Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Historie kontinentu online

Čas nutný k přečtení
11 minut
Již přečteno

Historie kontinentu online

0 comments
Podnázev: 
American Memory Historical Collection

http://memory.loc.gov/ammem/

Pakliže jsme v minulém příspěvku hovořili o systémech kulturního bohatství Islandu - malé, kulturně velmi specifické země -, nyní předkládáme náhled systému dalšího - tentokrát rozrůzněného kontinentu, s historií ne tak hlubokou, avšak s mnohonárodnostní kulturou.

Jedná se o rozsáhlý komplexní projekt, dokumentující historii amerického kontinentu v celé škále oblastí zájmu potencionálního uživatele. Jeho náplní jsou rukopisy – dopisy, deníky a poznámky, knihy rukopisné i tištěné, mluvené slovo, zvukové záznamy, pamflety, filmové materiály, fotografie, plakáty, mapy, hudebniny - média, na nichž je zachycena kulturní, politická, náboženská a duchovní historie Ameriky. Jedná se o jakési sestavení digitální dokumentace amerických dějin.

Materiál – dokumenty a artefakty, jejichž digitální kopie jsou zde bezplatně vystaveny, pochází ze sbírek Kongresové knihovny (Library of Congress) a dalších amerických institucí, uchovávajících pamět míst, lidí, historických událostí, lidského vyjádření, historických mezníků i denního života ve formě, která má za úkol přenést pomíjející nenahraditelné památky do prostoru webu, zpřístupnit je všem a zachovat pro další generace.

Historie projektu

Pilotní program projektu American Memory proběhl v letech 1990 až 1994. V jeho rámci byly vytvořeny digitální kopie různých typů dokumentů ze sbírek Kongresové knihovny, které tvoří náplň systému i dnes. Byly vydány první CD-ROM, které byly rozeslány 44 americkým školám a knihovnám; ty novou možnost přístupu k dokumentům americké historie nadšeně přijaly. CD-ROM byl však stále jako formát příliš finančně náročný. Zlom nastal až s příchodem internetu a webového prostředí, které umožnilo zprostředkovat výsledky projektu American Memory veřejnosti.

13. srpna 1994 se Kongresové knihovně dostalo ze soukromých zdrojů 13 milionů dolarů na vybudování Národní digitální knihovny (National Digital Library Program). Nastala systematická digitalizace většiny historického bohatství Ameriky.

Od roku 1994 získával projekt finanční prostředky zčásti od Kongresové knihovny, zčásti díky podpoře soukromých investorů.

Od roku 1996 Kongresová knihovna rozdala 2 miliony dolarů, které pocházely z daru společnosti Ameritech Corporation, veřejným, vědeckým a akademickým knihovnám, muzeím, historickým spolkům a archivům (kromě státních institucí) na digitalizaci jejich fondů a začlenění do webových stránek American Memory.

Původně bylo vytvořeno 23 digitálních sbírek, které se dnes rozrostly více jak na stovku. V roce 2000 dosáhla Kongresová knihovna počtu 5 milionů digitalizovaných kopií, přístupných online, dnes je to už téměř 9 milionů.

Systém

Vyhledávání probíhá v režimu přímého vyhledávání, které lze realizovat pomocí selekčních údajů, jimiž jsou název, klíčové slovo, autor či předmět dokumentu. Je možno zvolit si vzdálenost jednotlivých slov dotazu či formulovat dotaz jako frázi. Druhou možností vyhledávání je prohlížení aktivního seznamu podle předmětu, názvu a jména autora.

Po otevření vybrané jednotky ze seznamu je nabídnut záznam jednotky, v němž je uveden název, autorská odpovědnost a nakladatelské údaje (existuje-li autor a nakladatel), poznámka, předmět, příbuzná jména, médium, lokace originálu a adresa digitální kopie. Dokument je možno prohlížet po stránkách doprovázených vždy názvem, autorskými informacemi a názvem sbírky, v níž je v systému umístěn. Sbírky mohou být prohlíženy jednotlivě či po několika najednou. Každá sbírka obsahuje pomocný aparát pro snadnou orientaci.

