Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Infogram – cesta správným směrem?

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Infogram – cesta správným směrem?

0 comments

Dne 18. června 2009 se v Centru informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (CIKS VŠE) konal pracovní seminář zaměřený na posouzení portálu Infogram a návrhy změn z pohledu uživatelů portálu. Seminář uspořádala Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) spolu s CIKS VŠE.

Zahájení se ujala Ing. Lenka Bělohoubková (CIKS VŠE), která přivítala účastníky a předala slovo předsedkyni Odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost AKVŠ (IVIG) PhDr. Ludmile Tiché, která představila historii vzniku portálu Infogram.

Historie

V roce 2005 vznikl v rámci komise IVIG projekt s názvem P.I.V.O. – Podpora Informačního Vzdělávání Online. Cílem systému mělo být shromažďovat, organizovat a zpřístupňovat na webu výukové, studijní a informační materiály pro informační vzdělávání. Měl být určen vyučujícím (učitelům a knihovníkům), studentům, žákům i zájemcům v rámci celoživotního vzdělávání. Obsah: přednášky (prezentace), příklady práce s informacemi, zadání úkolů pro cvičení, testy, odkazy na literaturu, projekty, fóra pro výměnu zkušeností, konference, výukové programy, osnovy předmětů. Struktura měla být oborová, podle vzdělávacího stupně, podle uživatelů a podle druhu dokumentů. Dokumenty do databáze systému měli vytvářet učitelé, knihovníci a studenti knihovnických škol. Databázi dokumentů a odkazů měla spravovat redakční rada.

Obr. č. 1 Ludmila Tichá o historii vzniku portálu

Obr. č. 1 Ludmila Tichá o historii vzniku portálu

V grantovém řízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v r. 2006 projekt nebyl úspěšný. Byl proto přepracován a pod názvem Informační vzdělávání bez bariér byl v r. 2008 přijat a financován jako centralizovaný rozvojový projekt MŠMT ČR. Cílem projektu se stala podpora informační gramotnosti a informačního vzdělávání a sdílení dobré praxe. V rámci projektu vznikl Infogram a tvůrci se účastnili několika seminářů a konferencí. Od portálu P.I.V.O. se Infogram liší ve dvou bodech – zatím nebyla založena oborová struktura a byla přidána část Plagiátorství.

Vznik a obsah portálu

Po stručném úvodu dostala zpět slovo L. Bělohoubková, která se tentokrát již konkrétně zaměřila na samotný portál Infogram, průběh jeho vzniku a jeho obsah. Nejprve představila pracovní tým (Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze, Ústřední knihovna Západočeské univerzity v Plzni, Ústřední knihovna Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze) a doplnila, že s pedagogickou a didaktickou částí portálu pomáhali odborníci na pedagogiku. Dále vyjmenovala cíle projektu:

 • vybrat název, vytvořit strukturu, vzhled a obsah samotného portálu;
 • shromáždit na jednom místě materiály z různých vysokých škol (pod licencí Creative Commons) k dalšímu využití;
 • vytvořit prostor pro sdílení materiálů k informačnímu vzdělávání.

Obr. č. 2 Lenka Bělohoubková přibližuje průběh vzniku portálu Infogram

Obr. č. 2 Lenka Bělohoubková přibližuje průběh vzniku portálu Infogram

Tým se v průběhu roku 2008 sešel na devíti pracovních schůzkách, jednotliví členové se zúčastnili dvou seminářů o tom, jak vytvářet materiály pro učitele a jak pro studenty. Komunikace probíhala prostřednictvím interní e-mailové konference. Všechny materiály vznikaly kooperativně a portál byl tvořen v redakčním systému Hyperion. Koncem roku se pak pro zájemce uskutečnily dva semináře typu Train The Trainers.

Portál obsahuje čtyři moduly:

 1. Modul „Pro studenty“ - garant ZČU
 2. Modul „Pro vyučující“ - garant ČVUT
 3. Modul „Plagiátorství“ - garant ČZU (samostatně vyčleněn až v průběhu práce)
 4. Modul „Zajímavé odkazy“ - společný modul

Další části portálu, které vznikaly bez konkrétního garanta:

 • O portálu
 • FAQ
 • Vzkazy
 • Mapa stránek
 • Aktuální zprávy
 • Anketa

Propagace

Na desáté pracovní schůzce se po obhájení projektu (leden 2009) řešila propagace. Uživatelům byl Infogram představen a přiblížen těmito formami:

 • informační e-mail do elektronických konferencí KNIHOVNA a VYSKA,
 • článek v e-časopisu Inflow (13.2.2009),
 • článek v e-časopisu Ikaros (1.3.2009),
 • článek ve slovenském časopisu ITlib: Informačné technologie a knižnice (01/09),
 • článek v časopisu Čtenář (05/09),
 • poster na konferenci Inforum 2009 (květen).

