Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Katalog kramářských tisků

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Katalog kramářských tisků

0 comments
Rubrika: 


KOPALOVÁ, Ludmila; HOLUBOVÁ, Markéta. Katalog kramářských tisků. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2008. 485 s. ISBN 978-80-87112-07-6.

Katalog kramářských tisků je soupisem 3304 položek sbírky kramářských tisků Etnologického ústavu AV ČR. Sbírka sama představuje poměrně reprezentativní vzorek české kramářské produkce v časovém rozsahu od 18. stol. až po první třetinu 20. století. Převážnou část tvoří kramářské písně, sbírka ale obsahuje i modlitby, pobožnosti a drobné prozaické tisky.

Počátky sbírky jsou spojeny s projektem Univerzální edice na reprezentační vydávání lidových písní národů Rakouska-Uherska (Das Volkslied in Österreich. Volkspoezie und Volksmusik der in Österreich lebenden Völker). Pro české země byly roku 1905 stanoveny čtyři výbory, které měly za úkol koordinovat sběry českých a německých písní na území Čech, Moravy a Slezska. Na sběrech se velkou měrou podílely osobnosti jako Jaroslav Bradáč (1876-1938), Josef Zemánek (1858-1924) a folklorista Josef Štefan Kubín (1864-1965). V počátečním stádiu byly sbírky shromažďovány pod hlavičkou Českého pracovního výboru pro českou lidovou píseň. Po roce 1914 bylo sběratelům dopuručeno předávat sběry do regionálních muzeí a sbírka byla později rozšiřována už jen minimálně.

Po konci první světové války projekt zanikl a sbírky převzal tehdy nově založený Státní ústav pro lidovou píseň. Jeho prioritou se stala též edice českých a moravsko-slezských písní, jejíž součástí měly být i kramářské písně. Ústav zanikl a jedním z jeho nástupců se stal Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, dnešní Etnologický ústav AV ČR.

Vlastní sbírka kramářských tisků se odborného zpracování dočkala prakticky až po stu letech od svého vzniku zásluhou projektu Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR: „Poklady z fondů Etnologického ústavu AV ČR“, který byl zpracováván ve Středisku vědeckých informací EÚ AV ČR zpracováván v letech 2001-2006.

Součástí projektu byla konzervace sbírky, která byla v celkově špatném stavu, ale především její odborné zpracování podle moderních požadavků na katalogizaci.

Záznamy byly zpracovávány podle standardů určených UNIMARCem ve speciálně vytvořeném programu „Tisky“. Řešitelky projektu, PhDr. Ludmila Kopalová a PhDr. Markéta Holubová, byly v rané části projektu postaveny před úkol vytvořit takový záznam, který by vyhovoval jak materiálu, tak knihovnickým pravidlům.

Při zpracování byla respektována Pravidla jmenné katalogizace rukopisů a starých tisků, Pravidla popisu kramářských písňových tisků 19. století, pravidla pro Mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky ISBD(A) a AACR2.

Tištěný Katalog kramářských tisků byl vytvořen jako výstup této databáze. Obsahuje 3304 jednotlivých záznamů a rozsáhlý rejstříkový aparát, sestávající z rejstříku autorů, nakladatelů a tiskařů, proveniencí, míst vydání, nápěvů, názvů v přepisu podle moderního pravopisu a rejstříkem vyobrazení a použitých grafických technik. Nejrozsáhlejší rejstřík – tematický – zatím chybí a měl by být vydán jako dodatek.

Hlavní záznamy jsou očíslovány a řazeny podle incipitů, prvních veršů písní, přepsaných podle současného českého pravopisu. Pro jednodušší razení a zpracování v databázi byla vynechána interpunkční znaménka a byla sjednocena délka samohlásek. Incipity jsou uvedeny u kramářských písní a modliteb, pobožnosti a prozaické příběhy jsou bez incipitů a jsou řazeny podle názvů.

Záznam dále obsahuje signaturu tisku (v případě totožných výtisků více signatur), první dva verše (u kramářských písní, které mají ve sbírce převahu) v původním pravopise, název tisku (v souladu s pravidly záznamu starých tisků v původním pravopise), údaj o místě tisku, tiskaři a roku tisku (pokud jsou určitelné), záznam o počtu stran, slok (u kramářských písní), rozměrech tisku, použitém písmu, ilustraci na titulním listu a dalších tiskových ozdobách, údaj o původu exempláře. U jednotek, které nejsou samostatné, je v případě konvolutů uveden název prvního tisku v konvolutu, u přítisků je uveden název tisku, ve kterém jsou obsaženy. Popis celého konvolutu je uveden u záznamu prvního tisku ve svazku, který lze dohledat dle rejstříku názvů, který katalog obsahuje.

Na začátku katalogu jsou zařazeny poškozené tisky, které obsahují pouze nápěv, dále tisky bez incipitů (neúplné kramářské písně, případně už zmíněné pobožnosti a příběhy). Názvy tisků jsou v souladu s pravidly záznamu starých tisků v původním pravopise.

Katalog kramářských tisků je svým rozsahem a podrobností zpracování důležitým krokem ke zpřístupnění badatelsky zajímavého materiálu kramářských tisků ze 17.-19. století. Jeho hlavním mínusem je prozatímní absence tematického rejstříku, který je pro orientaci a vyhledávání v případě kramářských tisků jednou z nejdůležitějších položek. Budeme doufat, že se brzy dočkáme jeho vydání a katalog se tím stane plnohodnotnou pomůckou při badatelském využití sbírky kramářských tisků Etnologického ústavu AV ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BYDŽOVSKÁ, Iva. Katalog kramářských tisků. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 10 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-12938. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12938

automaticky generované reklamy
registration login password