Technologie

American Memory využívá pro sklízení metadat a sdílení dokumentů OAI Protokol (Open Archives Initiative Metadata Harvesting Protocol). Pro metadatový popis tak velkého množství nejrůznějších typů objektů obsažených v systému byl vyvinut speciální formát (Library of Congres AMMEM.DTD - American Memory Dokument Type Definition), zakládající se na principu metadatového formátu TEI (Text Encording Initiative) [1].

Digitální objekty systému jsou prezentovány díky metadatovému formátu SGML (v budoucnosti však American Memory plánuje přejít na XML). Navigace a alokace dokumentů historických sbírek je umožněna díky standardu EAD (Encording Archival Description) založeném na XML, který umožňuje zpřístupnění registrů a inventářů, v nichž se dokumenty nacházejí.

Vzhledem k vývoji a šíři systému nelze technické řešení popsat podrobně. Pro více informací doporučuji tedy navštívít přímo stránky „technické výbavy“ American Memory.

Struktura

Systém je rozdělen do 18 sbírek podle témat. Každá z těchto sbírek se dále dělí na několik dalších kapitol. Rozčlenění je provedeno podrobně a přehledně. Sbírky se prolínají, především co se týče druhů dokumentů (Oddělení rukopisů, Kniha v 19. století aj)

Uvádím podrobné členění systému, aby si čtenář mohl učinit základní představu o jeho struktuře a také aby - veden touto malou upoutávkou - se zatoužil do systému podívat.

Rozdělení systémů do sbírek dle témat [2]:

Reklama

 • Reklama v Americe 1850–1920
 • Reklama na výrobky Coca-Cola 1951–1999, filmové materiály
 • Tři století reklamních letáků a dalších efemer, 1600–2000
 • Doba prezidenta C. Coolidge a ekonomická situace - prosperita a šetrnost, 1924–1929, různé druhy dokumentů
 • Nahrávky firem T. A. Edisona, filmové a zvukové nahrávky
 • Plakáty WPA (Work Projects Administration), 1936–1943

Afroamerická historie

 • Afroameričané 1818-1907
  Afroamerická budoucnost – brožury ze sbírky Daniela A. P. Murraye
 • Afroameričané 1850-1920
  Afroamerická zkušenost v Ohiu, ze sbírek Ohijské historické společnosti
 • Afroameričané 1824-1909
  Od otroctví ke svobodě – sbírka afroamerických brožur
 • Afroameričané 1850–1920, hudebniny
  Výběr ze sbírek Brown University
 • Afroamerická odyssea
 • Baseball a Jackie Robinson 1860–1969
 • Frederik Douglass – 1841-1964, psané dokumenty ze sbírek LC
 • Zora Neale Hurstonová – 1925-1944, hry
 • Mapy Libérie – 1830-1870
 • Knihy 19. století – 1850-1877
 • Otroci vyprávějí – 1932-1975, zvukové nahrávky
 • Otroci vyprávějí – federální projekt – 1936-1938, různé druhy dokumentů
 • Otroctví a právo – 1740-1860, psané dokumenty
 • Církev v jihoamerické černošské společnosti – 1790-1925, texty

Architektura a krajina

 • Architektura a inženýring – od roku 1933, různé druhy dokumentů
 • Architektura a design interiéru – 1935-1955, fotografie Gottschoa a Schleisnera
 • Lidová kultura a přirozené životní prostředí, Západní Virginie – 1992-1999
 • Krajina a architektonický design – 1850-1920, různé druhy dokumentů
 • Periodika 19. století – 1815-1900
 • Panoramatické mapy – 1847-1929
 • Přelom století v Americe – 1880-1920, fotografie
 • Washington, D.C. – 1923-1959, fotografie T. Horydczaka

