Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internet přilákal seniory do hradecké městské knihovny

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Internet přilákal seniory do hradecké městské knihovny

0 comments
Autoři: 

V letošním roce se akce Březen-měsíc internetu konala již po sedmé. U jejího zrodu v roce 1998 byla snaha rozšířit užívání internetu oslovením co největšího počtu potenciálních uživatelů. Z tohoto záměru vycházely také metody, které byly pro prezentaci internetu zvoleny. Z počátku všeobecné informace a informace technického rázu se po zavedení internetu do veřejných knihoven rozšířily o akce zaměřené bezprostředně na koncového uživatele. Postupně se ukázalo, že právě knihovny jsou pro propagaci internetu velice vhodné. S nabízením a zpřístupňováním informací mají bohaté zkušenosti, kromě toho mají předpoklady oslovit ty skupiny obyvatelstva, které by pravděpodobně samy cestu k internetu těžko hledaly – senioři, hendikepovaní, nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené... V předcházejících letech bylo vždy zajímavé procházet výčet akcí jednotlivých knihoven a nechávat se jimi inspirovat při přípravě dalšího ročníku. ALE – sedm let je dlouhá doba, Internet se od poloviny 90. let změnil, stejně tak se změnily požadavky veřejnosti, knihovníci získali cenné zkušenosti v této oblasti a k určitému posunu bude muset dojít i v rámci akcí BMI.

Možná, že právě Ikaros by mohl zprostředkovat burzu nových námětů, podnětů a připomínek, které by tomuto posunu pomohly.

Hudební oddělení Knihovny města HK se akce účastní od roku 2001. Ve studovně máme pouze jeden počítač s připojením na Internet a a další počítač s CD-ROM jednotkou. Tím jsme v programu BMI limitováni. Všechny nabízené služby včetně školení jsou určeny pro jednoho, maximálně pro dva uživatele najednou.

V čem byl letošní BMI jiný než roky předcházející:

  • Doposud převážnou část z celkového počtu návštěvníků BMI představovali studenti.
  • Letos poprvé převažovali senioři.
  • Letos se na návštěvnosti výrazně projevila skutečnost, že informace byla s předstihem uveřejněna v časopise RADNICE, který je zdarma dodáván do každé domácnosti. RADNICI nám doporučili sami senioři s tím, že informace z denního tisku se k nim nemusí.
  • Doposud převážná část školení pro seniory byla orientačního charakteru – většinou šlo o jejich skutečně první kontakt s internetem motivovaný zvědavostí. Opakovaný zájem ze strany seniorů byl zcela zanedbatelný. Pokud jsme v minulých letech školili při BMI studenty, šlo výhradně o databáze EBSCO, ProQuest, Anopress apod.
  • Letos poprvé přišli senioři, kteří už měli první kontakt s Internetem za sebou (např. při minulé akci BMI, u dětí, u vnuků apod.). Školení probíhala v úplně jiném duchu, byla více zaměřena na vyhledávání, senioři byli aktivnější a bylo vidět, že si již uvědomují, že i pro jejich věkovou kategorii může být internet zdrojem důležitých informací i zábavy. Často přicházeli s předem připravenými dotazy nebo tématy, která chtěli vyhledávat. Většina z nich se shodovala v názoru, že doma na ně nemají čas a trpělivost. Senioři je chápou, neodsuzují, ale přístup zvolený knihovnou jim vyhovuje lépe.
  • Letos poprvé měli senioři v naší knihovně internet zdarma celý měsíc. To vedlo k tomu, že mnozí z nich přišli opakovaně a celá akce pro ně nabyla zcela jiný význam (od pouhého jednorázového seznámení k praktickému procvičení a upevnění základních dovedností).
  • Letos poprvé projevili uživatelé v rámci BMI zájem o e-learningové počítačové kurzy. V naší knihovně jsou prezenčně k dispozici kurzy MS Office 2000 počítačové školy Gopas. V průběhu března jsme zaznamenali 20 návštěv. Někteří z uživatelů se rozhodli absolvovat kurz celý a budou naši studovnu navštěvovat i v následujícím měsíci.
  • Každoročně v rámci BMI nabízejí firmy veřejným knihovnám možnost zdarma vyzkoušet a uživatelům prezentovat nejrůznější programy či databáze. Jde o vítanou iniciativu a mimořádnou příležitost, ale má to svůj háček. Knihovny se o konkrétní možnosti dozvědí většinou v době, kdy už mají program BMI připraven a často již zveřejněn. Vzhledem k tomu, že všechny akce BMI jsou vlastně akcemi navíc k běžným službám, není v silách knihoven nabízené možnosti využít, byť by byly sebelákavější.
  • Letos jsme za velmi zajímavou považovali nabídku vyzkoušet si hledání v on-line encyklopedii COTO.JE a nabídku jazykové školy PRESTO vyzkoušet si jejich on-line kurzy a zopakovat si anglickou gramatiku. Bohužel využití bylo minimální, sotva jsme se sami stihli s oběma produkty seznámit. Oba poskytovatelé by si mohli udělat mylný závěr, že o jejich produkty nebyl zájem. Opak je pravdou, ale jeden PC a program zaměřený na seniory nedovolil se touto nabídkou zabývat. Uvítali bychom, kdyby se z tohoto problému našlo nějaké východisko. Předpokládáme totiž, že v podobné situaci budou i jiné knihovny.
  • Letos jsme na březen načasovali spuštění vstupu do placené hudební encyklopedie Grove Music Online a předpokládali jsme, že to bude stěžejní náplň BMI. Neočekávaný zájem seniorů náš plán zcela pozměnil. Zájem seniorů nás potěšil, ale hlavně nás utvrdil v tom, že od příštího roku budeme muset poněkud pozměnit přístup k této kategorii uživatelů.

Senioři projevili mimo jiné zájem i o taková témata jako hygiena práce na PC, internet a děti, lékaři a jejich názor na Internet, problematika zavirování PC, možnosti úsporné práce s Internetem, kniha versus Internet apod. Senioři by si také rádi dopisovali se stejně starými vrstevníky, ale většina nabídek na dopisování je na Internetu určena mladším věkovým kategoriím. Knihovny jistě přijdou s dalšími náměty, ke kterým bychom se mohli na stránkách Ikara v průběhu roku ještě vrátit.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HRDÁ, Libuše. Internet přilákal seniory do hradecké městské knihovny. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 4 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-11524. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11524

automaticky generované reklamy
registration login password