Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2006

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2006

0 comments

V roku 2006 sa miestom tradičného stretnutia bibliografov Čiech, Moravy a Slovenska stalo historické mesto Trenčín so svojím prekrásnym Trenčianskym hradom. Táto mohutná dominanta mesta Trenčína bola po ubytovaní aj prvým miestom, s ktorým sa účastníci Kolokvia zoznámili a dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o histórii mesta, okolia a o významných osobnostiach, ktoré žili na hrade a v okolí, ako aj rôzne povesti a legendy, ktoré sa viažu k tomuto krásnemu historickému mestu a jeho okoliu.

Kolokvium sa uskutočnilo už tradične v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti v dňoch 1. – 3. októbra 2006. Hlavným organizátorom bola Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine, Spolok slovenských knihovníkov – bibliografia, Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku ako hlavný organizačný a pozývajúci subjekt a Sdružení knihoven ČR. Podujatia sa zúčastnilo spolu cca 50 účastníkov, z toho bolo cca 20 z Čiech a Moravy.

Kolokvium bolo zamerané predovšetkým na tri hlavné bloky problematiky:

  • Historické mestá s opevnením
  • Významné knihovnícke osobnosti Čiech, Moravy a Slovenska
  • Významné historické osobnosti a vzťahy

Ďalšou oblasťou, nie už však oficiálneho programu rokovania kolokvia, boli informácie o vzájomných českých a slovenských vzťahoch, podujatiach, koordinácii a kooperácii v oblasti bibliografie, vzájomná výmena zaujímavých publikácií vydaných v oboch republikách.

Rokovanie Kolokvia sa uskutočnilo v zasadačke Krajského úradu v Trenčíne, ktorý sa nachádza priamo pod Trenčianskym hradom.

Druhý deň patril úvod podujatia riaditeľke Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdii Brezovej a predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlovi Sedláčkovi, MPH, ktorí privítali všetkých prítomných v meste Trenčín a zaželali rokovaniu Kolokvia veľa úspechov a príjemné prostredie. Po ich úvodných slovách už boli prezentované jednotlivé príspevky.

V úvodnom príspevku uviedol do histórie Trenčianskeho hradu v historických premenách PhDr. Marián R. Zemene z Trenčína. Priblížil účastníkom vývoj a prvé zmienky o ňom, ako aj vývoj okolia, významné obdobia, rody a osobnosti, ktoré sídlili na hrade, keďže bol sídlom osobností kráľovského rodu. K najvýznamnejším majiteľom patrili Thurzovci, Forgáčovci, Ilešháziovci. Na hrade sídlila aj vojenská posádka, ale od konca 18. storočia bol opustený. V roku 1905 bol darovaný mestu Trenčín, podarilo sa urobiť niektoré potrebné úpravy na záchranu, ale hrad by potreboval väčšiu dotáciu, aby sa mohol uchovať pre nasledujúce generácie.

Na príspevok o Trenčianskom hrade a jeho opevneniach nadviazala Mgr. Michaela Garaiová zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici svojim príspevkom o Stredovekých opevneniach mesta Banská Bystrica, ktorého pozostatky niektorých bášt môžeme vidieť v Banskej Bystrici aj v súčasnosti. Ďalšie významné mesto s opevnením Hradec Králové predstavila kolegyňa z družobnej českej knižnice PhDr. Alena Součková zo Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové vo svojom príspevku Opevnenie Hradca Králové – vývoj a odkaz v literatúre. Toto mesto bolo tiež sídlom osobností kráľovského rodu a zohralo významnú úlohu v histórii a obrane práve svojimi bastiónovými pevnosťami. Blok príspevkov venovaných mestám s historickým opevnením zavŕšila svojim príspevkom Mgr. Elena Matisková z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá nám predstavila Pustý hrad – Starý Zvolen. Tieto ruiny sú doteraz predmetom archeologického výskumu, týčia sa nad mestom Zvolen a sú miestom, ktoré si radi pozrú mnohí návštevníci. Ďalší blok, zameraný na významné osobnosti českého a slovenského knihovníctva, uviedol príspevok, ktorý predniesla PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová zo Středočeské vědecké knihovny v Kladne o spolupráci českých, moravských a slovenských bibliografov od konca 60. rokov 20. storočia. Predstavila v ňom významné aktivity a podujatia týkajúce sa spolupráce v oblasti bibliografie. Začala 1. československou bibliografickou konferenciou, ktorá sa uskutočnila v roku 1966 v Olomouci. Významným stretnutím, ktoré sa zaoberalo retrospektívnou bibliografiou, bolo podujatie v roku 1975 v Hradci nad Moravicí.