Města

 • Chesapeake Bay a Washington, D. C. – 1600-1925
 • Chicago Daily News – 1902-1933
 • Velké severní planiny 1880–1920, fotografie ze sbírek F. Hultstranda a F. A. Pazandaka
 • New York City – 1898-1906, filmové materiály
 • Folklor - 1994, ze sbírky N. J. Patersona
 • Panoramatické mapy – 1847-1929
 • Panoramatické fotografie – 1851-1991
 • Zemětřesení v San Franciscu – 1897-1916, filmové materiály
 • 11. září 2001 a reakce veřejnosti – 2001-2002
 • Život na malém městě, New York, New Jersey a Connecticut, 1850-1920, fotografie
 • Hranice Texasu – 1900-1920, fotografie
 • Přelom století v Americe – 1880-1920, fotografie
 • Washington, D.C. – 1923-1959, fotografie T. Horydczaka

Kultura a folklor

 • Afroamerická hudba, jih Spojených států – 1938-1943, zvukové nahrávky
 • Doba krize a 2. světová válka – 1935-1945, fotografie ze sbírek FSA/OWI
 • Tři století tištěného média – 1600-2000
 • Imigrace - z Číny do Kalifornie – 1850-1925, různé formáty
 • Fotografie severoamerických indiánů – ca 1900, fotografie ze sbírky Edwarda Curtise
 • Daguerrotypie – 1839-1864
 • Lidová kultura a přirozené životní prostředí, Západní Virginie – 1992-1999, různé druhy dokumentů
 • Lidová kultura, Florida – 1937-1942, různé druhy dokumentů
 • Lidová hudba, jižní Apalačské pohoří – 1966-1967, různé druhy dokumentů
 • Lidová hudba, Kalifornie – 30. léta 20. století, různé druhy dokumentů
 • Lidová hudba, Dust Bowl – 1940-1941, různé druhy dokumentů
 • Lidová hudba jihu Spojených států – 1939, různé druhy dokumentů
 • Woody Guthrie – 1940-1950, korespondence
 • Hispánská hudba , Rio Grande – 40. léta 20. století – ze sbírky J. B. Raela
 • Velké severní planiny 1880–1920, fotografie ze sbírek F. Hultstranda a F. A. Pazandaka
 • Životní příběhy – 1936-1940, rukopisné materiály
 • Omažská indiánská hudba - různé druhy dokumentů
 • Panoramatické fotografie – 1851-1991
 • Pearl Harbor a reakce veřejnosti – 1941-1942, zvukové nahrávky
 • Plakáty WPA – 1936-1943
 • Puerto Rico – 1831-1929, knihy a brožury
 • Farmářský způsob života, Nevada – 1945-1982, různé druhy dokumentů
 • Zemětřesení v San Franciscu – 1897-1916, filmové materiály
 • 11. září 2001 a reakce veřejnosti – 2001-2002
 • Otroci vyprávějí – 1932-1975, zvukové nahrávky
 • Otroci vyprávějí, federální projekt – 1936-1938, různé druhy dokumentů
 • Život na malém městě, New York, New Jersey a Connecticut, 1850-1920, fotografie
 • Jižní Spojené státy – 1860-1920, osobní zpovědi
 • Cestování po Americe – 1750-1920, knihy
 • Práce a zábava – 1894-1915, filmové materiály

Životní prostředí a jeho ochrana

 • Hnutí pro ochranu a uchovávání americké přírody – 1850-1920, různé druhy dokumentů
 • Životní prostředí a příroda – 1891-1936, fotografie
 • Ochrana životního prostředí na Floridě – 1884-1934

