Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Maďarské webové zdroje poskytované knihovnám knihovnami

Čas nutný k přečtení
14 minut
Již přečteno

Maďarské webové zdroje poskytované knihovnám knihovnami

0 comments
Autoři: 

English version


Úvod

Pro vysvětlení užitečnosti volně přístupných internetových zdrojů jako AcqWeb, WWW Virtual Library nebo Internet Public Library Hundie (2003) správně prohlašuje, že internet může hrát pro zdokonalování knihovních činností a služeb významnou roli.

Obvykle existují značné rozdíly mezi licencovanými komerčními a volnými zdroji. Volně přístupné webové zdroje často postrádají řízení kvality. Moyo (2002) upozorňuje na skutečnost, že začlenění dokumentů volně přístupných na webu do knihovních sbírek je mnohem víc než pouze jednoduché poskytování připojení. Pro výběr, hodnocení a systematickou organizaci internetových zdrojů je třeba aplikovat zásady knihovnictví. I přes problémy uznali knihovny a knihovníci, že volně dostupné webové dokumenty jsou významným zdrojem informací pro uživatele knihoven. Volné zdroje jsou zvlášť hodnotné, pokud jsou připraveny knihovníky a pro knihovníky. Činnost knihovníků vyrovnává nedostatečnou kvalitu, poněvadž zahrnuje pečlivý výběr a zhodnocení zdrojů.

Knihovníci připravují pro knihovníky kvalitní zdroje. To neznamená, že neslouží konečným uživatelům. Naopak, jsou určeny pro jednotlivé uživatele, ať už využívají knihovních služeb nebo přistupují přímo k dokumentům na webu. Takové zdroje existují také v Maďarsku. Mnohé lze nalézt použitím vyhledávacích nástrojů a tematických bran (portálů), jak podrobně popisují Pálvölgyi aj. (2003). Nicméně nejdůležitější zdroje stojí za to nalézt si samostatně.

Typy maďarských webových služeb poskytování obsahu

Volné služby v Maďarsku spadají nejméně do tří kategorií:

 • přístup k digitalizovaným dokumentům,
 • tematické brány zahrnující domácí i zahraniční zdroje,
 • komplexní služby.

Dále se soustředíme na služby, které vykazují určitou komplexnost, poněvadž se zdá, že síla maďarských zdrojů spočívá právě v nich. Nicméně nejprve zmíníme několik zajímavých příkladů prvních dvou kategorií.

Mezi množstvím digitalizovaných dokumentů historického a kulturního dědictví poskytuje Národní Széchényiho knihovna přístup k digitalizovaným kodexům, vztahujícím se ke slavné knihovně krále Matyáše ze druhé poloviny 15. století (Bibliotheca Corviniana).

Mezi množstvím tematických bran udržuje např. Ústřední knihovna univerzity Dániela Berzsenyiho v Szombathely relativně úplného multidisciplinárního průvodce zdroji. Výběrovější přístup charakterizuje multidisciplinárního průvodce zdroji spravovaného Ústřední knihovnou Univerzity v Segedíně. Soubor odkazů nazvaný KLIKK Kurrens Linkek Közgazdászoknak je tematickým rozcestníkem ušitým na míru potřebám jedné profese, ekonomům.

Pokud jde o komplexní služby, lze představit následující:

 • Maďarská elektronická knihovna
 • Archiv a databáze elektronických časopisů
 • Libinfo
 • služby digitální knihovny Johna von Neumanna
 • databáze obsahů maďarských periodik

Maďarská elektronická knihovna
Magyar Elektronikus Könyvtár, MEK

Myšlenka vybudovat MEK se objevila v roce 1993 jako akce nadšených knihovníků a v provozu je od roku 1994. MEK se postupně institucionalizovala a od roku 1999 se stala součástí Národní Széchényiho knihovny. MEK shromažďuje beletrii i vědecké texty v maďarštině nebo vztahující se k Maďarsku a střední Evropě. V červenci 2003 byla uzavřena verze 1.0, do které dále nejsou doplňovány žádné nové dokumenty. Přesto je se svými více než 4700 dokumenty stále dostupná. Výběr těchto dokumentů byl převeden do verze 2.1, která k datu 30. dubna 2005 obsahovala 2668 dokumentů.

