Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak na měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Jak na měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně

0 comments
Anglicky
English title: 
The background of investments effectivity in public libraries
English abstract: 
Public libraries need to justify and defend their budget and try to do so in various ways. But what data they they base their argumentation on? Czech librariand, sociologists and economist worked together for three years in a project that would present a methodology for quantification of economic benefit of public libraries to its users. This article summarizes the project outputs.
Autoři: 

Zejména veřejné knihovny se nyní často potýkají s problémem, jak obhájit vlastní rozpočet, případně i svou existenci. Zřizovatele přitom čím dál častěji zajímá, jaké konkrétní přínosy knihovna má, a to v prokazatelné, metodicky validní kvantifikované podobě. Jistěže lze stále apelovat na nutnost poskytování tradičních funkcí knihovny veřejnosti, poukazovat na vlastní inovativní přístupy ke čtenářům a návštěvníkům nebo se zaštiťovat dotazníkovými šetřeními mezi návštěvníky či statistikou návštěvnosti.

Tyto většinou narativní přístupy ale patrně neuspokojí a neulehčí rozhodování toho, kdo sestavuje rozpočet a snaží se porovnat (ekonomickou) návratnost jednotlivých možných investic. Zároveň je ale v zájmu obou stran, aby hledaly společnou řeč, respektive aby našly společný jazyk srozumitelný oběma – zřizovatel by nerad udělal nevratnou chybu při rozhodování a knihovna chce přesvědčit o své nezastupitelné roli. Ale kudy do toho? Jak začít? Kde se inspirovat?

Setkání v Městské knihovně v Praze Setkání v Městské knihovně v Praze Setkání v Městské knihovně v Praze
Městská knihovna v Praze 11. března uspořádala setkání nad výsledky tříletého výzkumu, který předložili knihovníci, ekonomové a sociologové. V panelu zasedli (zprava): Tomáš Řehák, ředitel MKP – vedoucí projektu, Vít Richter – předseda Ústřední knihovnické rady, Pavel Černý – sociolog Sociores a Jan Stejskal – Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice.

V zahraničí již existuje celá řada oborově zaměřených studií, např. „Value For Money: Southwestern Ohio’s Return from Investment in Public Libraries“[1] z roku 2006. Nutnost přenést a upravit používané postupy pro specifika českého prostředí ale představovaly zásadní překážku praktické použitelnosti. Důvodem jsou zejména odlišnosti v systému financování veřejných služeb a jejich vnímání společností. Nicméně, díky usilovné práci Městské knihovny v Praze (MKP) a jejích partnerů v rámci projektu s pragmatickým názvem „Metodika měření hodnoty služeb knihoven“ již není proč váhat, je možné hned začít!

Tipy a triky v jednoduché příručce

Pro uvedení do tématu je vhodné prostudovat praktickou příručku, která přístupnou formou a bez složitých teoretických souvislostí shrnuje to, co byste měli vědět, abyste se jako knihovna mohli začít vážně zabývat otázkami své ekonomické efektivity, jejího výpočtu a komunikace výsledků. Pokud při čtení příručky zjistíte, že jsou v ní uvedené rady, tipy a triky dostačující pro váš konkrétní lokální kontext, dobrou zprávou je, že nemusíte pokračovat ve studiu dalších materiálů. Přečtení by mělo být dostačující pro základní orientaci a argumentaci.

Když se ale rozhodnete dozvědět více, je pro vás připravena monografie „Měření hodnoty veřejných služeb“, kterou vytvořil autorský kolektiv pod vedením doc. Jana Stejskala z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Tato publikace shrnuje teoretická východiska možných řešení problému měření hodnoty a efektivity veřejné knihovny, nastiňuje i různé možné přístupy. Jako případovou studii popisuje i samotný projekt a výsledky provedených šetření. Monografie je tedy určena zejména ekonomům pracujícím ve veřejných službách a zájemcům o hlubší porozumění celé problematice. Analytické a výzkumné práci navíc samozřejmě předcházela důkladná rešerše podobných měření společenské efektivity neměřitelných služeb za hranicemi České republiky, takže je možné dále do hloubky studovat i tyto dodatečné zdroje.

