Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Od elektronických kopií přes koordinovanou akvizici periodik zas k elektronickým kopiím?

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Od elektronických kopií přes koordinovanou akvizici periodik zas k elektronickým kopiím?

0 comments

V České republice unikátní projekt na objednávání a zasílání digitálních kopií článků a dalších dokumentů a obsahů časopisů (tzv. current contents) z vlastního i cizího fondu prostřednictvím tzv. uživatelských kont, který je realizován jako jeden z piliřů Integrované virtuální knihovny STK, zazářil v roce 1997 jako meteor a dlouho se v odborné veřejnosti nemluvilo o ničem jiném. Na letošní konferenci Inforum '99 obdržel INVIK STK první cenu v kategorii nejlepší info-produkt, když na cílové pásce těsně předstihl webovský Obchodní rejstřík (komentář o této události přinášíme v tomto čísle). Za půldruhého roku rutinního provozu této služby (oficiálně byl zahájen 1. října 1997 s otevřením počítačové studovny STK), o níž Ikaros dvakrát obšírně informoval (v č. 3/1997 a 7/1997), jako alternativy tradičních reprografických služeb a služeb na dodávání plných textů primárních dokumentů (tzv. DDS), bylo podle ing. Dagmar Haltmarové z oddělení public relations STK k 31. 5. 1999 zřízeno 83 účtů, z nichž 32 patří jednotlivcům, 24 školám a zbytek dalším institucím.

"Upřímně řečeno, zatím poměrně nízký zájem neodpovídá našemu původnímu očekávání. Nevíme přesně, v čem to vězí, zda jsme podcenili propagaci nebo zda trh není ještě připravený. Příčina možná také spočívá v tom, že potenciální klienti - studenti vysokých škol, kteří tvoří největší podíl uživatelů knihovny a kteří mají relativně snadný přístup k Internetu, nejsou příliš nuceni pracovat s prameny, k vystudování jim stačí skripta," řekl Ikarovi ředitel STK ing. Martin Svoboda a dodal, že STK je schopna technicky i personálně zvládnout o třetinu silnější nápor, další rozšíření služby by vyžadovalo přeskupení sil.

Získání elektronické kopie předchází pochopitelně obstarání citace a zjištění, zda se daný seriál nachází ve fondu STK. Počet titulů, zvláště těch zahraničních, se vzhledem k rostoucím cenám a adekvátně k tomu se nezvyšujícím rozpočtům knihoven snižuje. "Na základě jednání Ústřední knihovnické rady ČR na podzim 1998 s ministrem kultury, který přislíbil finanční podporu plánu na řešení tohoto stavu, vznikla pracovní skupina pro koordinovanou akvizici periodik. Ta se však musí opírat o souborný katalog, aby prostředky, kterých nemá žádná knihovna nazbyt, byly vynaloženy efektivně," vysvětluje M. Svoboda. Pracovní skupina dospěla ke konceptu "servisních center", organizovaných tematicky a organizačně opřených o některou tzv. ústřední knihovnu: společenské vědy včetně ekonomiky – NK ČR, lékařství a zdravotnictví – NLK, přírodní vědy - KNAV a technika a aplikované vědy – STK.

Jako provizorní řešení - než tuto službu bude moci plnit CASLIN – Souborný katalog ČR – připravuje STK na základě údajů, které shromažďuje posledních osm let, souborný katalog technických knihoven. Tento otevřený systém, katalog Virtuální Polytechnické Knihovny (VPK), který má být od září 1999 přístupný na webu, bude mít dvě funkce: zaprvé, účastnické knihovny v něm budou vyjadřovat (pomocí hvězdiček), jakou závažnost objednávce toho kterého časopisu přisuzují. "Knihovny tak budou verifikovat údaje, které zašlou do STK jako objednávky, nikoliv jako skutečná hlášení odběru titulu. Pro objednávky kopií bychom chtěli, aby byl k dispozici nejpozději od ledna 2000. Věříme, že to umožní lépe informovanou akviziční politiku," říká M. Svoboda. Zadruhé, po dohodě, která knihovna titul předplatí pro příští rok, bude katalog zachycovat příslušnou lokaci a zda je ročník tohoto titulu v knihovně k dispozici v úplnosti či v torzu. "Knihovny zároveň dají najevo, v jaké podobě mohou poskytnout kopie - poštou, faxem nebo v digitální formě po Síti (tuto možnost preferuje STK). Stolní scanner dnes nepředstavuje pro akademickou knihovnu závratnou investici," pokračuje M. Svoboda.

Pokud budou existovat dva a více exemplářů téhož zdrojového dokumentu v knihovnách s různou formou přístupu k němu, obslužný program se obrátí na vhodnou instituci podle stupně naléhavosti objednávky. Tento projekt umožní dostat se bez průtahů spojených s meziknihovní výpůjční službou ke kopiím primárních dokumentů, které by jinak byly pro knihovnu nedostupné. V praxi by tento proces měl proběhnout tak, že by uživatel z počítače připojeného k Internetu pouze zjistil, zda je ve Virtuální polytechnické knihovně daný časopis k disposici, servisní centrum by zprostředkovalo dodání kopie na jeho uživatelské konto , odkud by si ji stáhl s pomocí prohlížeče na lokální disk nebo vytiskl za podmínek, které jsou v souladu s autorským zákonem, tj. pouze pro osobní potřebu. Pokud titul nebude v žádné knihovně schopné dodat elektronickou kopii, proběhne transakce faxem či klasickou poštou.

STK bere tento projekt jako pilotní. Pokud se tato technologie osvědčí, budou ji moci využít všechna další servisní centra."Technické knihovny - v jejich případě bude roli servisního centra plnit právě STK - reagovaly na tento projekt vstřícně. První schůzky se zúčastnili zástupci šesti vysokých škol. Ideu polytechnického katalogu, usnadňujícího objednávky i faktické sdílení fondů podporují i bez ohledu na to, zda návrh pana ministra Dostála, kterým vlastně všechno začalo, finanční podporu získá či ne Předpokládáme, že tato služba bude fungovat od příštího roku a – jakmile se rozběhne – že se přidají další účastníci. Mezitím však musíme zajistit právní čistotu takového počínání, na čemž intenzivně spolupracujeme se SKIP," uvedl M. Svoboda s tím, že dosavadní ceny, které za digitální kopie účtuje STK, by se neměly zvednout. (O právních aspektech této problematiky viz příspěvek dr. J. Burgetové v minulém čísle Ikara – pozn. red.).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Od elektronických kopií přes koordinovanou akvizici periodik zas k elektronickým kopiím?. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 7 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-12883. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12883

automaticky generované reklamy
registration login password