Obsah nové verze je katalogizován ve formátu MARC s použitím bibliografických údajů, které částečně odpovídají formátu metadat Dublin Core. Kromě toho má tato verze MEK mnoho nových rysů. Stránka, která ukazuje vybraný dokument, zobrazuje obrázek hlavní stránky dokumentu, umožňuje přístup k obsahu dokumentu a dalším textovým prvkům. Dále jsou zde k dispozici různé formáty souboru pro přímý přístup a pro stahování, možnost zobrazení bibliografického popisu (mimo jiné v XML), přímý přístup k novému vyhledávání i okno pro poznámky k dokumentu. Systém pro identifikaci dokumentů je ve verzi 2.1 daleko jednodušší, i když princip „polic“ používaný v dřívější verzi se zdál originální a užitečný.

V MEK se nehledá pouze prostřednictvím katalogu, ale je zde možnost i plnotextového vyhledávání. Všechny dokumenty MEK obsahují prohlášení o copyrightu, které důkladně popisuje všechny podrobnosti o intelektuálním vlastnictví použitelné pro knihovnu. Vysvětluje, že dokumenty mohou být volně kopírovány a distribuovány, ale výhradně pro osobní účely a nekomerční využití. Statistika MEK z dubna 2005 vykazuje průměrně více než jeden milion hitů denně. Během tohoto měsíce si více než 32 milionů návštěvníků stáhlo 650 milionů kilobytů dat, 216 000 stránek a 12 milionů souborů (Webstatisztika 2005).

Archiv a databáze elektronických časopisů
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, EPA

EPA vznikl z iniciativy MEK, která od poloviny 90. let udržovala jednoduchý rejstřík elektronických časopisů. Vývoj EPA začal v roce 2003, nová databáze byla zpřístupněna v létě 2004.

EPA není pouhý archiv maďarských elektronických periodik, kde jsou e-periodika uchovávána a jejich obsah je zpřístupňován online, nýbrž tvoří a udržuje centralizovanou a prohledatelnou databázi metadat a přístupových informací. Databáze se podobá katalogu knihovny, v němž lze vyhledávat na základě mnoha přístupových bodů (EPA 2005).

K 30. dubnu 2005 měl EPA zkatalogizováno 488 periodik, z nichž 76 bylo v EPA archivováno. Počet periodik dostupných pouze v elektronické podobě dosáhl čísla 114. Většina titulů periodik (95 %) je v maďarštině, následuje angličtina (44 titulů), francouzština (11) a němčina (10). 66 periodik je vědeckého zaměření, 164 jsou společenská periodika, 36 jsou deníky. Z 80 % je formou publikace html, z 20 % pdf.

Statistika služeb EPA z dubna 2005 uvádí přes 46 000 hitů každý den. Během tohoto měsíce bylo staženo 21 milionů kilobytů dat, 445 000 stránek a 993 000 souborů více než 61 000 návštěvníky.

Libinfo

Hlavní maďarská virtuální referenční služba nazvaná Libinfo vznikla v roce 1999. V období mezi lety 1999 a 2001 poskytovala tuto službu MEK.

Od listopadu 2001 byla služba Libinfo provozována v rámci konsorcia více než 120 maďarských knihoven a knihovníků, odborníků v téměř 70 oborech. Služba je koordinována Národní Széchényiho knihovnou, která provádí směrování dotazů. Hlavním přínosem členů konsorcia je pracovní doba referenčních knihovníků, kteří zodpovídají dotazy v jedné nebo více definované oblasti poznání. Všichni členové sdílejí znalostní bázi zodpovězených dotazů.

Dotazy zaslané prostřednictvím webového formuláře jsou zodpovídány během dvou pracovních dnů na příslušné webové stránce. Uživatelé dostávají e-mail s informací, jak mohou tuto webovou stránku nalézt. Dostanou také e-mail obsahující odpověď na jejich dotaz.