Vláda a právo

 • Hannah Arendtová – 1898-1977 - rukopisy a korespondence
 • Americký kongres a ústavodárné shromáždění – 1774-1789, dokumenty
 • Doba prezidenta C. Coolidge a ekonomická situace, prosperita a šetrnost, 1924 – 1929, různé formáty
 • Doba velké hospodářské krize a 2. světová válka – 1935 - 1945, fotografie FSA/OWI
 • Frederik Douglass – 1841-1964, dokumenty ze sbírek LC
 • Thomas Jefferson – 1606-1827, psané dokumenty
 • Životní příběhy – 1936-1940, rukopisy
 • Abraham Lincoln – 1850-1909, psané dokumenty
 • James Madison – 1723-1836, psané dokumenty
 • Plakáty WPA – 1936-1943
 • Puerto Rico – 1831-1929, knihy a brožury
 • Náboženské petice, Virginie – 1764-1802
 • 11. září 2001 a reakce veřejnosti – 2001-2002
 • Otroctví a právo – 1740-1860, psané dokumenty
 • Kongres Spojených států – 1774-1875
 • Volební právo žen –1897–1911, výstřižky
 • Volební právo žen –1875–1938, fotografie
 • 1. světová válka a volby 1920 – zvukové nahrávky

Imigrace, americká expanze

 • Kalifornie – 1849-1900
 • Chesapeake Bay a Washington, D. C. – 1600-1925
 • Imigrace - Číňané do Kalifornie – 1850, různé formáty
 • Velké severní planiny 1880–1920, fotografie ze sbírek F. Hultstranda a F. A. Pazandaka
 • Údolí řeky Ohio – 1750-1820
 • Prérie, Nebraska – 1862-1912, fotografie a dopisy
 • Cestování po Americe – 1750-1920, knihy
 • Přelom století v Americe – fotografie ze sbírek Detroit Publishing Company - 1750-1920
 • Horní Středozápad – ca 1820-1910, knihy prvních osadníků
 • Utah a osidlování Západu – 1864-1869, deníky a dopisy

Literatura

 • Sbírky rukopisů
 • Knihy 19. století – 1850-1877
 • Periodika 19. století – 1815-1900
 • Podobizny tvůrčích osobností Ameriky – 1932-1964, fotografie
 • Walt Whitman – 1850-1860, zápisníky

Mapy

 • Mapy z období občanské války – 1861-1865
 • Hotchkissovy mapy z občanské války – 1861–1865
 • Libérie – 1830-1870
 • Sbírka map – 1500-2004
 • Mapy národních parků
 • Panoramatické mapy – 1847-1929
 • Železniční mapy – 1928-1900
 • Mapy z období americké revoluce – 1750-1789
 • Mapy z období americké revoluce – Rochambeauova sbírka - 1750-1789

Dějiny původních Američanů

 • Chicago Daily News – 1902-1933, fotografie
 • Indiáni Severní Ameriky – ca 1900, fotografie ze sbírky Edwarda Curtise
 • Kultura původních Američanů, americký Severozápad – různé druhy dokumentů
 • Omažská indiánská hudba, různé druhy dokumentů
 • Cestování po Americe – 1750-1920, knihy
 • Západ Spojených států – 1860-1920

