Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž?

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž?

1 comments
Anglicky
English title: 
Competitive Intelligence or Illegal Spying?
English abstract: 
Competitive Intelligence is gathering, analyzing and plotting information about competitors, products and customers. These methods are used to evaluate strengths and weaknesses of competitors. Competitive Intelligence is an ethical and legal business practice. In the Czech Republic a new project called Portál CI (www.portalci.cz) has been launched at Masaryk University. It serves as a platform for competitive intelligence professional and students. It provides access to a number of expert articles, methods, instructions and interviews.

Počátky konkurenčního zpravodajství mají kořeny v činnosti státní bezpečnosti a vojenských služeb, a proto je tato problematika často mylně spojována se špionáži a nelegálními praktikami. Konkurenční zpravodajství jako cílený proces získávání informací z konkurenčního prostředí vznikalo v USA v 80. letech 20. století. Americký trh do té doby prakticky nebyl zvyklý na jakoukoliv konkurenci.

Vznik konkurenčního prostředí

Největší ohrožení Američané začali pociťovat ze strany japonských firem. Uvědomění tohoto ohrožení podpořilo vznik oboru Competitive Intelligence (CI), někdy také nazývaného Competitor nebo Company Intelligence. V češtině se pak objevuje pod ne moc zažitým termínem konkurenční zpravodajství. Charakteristickým rysem CI je schopnost vidět mimo vlastní společnost, proto se CI nezabývá pouze konkurencí, ale i celým konkurenčním prostředím (např. průmyslové odvětví).

CI se nejprve praktikovalo hlavně ve velkých firmách. V roce 1986 však vzniká profesní organizace Society of Competitive Intelligence Professional (SCIP). Evropská dceřiná organizace vznikla o čtyři roky později a až teprve po skoro dvaceti letech vznikla i její odnož v České republice, SCIP CZECH. Ta však bohužel svou činnost v roce 2009 ukončila.

CI  - nástroj pro úspěch v konkurenčním boji

CI je efektivní nástroj využívaný v konkurenčním zpravodajství a měl by manažery ve firmě včas varovat před možnými hrozbami, ale také je upozornit na příležitosti objevující se v jejich obchodním prostředí. Firmy se tak mohou lépe přizpůsobit stávající situaci a maximálně uspokojit potřeby zákazníků. V podstatě by se dalo říct, že cílem CI je poskytování adekvátních informací ve vhodnou chvíli a tyto informace usnadňují získání náskoku před konkurencí.

V této souvislosti můžeme hovořit o dvou typech konkurenčního zpravodajství – o útočném, kdy se zjednodušeně snažíme získat co nejvíce informací ze svého okolí a následně je analyzovat tak, abychom našich cílů dosáhli co nejefektivněji, a o obranném, kdy chráníme své vlastní informace a zdroje před vlivy zvenčí, aby je nemohla použít naše konkurence.

Procesy CI

To, aby byla naše firma úspěšná a konkurenceschopná, ovlivňuje způsob, jak v ní probíhá proces CI. Aby tento proces správně fungoval, musí ve firmě probíhat nepřetržitě. Proces se běžně rozděluje do čtyř fází:

  • Fáze řízení  - v této fázi si firma určí, čím se bude zabývat, jaké jsou její motivace a jak se získanými znalostmi naloží. Je nutné si vytvořit plán a ten neustále aktualizovat. Neméně důležité je určení osoby, která tuto činnost bude provádět a bude za ni zodpovědná.
  • Fáze sběru – fáze shromažďování informací samotných. Informace se získávají nejprve ze sekundárních zdrojů a poté z primárních. Následně se třídí, porovnávají, ověřují apod.
  • Fáze analýzy – v této fázi dochází k přeměně získaných informací na znalosti. Mezi nejčastější metody patří SWOT analýza.
  • Fáze distribuce – výstupy analýzy jsou převedeny do formy výstupů, které by měli sloužit úseku managementu v jeho rozhodování.

CI a etika

Jak již bylo zmíněno na začátku, CI bylo mylně spojováno se špionáží a neetickými postupy. Pro uplatňování CI ve firmě je etika velmi důležitá. Získávání informací a jejich využívání by neměly odporovat ani zákonu, ani profesní etice. Za neetické se například považují snaha uplácet, použití telefonních odposlechů či korupce apod. Komerční oblast je charakteristická neustálým bojem o úspěch a zlepšení pozice, proto je praktikování etiky v konkurenčním prostředí velmi důležité. Člověk, který pracuje s citlivými informacemi, si toho musí být vědom po celou dobu procesu CI a měl se vyvarovat veškerého nelegálního a neetického jednání. Často však musí spoléhat na vlastní úsudek na základě svých vlastních hodnot, protože se někdy těžko stanovuje, co ještě je a co už není etické.