Libinfo deklaruje, že mimo jiné nemůže:

 • poskytovat rady k lékařským a právním otázkám;
 • provádět rešerše nebo poskytovat odpovědi na školní či univerzitní úlohy;
 • provádět rozsáhlý výzkum pro klienty na zakázku;
 • provádět rozsáhlé genealogické průzkumy;
 • poskytovat překladatelské služby;
 • zastávat stanovisko v debatách;
 • poskytovat osobní data podléhající utajení podle zákona;
 • zodpovídat dotazy související s rasovou, etnickou a náboženskou diskriminací nebo jakoukoliv jinou nelegální činností (Libinfo 2005).

Ve formuláři jsou uvedeny následující údaje:

 1. Jméno
 2. E-mailová adresa
 3. Další e-mailová adresa
 4. Kde žijete?
 5. Věk
 6. Typy zdrojů, které potřebujete (tištěné, elektronické, oba typy)
 7. Jazyk (v němž požadujete zdroj)
 8. Téma
 9. Proč se dotazujete?
 10. Kde jste již hledal/a?
 11. Dotaz (samotný dotaz).

Položky 2, 4, 6, 7, 8, 9 jsou povinné.

Služby Digitální knihovny Johna von Neumanna, JNDL

JNDL je víceúčelová instituce, která se do značné míry angažuje v projektech digitalizace. Přibližujeme zde čtyři z jejích hlavních služeb:

 • Webcat.hu
 • Digitální literární akademie
 • Bibliotheca Hungarica Internetiana
 • Jiné kulturní stránky

Katalog Webcat.hu

Koncem roku 2004 Webcat.hu katalogizoval přes 208 000 síťových dokumentů. Webcat.hu používá katalogizaci ve formátu MARC, která se provádí online za pomoci profesionálních knihovníků. Katalog zpřístupňuje samotný dokument, ale také umožňuje zobrazení katalogizačních údajů.

Digitální literární akademie
Digitális Irodalmi Akadémia, DIA

DIA byla založena v roce 1998, obsahuje úplná zdigizalizovaná díla 63 současných spisovatelů a básníků, z toho 40 dosud žijících. To představuje téměř 600 svazků vyhledatelného textu.

DIA používá pro vyznačování formát SGML. Vedle samotných děl jsou také k dispozici biografie autorů a odborná literatura. DIA obvykle obsahuje také prohlášení o copyrightu, které upozorňuje uživatele na povinnost dodržovat právo týkající se intelektuálního vlastnictví.

V roce 2003 měla DIA jeden milion návstěv a 122 000 stažení dokumentů.

Knihovna klasické maďarské literatury
(Bibliotheca Hungarica Internetiana, BHI)

BHI obsahuje kritická vydání maďarské klasické literatury. Postupně je doplňována dalšími klasickými díly maďarských básníků a spisovatelů i díly Lájose Kossutha a Istvána Széchenyiho, dvou nejvýznamnějsích osob maďarské historie. Nechybí zde ani folklor (písně a balady). Nedávno byl do sbírky doplněn široký výběr digitalizované odborné literatury.

Další kulturní stránky provozované JNDL

Digitální knihovna Johna von Neumanna udržuje několik dalších kulturních stránek:

Databáze obsahů maďarských periodik
MAgyar TARtalomjegyzékek Kereshető Adatbázisa, Matarka

Tuto databázi připravuje konsorcium 14 knihoven; jednotlivé tituly mají v databázi retrospektivu obvykle 5-10 let. K 30. dubnu 2005 obsahovala Matarka obsahy 276 titulů s více než 19 000 články, téměř 50 000 autory, více než 21 000 odkazy na plné texty článků. Obsahy lze prohlížet nebo lze vyhledávat v celé databázi, vč. použití rejstříku. Pokud na internetu je k dispozici příslušný článek, je do něj odkázáno. Matarka se průběžně vyvíjí. Dřívější zavádějící pojmy pro vyhledávání, prohlížení a konzultace byly změněny na pojmy přijaté a srozumitelné profesionálům i veřejnosti. Dnes je zde možnost pokročilého vyhledávání. Můžete své vyhledávání také omezit na periodika archivovaná v EPA. V dubnu 2005 překročil počet provedených vyhledávání v Matarce 18 000.


