Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nový informační systém pro sběr údajů o znečištění životního prostředí – Integrovaný registr znečišťování a Centrální ohlašovna

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Nový informační systém pro sběr údajů o znečištění životního prostředí – Integrovaný registr znečišťování a Centrální ohlašovna

0 comments
Autoři: 

Zajímá-li se někdo o problematiku životního prostředí, možná zaznamenal, že se na internetu objevila velká novinka – informace o konkrétních znečišťovatelích životního prostředí a jejich emisních příspěvcích v daném kalendářním roce. Informace takového charakteru jsou zcela nově volně přístupné komukoliv, kdo o ně projeví zájem. Za tuto výsadu vděčíme iniciativě vzešlé z Evropské unie, která zřídila celoevropský registr znečišťujících látek a jejich přenosů s přímou vazbou na jejich původce [1]. Česká republika je jako právoplatný člen těmito povinnostmi vázána, a proto na jejich základě vytvořila Integrovaný registr znečišťování (IRZ), do něhož plynou informace předávané Evropské agentuře životního prostředí (EEA), která je zveřejňuje a statisticky vyhodnocuje souhrnně za všechny členské státy EU.

Integrovaný registr znečišťování byl při svém vzniku začleněn do obecné koncepce centralizace informací pocházejících od původců průmyslového a zemědělského znečištění životního prostředí v České republice. Všichni provozovatelé průmyslových a zemědělských podniků mají zákonnou povinnost sdělovat informace o monitoringu emisí, produkci odpadů, odpadních vod apod., jimiž zatěžují životní prostředí, ale získané údaje jsou seskupovány v různých databázích podle kompetencí pro jejich shromažďování a ověřování (Česká inspekce životního prostředí, krajské a obecní úřady, správci povodí atd.), odkud mohou být poskytovány ke statistickému zpracování. V mnohých případech nejsou jednotlivé informační zdroje propojeny mezi uživateli, kteří by je mohli snadno sdílet a využívat, a některé informace jsou navíc sbírány duplicitně, což může způsobovat nesrovnalosti a odlišnosti v následných informačních výstupech a statistikách.

Ministerstvo životního prostředí má v úmyslu ohlášené údaje postupně seskupit do jediné databáze, která by byla přístupná podle kompetencí jak kontrolním úřadům, tak ohlašovatelům (znečišťovatelům) a která by sloužila jako konzistentní zdroj vzájemně propojených informací. Výsledkem této snahy je Centrální ohlašovna; informační sytém pro sběr dat, jejich správu a sdílení mezi uživateli, jejímž cílem je shromažďovat veškeré zákonem oznamované skutečnosti od znečišťovatelů životního prostředí na jediné místo, kde by byly logicky uspořádány a kde by bylo snadné s nimi pracovat.

Informační systém Centrální ohlašovny je spravován obsluhou (operátory), která pomocí registrace vytváří jednotlivé uživatelské účty pro ohlašovatele a ověřovatele (orgány pověřené kontrolou a sběrem dat). Členění na účty umožní zpřístupňovat pouze vybrané údaje podle příslušnosti. Účet zajišťuje základní funkce, tj. prohlížení a stahování dokumentů, filtrování a řazení podle potřeby. Současně lze snadno sledovat, kdy byly dokumenty doručeny na CO, kdy byly zaneseny do databáze a jak, kdy a komu byly poskytnuty. Pro zaručení kontroly nad vkládáním dokumentů na správné místo, do správného účtu, nejsou ohlašovatelé kompetentní vkládat soubory přímo do účtů přes nějaké vhodné webové rozhraní, ale tuto funkci zajišťují operátoři.

Pro plné využití funkcí, které informační systém CO nabízí, je pochopitelně třeba postupně prosadit jednotný datový formát a strukturu zasílaných souborů (formulářů pro ohlašování). Z předchozích let přetrvává zvyk zasílat formuláře v listinné podobě, případně v jednoduché elektronické verzi (dokumenty ve formátu Word a Excel), kterou lze sice umístit do databáze, ale se kterou ovšem nelze automaticky pracovat. Jediným formulářem, který je v současné době k dispozici ve vhodném formátu (xml), je formulář pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Výhodou bylo, že povinnost ohlašovat do IRZ je zcela nová a zcela nově byl pro elektronické ohlašování vyvinut i vhodný software (tzv. aplikace IntForm) v souladu s potřebami snadného zpracování ohlášených údajů, které Česká republika dále postupuje evropskému registru. Sesbírané údaje jsou snadno zpracovatelné ve vyhledávacím nástroji na webových stránkách, kde jsou každoročně povinně zveřejňovány. Letos je aplikace IntForm rozšířena nově také o agendu ovzduší, čímž by se měl významně rozrůst počet ohlašovatelů a uživatelů Centrální ohlašovny.

A jak ohlašovatelé nový způsob ohlašování přijali? V prvním roce provozu jsme se potýkali se stížnostmi na instalaci programu. Používání navíc vyžaduje nejen přístup k internetu, který nemají dosud všichni, ale především jistý stupeň počítačové gramotnosti, ačkoliv pohyb v prostředí programu je snadný a postup vyplňování logický. Pro uživatele je výhodné, že program obsahuje vnitřní kontrolní nástroje, jako jsou označená pole pro povinně vyplňované údaje, sloužící zároveň jako nápověda, číselníky, povinné postupné ukládání vyplněných údajů, nastavení kontroly podprahových množství ohlašovaných emisí, průvodce s instrukcemi, kontrolní tisk formuláře nebo závěrečnou kontrolu integrity hlášení, což uživateli zjednodušuje práci a snižuje riziko možných chyb. V letošním roce ohlásila drtivá většina ohlašovatelů bez problémů. V následujícím ohlašovacím procesu, který vypukne v lednu až únoru 2007, se očekává veliký nápor především v rámci agendy ovzduší, kde se ohlašovatelé musí zvyknout na nové prostředí a novou strukturu elektronického formuláře. Pro podporu uživatelů byly vytvořeny manuály a videoukázky postupu práce v aplikaci; k dispozici je rovněž přímá pomoc ve formě hotline, helpdesku a diskuzního fóra.

Vize Centrální ohlašovny počítá s tím, že jednotlivé dosud používané formuláře pro ohlašování budou postupně zabudovány jako součást aplikace IntForm, takže ohlašovatelé budou moci z jediného programu pohodlně a rychle ohlásit veškeré údaje na jediné místo. Zásadním požadavkem je ovšem dostatečná legislativní podpora ohlašovacího procesu, tj. uzákonění změn upravující formu a způsob zasílání formulářů. Z dosavadních zkušeností je třeba počítat s jistou setrvačností, než si ohlašovatelé, ale i ověřovatelé na nový způsob zvyknou.

Poznámka:

1. EPER (European Pollutant Emission Register) – Evropský registr emisí znečišťujících látek, nově E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) – Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANDOVÁ, Lenka. Nový informační systém pro sběr údajů o znečištění životního prostředí – Integrovaný registr znečišťování a Centrální ohlašovna. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 12 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-12291. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12291

automaticky generované reklamy