Informační zdroje v ČR

Mezi nejvýznamnější informační zdroje z oblasti CI v zahraničí patří Society of CI Professionals (www.scip.org) a Association of  Independent Information Professional (www.aiip.org). U nás to byl hlavně SCIP CZECH (www.scip-czech.cz), který však svoji činnost přerušil, a dále také Konjunktura (www.konjunktura.cz). Tento prázdný prostor se v současné době snaží zaplnit studentský projekt s názvem Portál CI.

Logo Portálu CI

Logo Portálu CI

Portál CI

Portál CI  - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství (www.portalci.cz) jsou stránky, které by měly pomáhat proniknout do problematiky konkurenčního zpravodajství. Z jednoho jediného místa by uživatelé měli mít přístup ke všem důležitým textům, aktuálním informacím a relevantním zdrojům CI.

Portál je rozdělen na tři části:

Sekce Student je určena pro studenty vysokých a vyšších odborných škol, zejména pak pro studenty informačních, ekonomických a manažerských oborů. Informace a poznatky zde získané jim pomohou nejen při studiu, ale i v profesní přípravě na budoucí povolání odborníka CI. V současné chvíli slouží i studentům Masarykovy univerzity k výuce předmětu informační průmysl. Mohou zde najít studijní materiály, doporučenou literaturu, doplňkové materiály a odborné články.

Sekce Profesionál je určena pro odborníky v oblasti Competitive Intelligence, kteří nechtějí ztratit krok s vývojem v oboru. S přispěním portálu CI získají informace o nových trendech v konkurenčním zpravodajství a neztratí orientaci v rychle se vyvíjejícím oboru.

Sekce Podnikatel je určena nejen pro začínající podnikatele, kteří chtějí své podnikání nastartovat tím správným směrem, ale i pro stávající malé a střední firmy, které chtějí získat inovativní přístup ke svému podnikání a konkurenční výhodu díky metodám a postupům zde uvedeným. Portál jim nabízí přístup k základním informacím potřebným pro úspěšnou realizaci konkurenčního zpravodajství v jejich podnikání. Získají cenné rady a kontakty na ty nejlepší odborníky v oboru, kteří mohou pomáhat zlepšovat konkurenceschopnost.

A co zajímavého naleznete na Portále CI v současné chvíli? Mnoho zahraničních i českých článků, např. od Tomáše Vejlupka, dále rozhovory s Ivanem Špinglem, Richardem Papíkem a Petrem Šmejkalem o problematice CI v ČR, o novinkách v tomto oboru nebo o tom, jak si zavést CI ve vlastní firmě.

Použité zdroje:
  1. KTD – Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. [cit. 6.11.2008]. Dostupné z: <http://sigma.nkp.cz/F/DGLMH188XJIH8FM2MFUVQE3NLK1JYMTDEFIQPTIQHHHMVHB327-15085?func=find-b&find_code=WTR&request=competitive+intelligence&adjacent=N&x=48&y=5>.
  2. Portál CI – Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství [online]. [cit. 2.12.2009]. Dostupné z: <http://www.portalci.cz/>.
  3. ŠMEJKAL, Petr. Úvod do problematiky Competitive Intelligence s přihlédnutím k situaci v ČR. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, kabinet knihovnictví, 2006. 103 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Břetislav Šimral.
  4. ŠPINGL, Ivan. Competitive Intelligence v organizaci. Moderní řízení [online]. 12. 10. 2007 [cit. 9.10.2008]. Dostupné z: <http://modernirizeni.ihned.cz/c4-10000545-22200570-600000_d-competitive-intelligence-v-organizaci>.
  5. SYNEK, Karel. Problematika Competitive Intelligence. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, kabinet knihovnictví, 2005. 85 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Břetislav Šimral.
  6. HOLÁSEK, Daniel. Etika získávání a zpracování informací o konkurenci v komerčním prostředí. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2008. 117 s. Vedoucí práce Mgr. Petra Šedinová.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MASAŘÍKOVÁ, Gabriela. Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž?. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 1 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-13360. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13360

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Aktuální informace z oblasti CI naleznete také v odborném recenzovaném periodiku ProInflow: http://pro.inflow.cz/cisla/competitive-intelligence