Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nakupování znalostí

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Nakupování znalostí

1 comments
Rubrika: 

SAMMONS, Peter. Buying Knowledge - Effective Acquisition of External Knowledge. Aldershot (Hants, England) ; Burlington (VT, USA) : Gower Publishing, 2005. xvi, 159 s. ISBN 0-566-08635-2.

Pozoruhodná publikace pro manažery, začátečníky i praktiky v řízení informací a znalostí. Text zvýrazňuje základní myšlenky a studijní záchytné body. Ústředním, ale zdaleka ne výhradním tématem je akvizice informací a znalostí v jejich rozličných formách, jako technologické know-how, konzultační služby, datové soubory z aplikovaného výzkumu a řada dalších nehmotných vstupů do podnikání, zužitkovaných jako podstata úspěchu průmyslových a obchodních společností.

Řízení znalostí zůstává i po zhruba patnácti letech poměrně novým oborem. Stále si ještě nezískalo odpovídající místo mezi nástroji a předměty podnikového řízení. Portfolio obvyklých manažerských kompetencí stále ještě dostatečně nepokrývá oblast informací základními prvky řízení, tj. plánováním, organizováním souvisejících procesů, vedením a řízením informačních pracovníků a hodnocením dosaženého stavu s účinky zlepšování. Zákazník procesu akvizice znalostí se pak soustřeďuje jen na úzký pohled rychlé finanční návratnosti, a to se nepříznivě projevuje na jeho vyspělosti.

Peter Sammons ve své knize oslovuje především manažery. Srozumitelně a pragmaticky nahlíží do ekonomiky znalostí. Ty jsou zdrojem pro řízené procesy a jejich zajišťování je tedy manažerskou odpovědností. Předkládá alternativní koncepty, jak znalosti a informace nakupovat, jak pracovat s vysokými školami a univerzitami, s výzkumnými pracovišti a konzultanty. Zkoumá práva spojená s nehmotným vlastnictvím, jejich vznik, ochranu a praktické otázky jejich převodu v obchodním vztahu v americkém právním prostředí.

Sammonsova kniha pomáhá řešit výchozí manažerský problém identifikace strategických znalostí, tedy těch, jež jsou nutné pro dlouhodobé udržení firemní prosperity. Navazuje návodem, jak nejlépe tyto informace opatřit a dosáhnout tím konkurenční výhody. Z dalších témat zmiňme například ochranu a rozvoj strategického portfolia informací, spolupráci se zákazníky a dodavateli za účasti poskytovatelů znalostí či maximalizaci přínosů z transferu znalostí. Konkrétní představu o knize poskytuje šest z celkem deseti názvů kapitol:

  • Proč kupovat znalosti?
  • Plánování nákupu znalostí
  • Transfer znalostí
  • Práce s konzultanty
  • Smluvní spolupráce s výzkumnými organizacemi
  • Znalostní továrny – nákup znalostí od univerzit

Metodickým základem je koncept struktury podnikových znalostí a informací, zobrazený na obr. 1.

Obr. 1: Organizace znalostního prostředí

Obr. 1: Organizace znalostního prostředí

Jak lze nahlédnout, informace a znalosti nejsou členěny podle jejich typu, ale podle charakteru zdrojů, z nichž mohou být získány. Každý zdroj vyžaduje odlišnou strategii pro akvizici. Transfer znalostí a informací prostřednictvím trhu pak ovlivňuje jejich následné využití, směrované strategií řízení znalostí.

Knihu o 176 stranách lze opatřit orientačně za 100 USD.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KOSTIHA, František. Nakupování znalostí. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-12473. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12473

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

registration login password