Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hot Articles - nejčtenější články z Vašeho oboru

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Hot Articles - nejčtenější články z Vašeho oboru

0 comments
Anglicky
English title: 
Hot Articles - The Most Read Articles from Your Field
English abstract: 
Charles University is testing a new service for recommending the most read articles from different subjects named bX Hot Articles. The service is based on data from bX Recommender, which constantly harvests statistics data from thousands of institutions from all over the world. Testing was conceived between December 2011 and March 2012.
Autoři: 

Úvod

Na Univerzitě Karlově v Praze (UK) a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) bylo právě dokončeno testování nové služby bX Hot Articles. Jedná se o nástroj vyvíjený společností ExLibris založený na stávající službě bX Recommender, který na obou univerzitách běží úspěšně již téměř dva roky jako součást Open URL linkovacího serveru SFX. bX Hot Articles bude podle informací pro nekomerční účely k dispozici zdarma a to ve spojení s libovolným linkovacím serverem, který zajistí propojení na plné texty elektronických článků.

bX Recommender a Hot Articles

bX Recommender (odvozenina od výrazu "black box"), na jejímž základu Hot Articles běží, se snaží uživateli nabídnout typově nejbližší články k těm, které právě vyhledává. Zjednodušeně řečeno, k vyhledanému článku systém nabídne právě takové, které si následně přečetlo největší procento uživatelů zajímajících se o tentýž článek. Jde o stejný princip, kterého dnes využívá při doporučování svého zboží stále více internetových obchodů, ať už Amazon, který byl určitým vzorem pro ostatní systémy, tak nyní i mnohá česká internetová knihkupectví (Kosmas, eReading aj.). Hlavním cílem je především ušetření času a úsilí uživatelů potřebných k nalezení dalších relevantních dokumentů spojených s poptávaným tématem. Pro doporučování akademických článků, kterých je dnes ohromné množství (a neustále přibývají další) je třeba systematicky shromažďovat a zpracovávat velké množství statistických dat, která jsou pro bX Recommender sklízeny na více než tisíci akademických institucí po světě (v ČR je to UK, UTB a Národní knihovna). Data pocházejí především z linkovacího serveru SFX, který je svým účelem (propojováním na plné texty článků napříč jejich poskytovateli) k této funkci ideální.

Aktuální vzhled služby bX Hot Articles

Aktuální vzhled služby bX Hot Articles

Služba bX Hot Articles je vystavěna na obdobných principech jako bX Recommender a taktéž čerpá ze stejných statistických dat. Z těchto dat jsou zde ovšem generovány pouze ty nejčtenější, tedy "horké" články, tedy takové, o které je za určité období největší zájem. V době testování měla služba podobu jednoduchého formuláře, který lze prostřednictvím krátkého předpřipraveného HTML kódu jednoduše vložit prakticky do jakékoliv stránky a s pomocí volitelného parametru definovat obor, pro který chceme tipy zobrazovat.

Praktické zkušenosti a připomínky

Na UK je pro testovací provoz "Horkých článků" využitý Portál elektronických zdrojů (dále PEZ), který je hlavním rozcestníkem v oblasti elektronických informačních zdrojů na univerzitě. Nabídkový formulář je implementován přímo k vyhledávání dle oborů, kde se při zvolení oboru zobrazí patřičné články. Základní nabídka (viz. Obr. 1) zobrazuje vždy tři články, které se umístily ve statistice na prvních místech. Prostřednictvím odkazu "more" získáme dalších sedm článků, dohromady tedy deset dokumentů (viz obr. 2). Po prokliknutí na libovolný článek jsme propojeni na nabídku služeb SFX a posléze na příslušný dokument u jeho poskytovatele. Celý proces je znázorněn na obr. 3. Zkušební provoz je mimo jiné úzce spojen s připomínkováním a věcnou kritikou, takže od počátku spuštění, v prosinci 2011, se některé parametry měnily, stejně jako vzhled a ovládání služby.

Zobrazení všech deseti nejčtenějších dokumentů

Zobrazení všech deseti nejčtenějších dokumentů

Časové pokrytí

V době testování se nabízené tituly měnily po jednom měsíci. Zejména v technických a medicínských oborech je pochopitelné, že se tento interval může jevit jako příliš dlouhý. I proto se po vydání ostré verze plánuje na základě připomínek interval pokud možno zkrátit, ideálně na týden.

Granularita oborů

Nabízené tituly jsou rozděleny do kategorií - vědních oborů. Jejich granularita je v současné době spíše nižší, obsahuje 11 hlavních kategorií a 24 podkategorií. Některé obory (jako filozofie, náboženství, geografie, matematika aj.) budou na PEZ přidávány postupně; u nich nabídka nejčtenějších článků prozatím chybí. Obecně lze však konstatovat, že tituly nabízené pod stávajícími obory souhlasí a odpovídají svému určení i popularitě.

Hlavní kategorie během testovacího provozu:

 • Agriculture & forestry
 • Business
 • Engineering
 • Languages & literature
 • Law
 • Library & information science
 • Medicine
 • Nursing
 • Psychology
 • Sciences
 • Social Sciences

Další služby

Během testování také probíhala diskuze o dodatkových službách, jako možnost přihlášení k odebírání novinek emailem, prostřednictvím RSS kanálu či možnost měnit vzhled okna tak, aby se dobře začlenilo do prostředí stránky, ve které bude pracovat. Všechny tyto úpravy jsou na základě připomínek kooperujících institucí taktéž zapracovávány. V současné chvíli jsou také připravovány aplikace pro mobilní zařízení s operačními systémy iOS a Android.

Zobrazení získání plného textu článku prostřednictvím serveru SFX UK

Zobrazení získání plného textu článku prostřednictvím serveru SFX UK

Závěr

V současné době již existuje celá řada kvalitních vyhledávačů a vyhledávacích platforem databází, kterými lze bez většího úsilí nalézt relevantní informace. Avšak stále se zvyšující množství existující literatury přímo vybízí se k získávání dat postavit nejen pasivně tím, že necháme samotné uživatele informace vyhledávat, ale také jim je aktivně nabízet.

bX Hot Articles jsou dalším nástrojem, díky kterému získají uživatelé možnost dostat se k informacím, které by je jinak mohly minout, a zároveň získat povědomí o nejčtenějších článcích ve svém oboru. Po implementaci připomínek, které se během testování objevily, jak od knihovníků a systémových správců, tak od samotných studentů, půjde o zajímavou doplňkovou službu do již existujícího spektra nástrojů zpřístupňujících elektronické informační zdroje.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ZACH, Michael. Hot Articles - nejčtenější články z Vašeho oboru. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 4 [cit. 2024-05-28]. urn:nbn:cz:ik-13841. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13841

automaticky generované reklamy