Autorská práva

Tvůrci portálu se rozhodli v návaznosti na představení české verze licencí Creative Commons (CC) (16. 4. 2009) zpřístupnit celý portál i všechny materiály v něm publikované pod kombinací BY-NC-SA (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci).

Reakce

Uživatelé na spuštění portálu reagovali různými cestami – posílali e-maily přímo tvůrcům, diskutovalo se na Inflow i na Inforu, příp. Infomejdanu, psali vzkazy přímo na stránky Infogramu… Tvůrci se setkali s několika typy reakcí. Uživatelé buď chválí vše, nebo jen některou část portálu („tudy cesta vede“), dále mají konkrétní připomínky či tipy. V tom případě dojde k rychlé opravě či doplnění. Pak je i skupina uživatelů, kterým se portál nelíbí a tzv. všechno haní.

Obr. č. 3 Lenka Bělohoubková reaguje na připomínky uživatelů

Obr. č. 3 Lenka Bělohoubková reaguje na připomínky uživatelů

Konkrétních připomínek však bylo jen málo, proto byl uspořádán tento seminář. Účastníci byli předem požádáni, aby se s portálem seznámili a sepsali si názory a postřehy, příp. otázky. Tvůrci tak mohli během diskuze posbírat mnoho nápadů.

Budoucnost

Portál je provozován na serveru ČZU a i do budoucna by to tak mělo zůstat. Je podporován komisí IVIG a hledá nové spolupracovníky. V závěru svého vystoupení L. Bělohoubková požádala všechny zúčastněné, aby e-mailem zasílali návrhy na doplnění a rozšíření portálu.

Diskuze o CC

První z několika diskuzí začala dotazem, proč bylo v kombinaci licencí CC zakázáno komerční využití. L. Tichá odpověděla, že portál je výsledkem činnosti financované ze státního rozpočtu (grant MŠMT), takže výstupy nemohou být využívány pro komerční účely.

Další dotaz směřoval opět do oblasti autorského práva. Diskutovalo se o autorskoprávních aspektech materiálů (školní dílo, kombinace licencí CC) a o tom, zda nějak omezovat stahování. Pokud ano, tak např. registrací uživatele? Tvůrci zastávají názor, že by měla být za všech okolností zachována licence BY, tzn. „Uveďte autora“. Možnost změny licencí prodiskutují na další schůzce tvůrčího týmu. Dále se diskutovalo i o tom, zda by šlo kombinovat licenci pro celý portál s dílčími (odlišnými) licencemi, které by si přidávali autoři jednotlivých materiálů. L. Tichá přislíbila, že se na tuto variantu zeptá Lukáše Grubera z Národní knihovny ČR, který se problematice Creative Commons intenzivně věnuje.

Diskuze – výtky, připomínky, dotazy

Po tom, co byla uzavřena debata o CC, následoval sled připomínek a dotazů. Na některé tvůrci reagovali ihned, další si poznamenali pro jednání tvůrčího týmu.

 1. Chybí moderované diskuzní fórum.
 2. Portál nereflektuje trendy Webu 2.0 – chybí interakce s uživateli, možnost vkládání materiálů samotnými uživateli (je však nutno vyřešit způsob přispívání dalších autorů).
  Reakce: Na portál je nutno zatím nahlížet jako na statický základ, další vývoj je určitě možný a žádoucí. Pokud to redakční systém dovolí, přidá se další sekce, kde budou moci uživatelé vkládat své materiály, následně se odešle vzkaz redakční radě, ta materiál zkontroluje a schválí. Vše bude prodiskutováno na schůzce tvůrčího týmu.
 3. Schází prostor, kde by uživatelé mohli publikovat informace o své činnosti (nástroj na sdílení informací - „Co se děje“).
 4. Uvažují tvůrci o propojení se systémem pro tvorbu e-kurzů Moodle?
 5. Je portál zaměřen jen na české prostředí? Bylo by možno přispívat i materiály vytvořenými v angličtině?
  Reakce: Ano, spolupráce je možná.
 6. Uvažuje se i o anglické verzi stránek?
  Reakce: Zatím neexistuje, protože cílovou skupinou byli čeští uživatelé, ale na schůzce tvůrců bude prodiskutována varianta stručné verze stránek v angličtině.
 7. Modul Plagiátorství je nekonzistentní vzhledem k členění a zaměření ostatních sekcí.
  Reakce: Téma plagiátorství se v průběhu tvorby portálu stalo velmi aktuálním, proto ho tvůrci tímto způsobem zdůraznili.
 8. Připomínka k informační architektuře celých stránek.
  Reakce: Struktura stránek byla projednávána s odborníky na informační architekturu.