Literatura
EPA 2005. Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis. About us. Dostupné na: http://www.epa.hu/html/aboutus.html (poslední přístup 30. dubna 2005)
Hundie, Kebede (2003). Library operations and Internet resources. The Electronic Library, 2003, vol. 21, no. 6, pp. 555-564.
Libinfo 2005. Libinfo. The online information service of Hungarian libraries. About Us. Dostupné na: http://libinfo.oszk.hu/ (poslední přístup 30. dubna 2005)
MEK 2005. Webstatisztika mek.oszk.hu. Dostupné na: http://www.mek.oszk.hu/webalizer/ (poslední přístup 30. dubna 2005)
Moyo, Lesley M. (2002). Collections on the Web: some access and navigation issues. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 2002, vol. 26, no. 1, pp. 47-59.
Pálvölgyi, Mihály et al. 2003. Knowledge discovery of web resources in Hungarian language: the issues of representation and global exchange. In Information policy and the European Union. Proceedings of the 11th BOBCATSSS Symposium, 3-5 February 2003. Toruń, Poland. Amsterdam : Hogeschool van Amsterdam, 2003, pp. 95-106.


Do češtiny přeložila Ludmila Celbová; úprava překladu Josef Schwarz.

Tento text vznikl v rámci projektu "Information Society without Borders: Re-Establishing and Development of the Cross-Border Cooperation within the Information Studies and Librarianship", který s podporou IVF realizoval Ikaros, o. s., s partnery z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky.

WEB-BASED HUNGARIAN CONTENT FOR LIBRARIES BY LIBRARIES

Introduction

On explaining the usefulness of free Internet resources like AcqWeb, the WWW Virtual Library or the Internet Public Library Hundie (2003) rightly declares that the Internet may play a major role in enhancing library operations and services.

Obviously there are many differences between licensed commercial and free resources. Free Web-based content often lacks quality control. Moyo (2002) directs our attention to the fact that incorporating free Web content into library collections is much more than simply providing connectivity. Principles of librarianship have to be involved to select, evaluate and systematically organise Internet resources.

Despite problems, libraries and librarians have recognized that free Web content is an important source of information for library users. Free resources are especially valuable if they are made by librarians and for librarians. The involvement of librarians covers the quality gap as it includes careful selection and evaluation.

Quality resources are made by librarians for librarians. This does not mean that they do not serve end-users. On the contrary, they are designed for individual users whether they make use of library services or access Web-based content directly.

Such resources exist in Hungary, as well. Many of these can be discovered by using search engines and subject guides as detailed by Pálvölgyi et al. (2003). Nevertheless, the most important resources are worth to be discovered on their own.

Types of Web-based Hungarian content services

Free Hungarian services fall at least into three categories:

 • access to digitised documents,
 • subject guides of domestic and international resources,
 • complex services.

 

Below we will concentrate on services that show some complexity as the strength of Hungarian resources seems to be in them.

Before that, nonetheless, we mention a few interesting examples of the first two categories.

Among a number of digitised documents of historical and cultural heritage, the National Széchényi Library gives access to digitised codices, pertaining to the Bibliotheca Corviniana, the famous library of King Mátyás (Mathias) from the second half of the 15th century.

Among a number of subject guides, the Central Library of the Berzsenyi Dániel College in Szombathely maintains a relatively comprehensive multidisciplinary resource guide. A more selective approach characterises the multidisciplinary guide collected by the Central Library of the Szeged University. The collection of links, named KLIKK Kurrens Linkek Közgazdászoknak is an example of a subject guide tailored to the needs of one profession, economists.

