Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX

2 comments
Anglicky
English title: 
The impact factors as a part of the SFX services
English abstract: 
<p>Impact factor is an exact and widely acknowledged prestige indicator of scientific journals. It's therefore often important for users to know its value for a specific journal. It's possible to mediate this information very effectively by additional SFX services. A link to the Journal Citation Reports database which is the source of impact factor information can be incorporated directly into the SFX menu ensuring very fast access to this data. Another option is to add impact factor values to the list of electronic journals which is also generated by SFX. Including impact factor information by SFX services appears to be very attractive and useful. </p>

V jednom z předchozích čísel jsme představili celkový proces implementace SFX do služeb knihovny. Nyní bychom na tento příspěvek rádi navázali sérií článků o vlastnostech, funkcích a možnostech, které SFX přináší. Tento příspěvek shrnuje možnosti získávání informací o impakt faktorech časopisů pomocí využití SFX služeb.

Úvod

Články z časopisů jsou nejaktuálnějším zdrojem informací ve vědě. Služby SFX jsou nejčastěji využívány pro ověřování dostupnosti plných textů z bibliografických databází, které obsahují v drtivé většině právě bibliografické záznamy článků. Značnou roli přitom hraje nejen relevantnost a aktuálnost vyhledaného článku, nýbrž také kvalita časopisu, v němž byl publikován. Za tímto účelem bylo vyvinuto exaktní a všeobecně uznávané kritérium v podobě tzv. impakt faktoru. Získat informaci o výši impakt faktoru lze v principu z vícero zdrojů (např. přes databázi Ulrichsweb nebo nezřídka také na stránkách samotných titulů jednotlivých impaktovaných elektronických časopisů). Pohodlné propojení přímo do databáze Journal Citation Reports, která tento údaj primárně vyčísluje, je však pro získání impakt faktoru zcela nesporně tou nejkomfortnější a nejserióznější možností. Po zakomponování tohoto zdroje do SFX služeb má uživatel k dispozici potřebné informace pomocí jednoho kliknutí myši přímo z SFX menu. Kromě toho lze informaci o aktuálním impakt faktoru časopisu vložit také do institucionálního seznamu časopisů, který je generován rovněž pomocí technologie SFX.

Journal Citation Reports a impakt faktor

Jak už bylo výše uvedeno, impakt faktor je údaj, který udává prestiž jednotlivých časopisů. Jedná se o číslo, které je vypočteno na základě citovanosti článků z daného časopisu za poslední dva roky. Tento údaj je vyhotovován v rámci databáze Journal Citation Reports, která je doplňkem dobře známého citačního rejstříku Web of Science. Jedná se o zdroj placený, avšak jeho rozšířenost, a to i v českých podmínkách, je velmi vysoká. Journal Citation Reports je tvořen dvěma dílčími součástmi – Science Edition a Social Science Edition, která je nepoměrně menší. Nutno poznamenat, že impakt faktorem jsou označeny pouze opravdu kvalitní časopisy (dohromady něco kolem 8 000 titulů, českých časopisů bylo v roce 2007 pouze 27). Je tak jasné, že drtivá většina seriálů impakt faktor nemá. Informace o hodnotě impakt faktoru je enormně důležitá jak pro autory, kteří chtějí v daném časopise publikovat, tak pro vědce, kteří čerpají z příspěvků v časopise obsažených. Publikační činnost v časopisech s vysokým impakt faktorem je také jasným indikátorem, že vědecká činnost pracovníka či celého pracoviště je na vysoké úrovni. Přístup k těmto informacím je nyní výrazně usnadněn díky implementaci Journal Citation Reports do služeb SFX.