Obr. č. 4 Účastníci semináře

Obr. č. 4 Účastníci semináře

Konference LILAC

Po přestávce podala L. Bělohoubková informace o účasti na konferenci LILAC v Cardiffu (Librarians Information Literacy Annual Conference). Zpráva z cesty je přístupná na stránkách AKVŠ.

Práce ve skupinách

Poslední hodina semináře byla věnována práci ve skupinách. Účastníci se rozdělili do dvou skupin (1/ Vyučující, 2/ Studenti a Plagiátorství). Úkolem bylo odpovědět na otázky:

 • Jaké má portál nedostatky?
 • Co bychom doplnili?
 • Co bychom změnili? (struktura, obsah, design)

V závěru skupinové práce měli pak zástupci prezentovat svůj seznam připomínek a návrhů na vylepšení portálu.

1/ Vyučující

Připomínky k navigačním prvkům

 • Levé menu nepřehledné, oddíly druhé úrovně by se měly zobrazit až po prokliknutí (nultá úroveň – Pro vyučující, první úroveň – Koncepce a vzory).
 • Horní navigační menu – nezobrazují se všechny úrovně, pokud se uživatel prokliká hlouběji, ztrácí se.

Co přidat

 • Založit kategorii praktických ukázek (příkladů) z univerzit (Vzorový projekt předmětu / Příklady z univerzit).
 • Přidat sekci Jak zvolit relevantní zdroj a Jak psát, číst a prezentovat.
 • Sestavit rejstřík interaktivních termínů s výkladem (slovo v textu prolinkováno na rejstřík, kde bude seznam termínů s definicemi, příp. by se po najetí kurzorem myši na termín otevřela „bublina“ s definicí).
 • Pro větší názornost doplnit obrázky, schémata, tabulky a mj. i modelové situace.
 • Obohatit sekci Didaktika a metodika o konkrétní příklady.
 • Přidat sekci dělenou oborově, kde by se prezentovaly konkrétní zkušenosti z výuky.
 • V sekci Plagiátorství rozpracovat citování (Jak citovat).

Další připomínky

 • Málo strukturované a statické texty.
 • Rozdělit výukové materiály pro úrovně Začátečníci a Pokročilí.
 • Návrh na přepracování celé struktury portálu – např. členit oborově již od první úrovně, tzn. zachovat nultou úroveň (Pro vyučující, Pro studenty aj.), a dále členění např. na přírodní vědy, technické vědy, humanitní vědy atp.
 • Sekce nazvat ne podle toho, pro koho jsou určeny, ale podle toho, co je obsahem.
 • Nasadit na stránky nástroj Google Analytics.

Prověřit a opravit

 • Korektura chyb (pravopisných, formálních).
 • Otestovat, jak funguje Hledej – podle jakého klíče se zobrazují výsledky, kde systém hledá, pokud uživatel stojí v konkrétní sekci nebo na domovské stránce atd.

2/ Studenti

Skupina se shodla na několika zásadních připomínkách.

 • Sekce má nepřehlednou strukturu a není pro studenty srozumitelná – měla by být koncipována tak, aby vedla studenta od jednoho kroku k druhému. Doplnit obecný přehled postupování v určitých situacích.
 • Hned při vstupu by mělo být patrné, co portál přinese, jaká je jeho přidaná hodnota.
 • Portál by se měl propagovat i mimo knihovny.
 • Do prací na portálu by měli být zapojeni i studenti.

Závěrem

Na závěr semináře zástupci tvůrců poděkovali za všechny nápady a navrhli uspořádat podobný seminář za několik měsíců, kdy již budou některé připomínky zapracovány.

Na úplném konci se všichni zúčastnění shodli, že by bylo velmi přínosné, kdyby se vytvořilo diskuzní fórum, kde by probíhalo další projednávání všech návrhů. Okamžitě bylo vytvořeno diskuzní fórum Infogram na Google skupiny. Členy se stali všichni účastníci semináře.

Seminář zcela nepochybně přinesl tvůrcům spoustu námětů, jak portál vylepšit, tak aby se opravdu stal místem sdílení dobrých zkušeností a výchozím bodem pro ty, kteří se zabývají informačním vzděláváním, příp. chtějí zvýšit svou informační gramotnost.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANKOVSKÁ, Blanka. Infogram – cesta správným směrem?. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 7 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13205. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13205

automaticky generované reklamy
registration login password