As to the details of complex services, the following ones will be presented:

 • the Hungarian Electronic Library
 • the Electronic Periodicals Archive and Database
 • Libinfo
 • services of the John von Neumann Digital Library
 • the Database of Tables of Contents from Hungarian Periodicals

The Hungarian Electronic Library
Magyar Elektronikus Könyvtár, MEK

The idea to establish MEK appeared in 1993 as a venture of enthusiastic librarians and it is operational since 1994. MEK gradually became institutionalized and since 1999 it became part of the National Széchényi Library. MEK collects both belles-letters and scientific texts in Hungarian or related to Hungary and Central Europe. In July 2003 version 1.0 has been stopped in the sense that no new documents will be added to it. Nonetheless it is still accessible with over 4700 documents. A selection of these documents has been transferred to version 2.1 that contained 2668 documents on 30 April 2005.

The content of the new version is catalogued in MARC format using bibliographic data that partially comply with the Dublin Core metadata format. Beside this MEK shows a number of new features. The page that shows a selected document displays a picture of the document’s cover page, gives access to the document’s table of contents and other additional textual elements. The different file formats for direct access and for downloading, the possibility of displaying the bibliographic description (among others in XML), direct access to new searches as well as a window to make comments on the document also figure here. The identification system of documents became much simpler in version 2.1 even though the shelf metaphor used in the earlier version seemed to be original and useful.

MEK is searchable not only through the catalogue, but full-text searches are provided, as well.

All MEK documents contain a copyright declaration that carefully explains all details of intellectual property applicable to the library. It explains that documents can be freely copied and distributed, but exclusively for personal purposes and non-commercial applications. The April 2005 traffic statistics of MEK shows over 1 million hits per an average day. During this month over 650 million Kbytes, 216 thousand pages and 12 million files have been downloaded by more than 32 million visitors (Webstatisztika 2005).

Electronic Periodicals Archive and Database
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, EPA

EPA grew out from an initiative of MEK that has been maintaining a simple register of the electronic journals since the middle of the nineties. The development of EPA started in 2003, the new database opened in summer 2004.

EPA is not only an archive of Hungarian e-periodicals, in which e-periodicals are preserved and their content is made available online, but it produces and maintains a centralised, searchable database of metadata and access information. The database resembles a library catalogue that can be searched and browsed by a number of access points (EPA 2005).

As of the 30th April of 2005 EPA catalogued 488 periodicals, 76 of which are archived in EPA. The number of electronic only periodicals is 114. The majority of titles (95%) are in Hungarian supplemented by 44 English language, 11 French and 10 German periodicals. Seventy six periodicals are of scientific content, 164 are cultural periodicals, 36 are daily newspapers. The form of publication is html in 80%, pdf in 20%.

The April 2005 traffic statistics of the EPA services shows over 46 thousand hits per an average day. During this month over 21 million Kbytes, 445 thousand pages and 993 thousand files have been downloaded by more than 61 thousand visitors.

Libinfo

The main Hungarian virtual reference service, named Libinfo was initiated in 1999. In the period between 1999 and 2001 this service was hosted by MEK.

Since November 2001 Libinfo has been operating within the framework of a consortium of over 120 Hungarian libraries and librarians, experts in almost 70 disciplines. The service is coordinated by the National Széchényi Library where the routing of the questions is done. The main contribution of the consortium members is the working time of reference librarians who answer the questions in one or several well-defined domains of knowledge. All members share a knowledge base of the answered questions.

Questions sent through a Web form are answered within two workdays on a website. Users will receive an E-mail about how they can find that website. They also receive an E-mail containing the answer to their question.

Libinfo declares that among others it cannot:

 • provide advice on medical or legal matters;
 • provide research or answers for school or university assignments;
 • conduct extensive research for clients;
 • conduct extensive family history research;
 • provide translating services;
 • take sides in arguments;
 • provide personal data falling under privacy laws;
 • answer questions connected to racial, ethnical and religious discrimination or any other illegal activity (Libinfo 2005).

