Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ISSN a pokračující zdroje

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

ISSN a pokračující zdroje

0 comments

Registrační systém celosvětové seriálové produkce ISSN (International Standard Serial Number - mezinárodní standardní číslo seriálu) v rámci harmonizace pravidel standardů ISBD(S), AACR2 a ISSN nahradil pojem seriálová publikace termínem pokračující zdroj (continuing resource) a přijal definice společné všem třem standardům. Základními registrovanými a popisovanými jednotkami, kterým národní střediska přidělují ISSN, se tedy staly pokračující zdroje. Ty zahrnují seriály vycházející v částech po sobě následujících (a obvykle číslovaných), a dále tzv. integrující zdroje (integrating resources), které jsou aktualizovány a integrovány do jednoho celku (viz též říjnové pokračování tohoto sloupku).

Registrace se týká pokračujících zdrojů vycházejících na jakémkoliv médiu, tedy i elektronických. Významným výsledkem harmonizačních snah jsou úpravy v pravidlech týkajících se tzv. velkých a malých změn v názvech pokračujících zdrojů a z toho vyplývající přidělení nebo nepřidělení nového ISSN. Pro přidělení nového ISSN je v podstatě rozhodující změna v prvních pěti slovech názvu.

Další shoda v pravidlech se týká pramene popisu. Jeho základem je první číslo nebo jeho nejbližší dostupné pokračování, a to jak pro tištěné tak pro elektronické podoby seriálu. Výše uvedené zásady a další změny budou zahrnuty do nového Manuálu ISSN, jehož redakce bude ukončena do konce roku 2002.

Jednou z harmonizačních snah AACR2, ISBD(S) a ISSN, která by vedla k lepšímu propojení všech těchto standardů a pravidel, je vytvoření určitého "standardizovaného názvu", jenž by nahrazoval různé způsoby uvádění hlavního názvu a jednoznačně by určoval zdroj v průběhu celého jeho vydávání. Tyto úvahy jsou zatím pouze v začátku a dosud nebyly nijak konkretizovány.

Především rozvoj elektronického publikování a elektronických forem dokumentů vedl systém ISSN koncem 90. let k rozhodnutí začlenit a zpřístupňovat informace o elektronických seriálech ve své databázi Registr ISSN. Za dva roky se v mezinárodním Online Registru ISSN objevilo kolem 16 000 záznamů online pokračujících zdrojů v bibliografickém formátu ISSN. Záznamy zahrnují kromě základních údajů též pole 856 obsahující "elektronickou adresu" (URL) přístupu k online zdroji. Vedle online zdrojů obsahujících především články (analogicky k tištěným seriálům) jde též o databáze. Nejsou registrovány institucionální či komerční webovské stránky.

V ČR registruje České národní středisko ISSN v současné době 333 online pokračujících zdrojů. Bližší informace o registraci těchto zdrojů najdete na www stránkách střediska.

Široké možnosti elektronického prostředí otevírají systému ISSN také nová pole působnosti. Např. může ISSN sloužit jako jednoznačné označení zdroje (tzv. URN). Podrobněji už bylo popsáno v článku Filipa Vojtáška.

Poznámka:
Článek vznikl ve spolupráci s Evou Jeřábkovou a Janem Bayerem, pracovníky Státní technické knihovny v Praze.

Použité zdroje:
1. ISSN Stategic Plan [online]. Paris : ISSN Centre, April 2000 [cit. 2002-10-21]. Přístup z: <http://www.issn.org:8080/English/pub/network/plan>.

2. PĚNKAVOVÁ, Petra. Nové pojetí seriálových dokumentů v elektronickém prostředí a způsoby jejich zpracování. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2002. 36 s. Standardizace, č. 25. ISBN 80-7050-398-X.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. ISSN a pokračující zdroje. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 11 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-11135. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11135

automaticky generované reklamy
registration login password