Umění, hudba

 • Afroameričané – 1850-1820, hudebniny ze sbírky Brown University
 • Afroamerická hudba, jih Spojených států – 1938-1943, zvukové nahrávky
 • Emile Berliner – 1870-1956, ranná éra nahrávacího průmyslu, různé formáty
 • Leonard Bernstein – 1920-1898, různé druhy dokumentů
 • Období občanské války – hudební skupiny, různé druhy dokumentů
 • Sbírka Aarona Coplanda – 1900-1990
 • Nahrávky firem T. A. Edisona, filmové a zvukové nahrávky
 • Federální divadelní projekt – 1935-1939, různé druhy dokumentů
 • Kreslený film – 1900-1929
 • Irving Fine – 1914-1962, různé druhy dokumentů
 • Flétny, ze sbírky D. C. Millera, různé druhy dokumentů
 • Lidová kultura, Florida – 1937-1942
 • Lidová hudba, jižní Apalačské pohoří – 1966-1967, různé druhy dokumentů
 • Lidová hudba, Kalifornie – 30. léta 20. století, různé druhy dokumentů
 • Lidová hudba, Dust Bowl – 1940-1941, různé druhy dokumentů
 • Lidová hudba jihu Spojených států – 1939, různé druhy dokumentů
 • Woody Guthrie – 1940-1950, korespondence
 • Hispánská hudba, Rio Grande – 40. léta 20. století – ze sbírky J. B. Raela
 • Zora Neale Hurstonová – 1925-1944, hry
 • Jazz – 1938-1948, fotografie ze zlaté éry jazzu
 • Abraham Lincoln a občanská válka – 1895-1909, hudebniny ze sbírky A. W. Sterna
 • Kultura původních Američanů, americký Severozápad, různé druhy dokumentů
 • Omažská indiánská hudba, různá média
 • Podobizny tvůrčích osobností Ameriky – 1932-1964, fotografie
 • Hudebniny – 1820-1860, 1870-1885 a 1850-1920
 • Hudebniny – 1800-1880, texty
 • Varieté – 1870-1920, různé druhy dokumentů

Prezidenti USA

 • Thomas Jefferson – 1606-1827, psané dokumenty
 • Abraham Lincoln – 1850-1909, psané dokumenty
 • Abraham Lincoln – 1850-1909, virtuální knihovna
 • Abraham Lincoln a občanská válka – 1895-1909, hudebniny ze sbírky A. W. Sterna
 • James Madison – 1723-1836, psané dokumenty
 • William McKinley – 1901, filmové materiály
 • Prezidentské inaugurace – 1789-2001, různé druhy dokumentů
 • Prezidenti a první dámy – od roku 1789, podobizny
 • Theodore Roosevelt – 1898-1919, filmové materiály
 • George Washington – 1741-1799, psané dokumenty
 • 1. světová válka a volby 1920 - nahrávky

Náboženství

 • Dokumenty ze sbírky Hannah Arendtové – 1898-1977
 • Hispánská hudba, Rio Grande – 40. léta 20. století – ze sbírky J. B. Raela
 • Náboženské petice, Virginie – 1764-1802
 • Církev v jihoamerických černošských komunitách – 1790-1925, texty
 • Nedělní škola – 1815-1865, knihy

Sport a rekreace

 • Baseball; Jackie Robinson a jiní – 1860–1969
 • Basebalové karty – 1887–1914
 • Průvodci baseballem – 1889–1939
 • Chautauqua: putující kultura – 1904-1940
 • Chicago Daily News – fotografie – 1902–1933
 • Taneční příručky – 1490–1920
 • Národní parky – mapy
 • Cestování po Americe – 1750–1920, knihy
 • Přelom století v Americe – fotografie ze sbírek Detroit Publishing Copany – 1750-1920
 • Práce a odpočinek – 1894-1915, filmové materiály

Průmysl a technologie

 • A. G. Bell – 1962–1939
 • Dokumenty A. G. Bella v LC
 • Emile Berliner – zrození nahrávacího průmyslu, 1870–1956, různé druhy dokumentů
 • Daguerrotypie – 1839–1864 Portrét a krajina
 • Nahrávky firem T. A. Edisona – filmové a zvukové nahrávky
 • Továrny Westinghouse – 1904, filmové materiály
 • Velké severní planiny 1880–1920, fotografie ze sbírek F. Hultstranda a F. A. Pazandaka
 • S. F. B. Morse 1793–1919 Dokumenty S. F. B. Morsea v LC
 • Periodika 19. století - 1815–1900
 • Projekt Amerického centra folkloru 1994, různé druhy dokumentů
 • Doprava 1894–1896
 • Okolo světa v 90. letech 19. století – 1894-1896, fotografie Světové dopravní komise
 • Práce a volný čas – 1894–1915, filmy
 • Bratři Wrightovi – 1881–1952, různé druhy dokumentů; Dokumenty Wilbura a Orvilla Wrightových v LC

