či vědeckých autorit byl nápad z dřívějších let a docela se ujal jako prostředek nejen pro samotné získání názoru od významných osobností pro účely přesvědčování ostatních kolegů strategií „příklady táhnou“, ale také jako prostředek pro navázání kontaktu a dialogu mezi knihovníky a akademickými pracovníky, kteří se pomalu začínají probouzet a začínají open access vnímat jako téma, jimž by se měli zabývat a jemuž by měli rozumět.

Vedle VŠE, která se získáváním vyjádření autorit začala loni, se k podobnému pokusu přidaly knihovny např. na ČVUT a ZČU. Na ČVUT byli osloveni ti pracovníci, kteří jsou nějakým způsobem v oblasti open access aktivní (např. jsou v redakční radě otevřeného časopisu nebo vydali články v otevřeném časopise.). Podařilo se získat celkem tři vyjádření, která jsou zveřejněna na webu ÚK ČVUT a také v informačním okénku na webu Open Access v ČR. Za všechny uveďme myšlenku výkonné redaktorky časopisu Acta Polytechnica, Ing. Ivy Adlerové: „Okamžitý otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu v plném rozsahu je nezbytný pro stále se zrychlující pokroky lidského poznání ve všech oborech. Požadavek, aby výsledky projektů financovaných z veřejných prostředků byly veřejně přístupné, je naprosto oprávněný a je třeba hledat odpovědi na související etické a ekonomické otázky.

U dalších oslovených vyvolala žádost o vyjádření poměrně intenzivní debatu o otevřeném přístupu a vznikla přirozená poptávku po osvětě ke konkrétním problémům spojených s otevřeným přístupem (zelená cesta otevřeného přístupu, ukládání publikační činnosti do repozitáře, SHERPA/RoMEO, DOAJ, OpenAIRE apod.).

Na webové stránce Univerzitní knihovny ZČU věnované otevřenému přístupu najdeme vyjádření od vědců ze ZČU, kteří otevřený přístupu podporují. Pro ilustraci zmiňme např. názor profesora Ivo Budila: Otevřený přístup k informacím je v humanitních oborech zcela nezbytnou podmínkou kvalitního vzdělávání, rozvoje výzkumné činnosti a plnohodnotné integrace do mezinárodního akademického prostředí. Alternativu představuje pouze stagnace, provincionalismus a zabřednutí do bludného kruhu nevzdělanosti.“ Citát doplňuje biografická informace a charakteristika, jak se osobnost do hnutí otevřeného přístupu zapojila. (Prof. RNDr. Ivo BUDIL, Ph.D., DSc., vedoucí Katedry historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a šéfredaktor otevřeného časopisu Akta FF. Podporuje otevřený přístup jako jeden ze skalních pilířů nutných pro rozvoj humanitních věd.)

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že Open Access Week 2013 skončil úspěšně. A jistě se dočká pokračování i v roce 2014 už jen z toho důvodu, aby se uplatnily nápady, které zůstaly nevyužité. Ve fázi nápadu zůstala např. pardubická výzva, neboli Prohlášení z Pardubic, kterým účastníci schůzky v Pardubicích chtěli inspirovat vědecké kapacity, aby svým podpisem Prohlášení zaštítili myšlenku o potřebě návratu k původnímu smyslu vědeckého publikování jako prostředku dialogu a výměny novým vědeckých poznatků, a kriticky se postavili ke zneužívání vědeckých publikací pro kvantifikaci vědeckého výkonu. V duchu pardubické výzvy autorka této zprávy alespoň vystavila na blogu svou vlastní politiku otevřeného přístupu. Na realizaci čeká sestavení seznamu často kladených dotazů na webu Open Access v ČR nebo seznam nejčastějších námitek, argumentů a mylných představ o modelu otevřeného přístupu.

Open access Week 2013 skončil, ale otvírá se nová etapa a nové výzvy. Rokem 2014 se počíná intenzivní debata k ustanovení nového způsobu financování přístupu do elektronických informačních zdrojů nepostradatelných pro český výzkum. Bude se dále pracovat na nové metodice hodnocení vědecko-výzkumných organizací, která by měla být zavedena po roce 2015. Oba úkoly by měly být řešeny v souladu se sílícím trendem otevřeného přístupu k vědeckým informacím jak ve světě, tak v naší zemi. Přejme si úspěšné zvládnutí všeho, co nás čeká, a smělé vykročení do dveří, za nimiž nás čeká opravdu otevřená informační společnost.

Poznámky: Poděkování za poskytnutí fotografií a podkladů pro napsání zprávy patří všem kolegyním a kolegům z knihoven zapojených do propagace otevřeného přístupu během Open Access Week. Zpráva byla uložena do repozitáře DSpace VŠB-TUO.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYGELOVÁ, Pavla. Open Access Week 2013 v ČR. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 2 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-14198. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14198

automaticky generované reklamy
registration login password