The following fields figure on the form:

 

 1. Name
 2. E-mail address
 3. Second e-mail
 4. Where do you live?
 5. Age
 6. Types of sources you need (print, electronic, both)
 7. Language (in which you request the sources)
 8. Topic
 9. Why are you asking?
 10. Where have you looked?
 11. Question (the question itself).

 

Fields 2, 4, 6, 7, 8, 9 are required to be filled in.

Services of the John von Neumann Digital Library, JNDL

The JNDL is a multipurpose institution that is heavily involved in digitisation projects. Here we give some details about four of its main services:

 • Webcat.hu
 • Digital Literary Academy
 • Bibliotheca Hungarica Internetiana
 • Other cultural sites

The Webcat.hu catalogue

By the end of 2004 Webcat.hu catalogued over 208 thousand networked documents. Webcat.hu uses MARC-cataloguing that is done online by professional librarians. The catalogue gives access directly to the documents, but it also allows cataloguing data to be displayed.

The Digital Literary Academy
Digitális Irodalmi Akadémia, DIA

Established in 1998, DIA contains now the complete digitised works of 63 Hungarian contemporary writers and poets, 40 of them living. This means nearly 600 volumes of retrievable text.

DIA uses SGML markup. Beside the works themselves biographies of the authors and special literature is also available. DIA obviously also contains a copyright declaration that warns the user to obey intellectual property law. In 2003 DIA had one million visits and 122 thousand downloads.

The Library of Classical Hungarian Literature
(Bibliotheca Hungarica Internetiana, BHI)

BHI contains selected critical editions of Hungarian classical literature. It is growingly supplemented with more classical works of Hungarian poets and writers, as well as works of Lajos Kossuth and István Széchenyi, two important figures of Hungarian history. Folklore (songs and ballads) is not failing either. More recently a wide selection of digitised special literature has been added.

Other cultural sites by the JNDL

 

There are several other cultural sites maintained by the John von Neumann Digital Library:

 

Database of Tables of Contents from Hungarian Periodicals
MAgyar TARtalomjegyzékek Kereshető Adatbázisa, Matarka

A consortium of 14 libraries produces this database that usually goes back to 5-10 years. As of the 30th April of 2005, Matarka contained TOCS of 276 titles, with over 19 thousand articles, almost 50 thousand authors, over 21 thousand links to full-text of the articles.

TOCs can be browsed or searches can be made in the whole database including the use of an index. If the full-text of a given article is available on the Internet, a link is provided to it.

Matarka is continuously being developed. The earlier misleading names for searching, browsing and consulting the index have been changed to names accepted and understood by both professionals and the public. There is now the possibility to carry out advanced searches. You can also restrict your searches to periodicals archived in EPA. In April 2005 the number of searches carried out in Matarka was more than 18 thousand.

References
EPA 2005. Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis. About us. http://www.epa.hu/html/aboutus.html (last accessed 30 April 2005)
Hundie, Kebede (2003). Library operations and Internet resources. The Electronic Library, 2003, Vol. 21, No. 6, 555-564.
Libinfo 2005. Libinfo. The online information service of Hungarian libraries. About Us. Available at: http://libinfo.oszk.hu/ (last accessed 30 April 2005)
MEK 2005. Webstatisztika mek.oszk.hu. Available at: http://www.mek.oszk.hu/webalizer/ (last accessed 30 April 2005)
Moyo, Lesley M. (2002). Collections on the Web: some access and navigation issues. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 2002, Vol. 26, No. 1, 47-59.
Pálvölgyi, Mihály et al. 2003. Knowledge discovery of web resources in Hungarian language: the issues of representation and global exchange. In Information policy and the European Union. Proceedings of the 11th BOBCATSSS Symposium, 3-5 February 2003. Toruń, Poland. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, 2003, 95-106.


The text has been prepared as part of the project "Information Society without Borders: Re-Establishing and Development of the Cross-Border Cooperation within the Information Studies and Librarianship" which has been carried out by Ikaros, a non-governmental organization, with partners from Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KOLTAY, Tibor. Maďarské webové zdroje poskytované knihovnám knihovnami. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 10 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-12254. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12254

automaticky generované reklamy