Tradícia vzájomných výmenných spoločných stretnutí českých, moravských a slovenských bibliografov sa začala rozvíjať v 90. rokoch v spolupráci so Sekciou pre bibliografiu SDRUKu.

Jednotlivé stretnutia sa uskutočnili nasledovne:
1997 - Diviaky (Turčianske Teplice)
1998 – Žďár nad Sázavou
1999 – Košice
2000 – Mikulov
2001 – Brno
2001 – 10. slovenská bibliografická konferencia – Martin
2002 – Spišská Sobota
2003 - Rožnov pod Radhoštěm
2004 – Liptovský Mikuláš
2005 – Čejkovice
2006 - Trenčín

Po tomto sumarizujúcom príspevku nasledovali príspevky o významných osobnostiach knihovníckeho života. Prvú významnú osobnosť predstavila PhDr. Marie Nádvorníková, CSc., z Vědecké knihovny v Olomouci - bol to Jiří Mahen. Predstavila jeho život, dielo a pôsobenie v oblasti verejných knižníc. Ďalšiu významnú osobnosť, nedávno zosnulého profesora Jiřího Cejpka, predstavil vo svojom príspevku Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., z Moravskej zemskej knihovny v Brne. V príspevku vyzdvihol ťažké obdobia jeho života, jeho pôsobenie v Slovenskej technickej knižnici v Bratislave a ako pedagóga v oblasti knižničných a informačných štúdií. Treťou významnou predstavenou osobnosťou z oblasti knihovníctva bol Jan Ladislav Živný v českej bibliografii, ktorého predstavila Bc. Ivana Novotná zo Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Bol významnou osobnosťou snažiacou sa o vydávanie Bibliografického katalógu, bol zástancom a propagátorom Deweyho systematického triedenia a snažil sa aj o vydávanie analytickej bibliografie. Rozsiahlym a zaujímavým príspevkom bolo predstavenie štvrtej významnej knihovníckej osobnosti, Zdeňka Václava Tobolku, Mgr. Václavom Kříčkom z Krajské vědecké knihovny v Liberci. Predstavil zaujímavo nielen jeho knihovnícke pôsobenie, ale aj politické ambície a činnosť v politike. Život a činnosť ďalšej významnej osobnosti profesora Štefana Pasiara, dlhoročného vedúceho Katedry knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, priblížila vo svojom príspevku PhDr. Blanka Snopková zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Ďalšiu významnú knihovnícku osobnosť, významného bibliografa a kultúrneho historika Jozefa Kuzmíka predstavila v príspevku Božena Sobolová zo Žilinskej knižnice v Žiline. Zaujímavé bolo jeho pôsobenie predovšetkým v oblasti retrospektívnej bibliografie. Siedmou významnou osobnosťou knihovníctva a bibliografie bol Michal Fedor pôsobiaci predovšetkým v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, ale aj v Matici slovenskej, ktorý však mal v normalizačnom období problémy kvôli svojmu presvedčeniu. Jeho ťažký život a dielo predstavili Mgr. Ľubica Poklembová a Mgr. Valéria Farah zo Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Záverom druhého dňa bolo vystúpenie zástupcu firmy Elsyst Engineering, s.r.o., z Vyškova, v ktorom boli predstavené aktivity tejto firmy v oblasti digitalizácie, ktorá je v súčasnosti jednou z významných aktivít knižníc, predovšetkým pre záchranu národného kultúrneho dedičstva.