Válka, vojenství

 • Ansel Adam – japonsko–americká internace v Manzanaru - fotografie
 • Hannah Arendtová – 1898–1977 - rukopisy a korespondence
 • Období občanské války – hudební skupiny
 • Obrazy občanské války – 1861–1865
  Ze sbírek New-York Historical Society
 • Mapy z občanské války – 1861–1865
 • Hotchkissovy mapy z občanské války – 1861–1865
 • Vojáci v občanské válce, Pensylvánie – 1861 – 1865
 • Občanská válka, Washington D. C. - 1861–1865 Deníky H. N. Tafta
 • Občanská válka - 1861–1865, fotografie
 • Od velké hospodářské krize do 2. světové války – 1935–1945 Fotografie FSA a OWI
 • Kongresová knihovna, 1939–1953 Pevnost svobody
 • Abraham Lincoln a občanská válka - 1859–1909, hudebniny Hudebniny o Lincolnovi, nezávislosti a občanské válce ze sbírky A. W. Sterna
 • Vybrané rukopisy z americké historie
 • Knihy 19. století - 1850–1977
 • Panoramatické fotografie – 1851-1991
 • Pearl Harbor a reakce na něj – 1941–1942, audionahrávky
 • Puerto Rico – knihy a brožury – 1831-1929
  Puerto Rico na úsvitu moderní doby, retrospektiva 19. století a ranná léta 20. století
 • Období americké revoluce – Rochambeauovy mapy, 1717–1795
 • 11. září 2001 a reakce na něj 2001-2002, různé druhy dokumentů, dokumentární projekt
 • Španělsko–americká válka, 1898–1901, filmy
 • Jižní hranice Texasu, 1900–1920, fotografie ze sbírek R. Runyona
 • Přelom století 1880–1920, fotografie Detroit Publishing Company
 • George Washington 1741-1799 dokumenty G. Washingtona v LC
 • 1. světová válka a volby 1920, nahrávky
 • 1. světová válka – 1918–1919, válečné zpravodajství
 • 1. světová válka – 1914–1919, obrázkové přílohy ve válečných zpravodajích

Dějiny americké ženy

 • Ženy Ameriky – různé druhy dokumentů
  Brána ke zdrojům LC v oblasti studií dějiny a kultury žen v USA
 • Volební právo žen – výstřižky 1897–1911
 • Volební právo žen – fotografie 1875–1938 fotografie National Woman's Party
 • Volební právo žen – fotografie a tisky 1850–1920
 • Volební právo žen – knihy a brožury 1848–1921
  Výběr ze sbírky Národního sdružení amerických sufražetek
 • Vybrané rukopisy americké historie

Systém American Memory Historical Collection je - pochopitelně již díky rozloze území, které prezentuje - nejrozsáhlejším elektronickým systémem kulturního bohatství. Ovšem i svou struktuou a snadnou navigací v systému patří k seriózním a dobře zpracovaným systémům kulturního dědictví.

Je skvělou ukázkou dokumentace historie amerického kontinentu, která se vzhledem ke své relativně krátké době trvání dá celkem dobře podchytit, mohl by však být vzorem i pro evropský kontinent a jeho jednotlivé země.

Poznámky:

1. Protože v době, kdy AMMEM.DTD vznikal, vývoj formátu TEI ještě nebyl dokončen, Kongresová knihovna vyvinula některé vlastní jednoduché modely popisu.

2. Názvy kapitol byly v některých nutných případech přeloženy pouze volně.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VORLÍČKOVÁ, Blanka. Historie kontinentu online. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 3 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12037. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12037

automaticky generované reklamy
registration login password