Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kvalita informací v centru pozornosti informačních pracovníků (Marydee Ojala)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Kvalita informací v centru pozornosti informačních pracovníků (Marydee Ojala)

0 comments
Autoři: 

Marydee Ojala, mj. editorka casopisu ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA, se ve svém příspěvku věnovala zejména dvěma aspektům kvality informací, a to otázkami "Co je to kvalitní informace?" a "Jak rozpoznat důležitost konkrétní informace pro informační pracovníky a pro konečné uživatele?". Z pohledu informačních profesionálů je kvalita odvozena od hodnocení zdroje a těch, kteří vyhledávají, resp. vhodnosti zvolených vyhledávacích postupů. V širším slova smyslu je ale kvalita odvozena již od struktury zdroje (databáze), od schopnosti vytvořit systém odpovídající požadavkům uživatelů. S tím souvisí nutnost definovat, najít tyto uživatele a do značné míry přizpůsobit produkt (a jeho rozhraní) jejich "myšlenkovým postupům", zejména s ohledem na oblast jejich zájmu, znalosti, společenský status apod.

Vyhledávání neprofesionálního koncového uživatele je kromě nevhodně zvoleného, požadavku neodpovídajícího zdroje ohroženo zejména neschopností nebo leností ověřit si nalezené informace, což často vede - zejména s ohledem na snadnost hledání i zveřejnění informací na Internetu - k mnohočetnému opakování chybných, neúplných, nepravdivých, zastralých či zcela lživých informací a jejich dalšímu šíření. Tento problém ale není možné chápat jen a pouze jako vlastnost elektonického prostředí, neboť k těmto "chybám" dochází i na úrovni tradičních dokumentů a šíření chyb se "žádnému médiu nevyhýbá". Oprava a prevence chyb je přitom nutná, a to způsobem odpovídajícím typu média - tj. nahrazením, vymazáním nebo např. vydáním erraty. Role informačních profesionálů v procesu ověřování a dodržování kvality své práce je nutně spjata s převzetí zodpovědnosti za výsledky své práce a otevřenému přístupu v hodnocení jejích limitů s ohledem na přehlcení informacemi a nutností jejich výběrové selekce. S tím souvisí i nutnost neustálé komunikace jak s koncovým uživatelem (s účelem poučit ho o možnostech a postupech vedoucích ke kvalitnímu výsledku a dodat "zpětnou vazbu" u postupů již realizovaných), tak v rámci odborné komunity.

(jas)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Kvalita informací v centru pozornosti informačních pracovníků (Marydee Ojala). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11562. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11562

automaticky generované reklamy
registration login password