A protože je nutné při výpočtu provést konkrétní operace nad vstupními daty, je k dispozici také softwarový nástroj, předprogramovaný tabulkový soubor ve formátu Microsoft Excel®. I zde je ale možné zvolit dva přístupy. Buď využijete výsledků šetření v MKP a po zadání základních údajů (počet výpůjček a návštěv, roční náklady, ad.) získáte hrubý, ale hodnověrný odhad celkové efektivity své knihovny. Nebo se vydáte cestou zanesení konkrétních detailních hodnot specifických právě a pouze pro vaši knihovnu, tzn. že větší či menší část výpočtových konstant získaných z průzkumu v MKP (a třech dalších knihovnách) nahradíte vlastními koeficienty. Záleží jen na vašem rozhodnutí a zdrojích, které pro zjištění vstupních dat pro výpočet alokujete.

Výpočet efektivity knihovny
Výpočet efektivity knihovny (zdroj: Příručka ROI; dostupná na: http://roi.mlp.cz/)

Mohlo by se totiž zdát, že výpočet hodnoty služeb knihoven pomocí jednoduchého poměru nákladů a přínosů (Cost-benefits analysis), je záležitost snadného dělení dvou čísel. Problematická je samozřejmě zejména oblast vyčíslení přínosů, protože náklad (tzn. veškeré finance plynoucí na to, aby byly zajištěny služby knihovny) je položka, každou samostatně účtující knihovna sleduje ve svém účetnictví. Cílem je tedy zjistit, jak proměnit subjektivní pocit přínosu služby knihovny pro uživatele do reálného čísla, které by bylo možné doplnit do vzorce.

Jak to vidí čtenáři

V rámci použité metodiky tak byli pomocí několika dotazníkových šetření osloveni čtenáři, aby subjektivně ocenit, co jim využívání jejích služeb přináší. Více než 12 000 lidem tak byl rozeslán on-line dotazník s otázkami, které se ptaly nejen po tom, kolik jim knihovna ušetřila při poslední návštěvě, ale také kolik by byli ochotni zaplatit za některou ze služeb knihovny nebo kolik by byli ochotni přijmout jako kompenzaci za neexistenci služeb knihovny.

Průzkum se uskutečnil nejen mezi čtenáři MKP, ale také Městské knihovny Tábor, Městské knihovny Kutná Hora a Knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Vzhledem k tomu, že výsledná data se v jednotlivých knihovnách od sebe příliš nelišila, je možné výsledek považovat za ověřený a byl dále zobecněn ve výše zmíněných výpočtech. Druhý průzkum se pak týkal konkrétní výpůjčky, kdy byli lidé dotazováni na hodnotu výpůjčky konkrétní knihy a kolik času a peněz by vynaložili, kdyby si museli knihu opatřit nějak jinak. Oba dotazníky jsou volně ke stažení na webu projektu společně s výše uvedenými materiály.

A jaké jsou konkrétní výsledky? Každá návštěva knihovny znamená pro čtenáře úsporu ve výši 742 Kč. V případě MKP pak celková míra užitku pro čtenáře přesáhla v roce 2012 1,3 miliardy Kč. Podílem užitků a nákladů získáme celkovou míru efektivnosti služeb MKP 5,412; každá koruna v rozpočtu MKP tedy znamená více než pět korun vnímaného užitku čtenáři. Jak to vychází Vám?

Projekt Městské knihovny v Praze (MKP), Univerzity Pardubice (Fakulty ekonomicko-správní) a Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Ekonomické fakulty) byl realizován pod dobu 3 let a byl spolufinancován Městskou knihovnou v Praze a Ministerstvem kultury ČR v rámci dotačního programu VISK. Projektový web obsahující dokumenty, metodické materiály a tabulky ke stažení najdete na: http://roi.mlp.cz/
Poznámky:
  1. Value For Money: Southwestern Ohio’s Return from Investment in Public Libraries, June 22, 2006, Prepared by Levin, Driscoll & Fleeter, 60 East Broad Street Suite 350, Columbus, Ohio 43215 [online]. [cit. 2014-04-17]. Dostupný z: <http://www.ila.org/advocacy/pdf/Ohio.pdf>.
Poznámka: Článek byl autorsky připraven redakcí časopisu Ikaros, a to na základě výstupů projektu, tiskových zpráv a rozhovoru s ředitelem MKP Tomášem Řehákem. Autorem fotografií je Městská knihovna v Praze.
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
ŠTOGR, Jakub. Jak na měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 4 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-14217. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14217

automaticky generované reklamy