Journal Citation Reports a SFX

Přestože je dosažitelnost informací o impakt faktoru velmi přínosnou součástí SFX služeb, v běžné nabídce cílů SFX standardně aktivovat nelze. Tato služba se však dá poměrně nenáročnou procedurou do znalostní databáze SFX přidat. Nejprve se jedná o samotné přidání ISI JCR do nabídky cílů (targetů) s přiřazením služby getCitedJournal. Druhým krokem je nastavení parseru. Pomocí Data loaderu se pak jednoduše do příslušného targetu naimportuje skupina čísel ISSN impaktovaných časopisů. Seznam lze získat přímo z databáze Journal Citation Reports (podrobný návod na aktivaci služby, včetně portfolia impaktovaných časopisů, se nachází v dokumentačním portálu El Commons).

Odkaz na službu se zobrazuje v SFX menu v rozšířené nabídce. Služba se v menu objeví pouze v případě, že zdrojový časopis impakt faktorem skutečně disponuje. V opačném případě se odkaz nezobrazuje.

Obr. č. 1: SFX menu s možností zobrazení impakt faktoru časopisu v databázi Journal Citation Reports

Obr. č. 1: SFX menu s možností zobrazení impakt faktoru časopisu v databázi Journal Citation Reports

Obr. č. 2: Graf s vývojem impakt faktoru pro daný časopis

Obr. č. 2: Graf s vývojem impakt faktoru pro daný časopis

Impakt faktory v seznamu časopisů SFX

Kromě zjišťování aktuálních impakt faktorů pomocí služby JCR existuje ještě jedna cesta k jejich získání a využívání. Náročnější příprava a nastavení dat je kompenzována okamžitým zobrazením impakt faktorů nejen v hlavním menu SFX, ale hlavně v přehledu časopisů (A-Z list).

Systém využívá poznámkového aparátu SFX. Ke každému časopisu v portfoliích lze přidat poznámku (v tomto případě je to hodnota jeho impakt faktoru). Tyto poznámky se zobrazují na hlavní stránce SFX pod jednotlivými zdroji a také v seznamu časopisů při přepnutí do detailního zobrazení. Detailní zobrazení je však poněkud nepřehledné, proto je vhodné upravit zdrojový kód tabulkového zobrazení a obohatit jej o poznámku.

Obr. č. 3: Zobrazení impakt faktorů časopisů v seznamu časopisů (SFX A-Z list)

Obr. č. 3: Zobrazení impakt faktorů časopisů v seznamu časopisů (SFX A-Z list)

Postup

Prvním krokem je získání souboru ISSN a impakt faktorů všech hodnocených časopisů. Tento soubor se převede do formátu vhodného pro zpracování pomocí dataloaderu a je importován do knowledge base pro všechna aktivní portfolia. Pokud v portfoliu je impaktovaný časopis, je mu do pole poznámka vložena hodnota impakt faktoru.

Po nahrání dat se zobrazují impakt faktory v hlavním menu a v detailním zobrazení seznamu časopisů. Pro zobrazení v tabulkovém režimu je nutná složitější úprava zdrojových šablon se znalostí htmltmpl skriptování. Podrobný návod bude publikován na El Commons.

Zhodnocení

Celkově lze konstatovat, že zařazení informací o impakt faktorech jednotlivých časopisů přímo do SFX menu a seznamu časopisů je pro uživatele velmi přínosné. Zejména vědečtí a akademičtí pracovníci mají zájem vědět, jak prestižní jsou časopisy, ze kterých čerpají, respektive ve kterých publikují. Z pohledu administrátorského znamená aktivace této služby jisté penzum práce navíc, avšak zkušený pracovník zvládne tuto činnost za velmi krátkou dobu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
FABIÁN, Ondřej a BUDÍNSKÝ, Lukáš. Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-13091. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13091

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Na publikaci v prestižních vědeckých časopisech se běžně čeká i několik let - tolik na okraj k časopisům jako nejaktuálnějšímu zdroji informací ve vědě... Poněkud nešťastná první věta jinak vcelku dobrého článku :)

Ano, na opublikování článku v prestižním časopise se někdy čeká dlouho. Inkriminovaná věta ale nesnižuje hodnotu článku - ten považuji za velmi dobrý.

Pavel Krbec

registration login password