Tretí deň pokračovalo rokovanie Kolokvia blokom významných knihovníckych osobností. Osobnosť ďalšieho významného knihovníka Jozefa Repčáka predstavila vo svojom príspevku Mgr. Mária Dorčáková zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, kde dlhé roky Jozef Repčák pôsobil. Ďalšou významnou predstavenou, ale veľmi proskribovanou osobnosťou, bol knihovník a bibliograf, tajomník Matice slovenskej a výskumný pracovník Štefan Ďurovčík, ktorého život a dielo predstavila vo svojom príspevku PhDr. Anna Kucianová zo Slovenskej národnej knižnice v Martine; jeho bývalá kolegyňa. Mgr. Soňa Šváčová zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici priblížila vo svojom príspevku ďalšiu významnú historickú knihovnícku osobnosť, knihovníka Dvorskej knižnice vo Viedni, Adama Františka Kollára, jeho zásluhy, diela a významné pôsobenie aj ako dvorského radcu a poradcu Márie Terézie. Záverečným príspevkom bloku knihovníckych osobností bol príspevok Doc. Dr. Miloša Kovačku, PhD., zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorý predstavil osobnosti Michala Potemru, bibliografa Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, a Jána Čaploviča, bývalého riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave. Tretí blok príspevkov, venovaný historickým osobnostiam a vzťahom, uviedol svojim príspevkom PhDr. Jozef Šelepec zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a venoval sa problematike Východoslovenskej emigrácie v Československu a vzťahom medzi českými a slovenskými bibliografmi. Mgr. Katarína Pekařová z Univerzitnej knižnice v Bratislave priblížila vo svojom príspevku kontakty Prírodovedného spolku Trenčianskej župy s českými a moravskými kolegami, ktoré boli založené predovšetkým na výmene publikácií, na vzájomných kontaktoch, podujatiach a konzultáciách. Posledným príspevkom tohto bloku bolo predstavenie Bibliografie v česko-slovenských historických ročenkách, ale aj dejín Česko-Slovenska v bibliografiách, ktoré uviedla PhDr. Věra Břeňová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v Prahe.

Záver podujatia už tradične patril hodnoteniam doc. Jaromíra Kubíčka a doc. Miloša Kovačku. Doc. Kubíček stručne zhodnotil význam všetkých príspevkov, ktoré odzneli, každý jeden z nich znamenal pre účastníkov nové zaujímavé informácie z troch stanovených blokov. Na základe toho, čo bolo prezentované v Trenčíne, sa však stále ukazuje, že elektronická bibliografia má významné miesto v dnešnej bibliografickej činnosti, ale nemenej dôležité a významné je stále miesto aj klasickej bibliografie. Doc. Kovačka pozval našich kolegov na významné podujatia, ktoré sa uskutočnia na Slovensku v roku 2006 – patria k nim ďalšie Učené hádání, ktoré sa uskutoční 6. novembra 2006 v Martine, ako súčasť 11. slovenskej bibliografickej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.-8. novembra 2006 v Martine.

Od doc. Kubíčka odznelo pozvanie na nasledujúce Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov, ktoré by sa malo konať v októbri 2007 v Strážnici na Morave a témou by mala byť Ľudová kultúra a bibliografia.

Na záver by som rada poďakovala, aj za všetkých zúčastnených kolegov, za milé, kolegiálne a priateľské stretnutie v prekrásnom a príjemnom prostredí trenčianskeho regiónu, všetkým organizátorom tohoročného Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov.

Pohľad z námestia na Trenčiansky hrad

Pohľad z námestia na Trenčiansky hrad

Spoločenské stretnutie a kultúrny program. Recituje Ivo Veliký (Trenčín)

Spoločenské stretnutie a kultúrny program. Recituje Ivo Veliký (Trenčín)

Pohľad na účastníkov Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov 2006 na Krajskom úrade v Trenčíne (Mgr. Pekařová (Bratislava), Dr. Nádvorníková a Ing. Študentová (Olomouc), Mgr. Svobodová (Hradec Králové), Dr. Břeňová (Praha) a ďalší)

Pohľad na účastníkov Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov 2006 na Krajskom úrade v Trenčíne (Mgr. Pekařová (Bratislava), Dr. Nádvorníková a Ing. Študentová (Olomouc), Mgr. Svobodová (Hradec Králové), Dr. Břeňová (Praha) a ďalší)

Pohľad na účastníkov (sprava v predu Dr. Šelepec (Prešov), Dr. Sapáková a Doc. Kubíček (Brno), Mgr. Matisková (Zvolen), Dr. Amrichová (Košice), Mgr. Klimková (Košice), Dr. Bínová (Kladno), Dr. Cempírková (České Budějovice) a ďalší)

Pohľad na účastníkov (sprava v predu Dr. Šelepec (Prešov), Dr. Sapáková a Doc. Kubíček (Brno), Mgr. Matisková (Zvolen), Dr. Amrichová (Košice), Mgr. Klimková (Košice), Dr. Bínová (Kladno), Dr. Cempírková (České Budějovice) a ďalší)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KUCIANOVÁ, Anna. Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2006. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-12260. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12260

automaticky generované reklamy