Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fond rozvoje vysokých škol v roce 2004

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Fond rozvoje vysokých škol v roce 2004

0 comments
Autoři: 

V loňském roce jsem v článku "Jak Fond rozvoje vysokých škol pomáhá vysokoškolským knihovnám" popsal možnosti vysokoškolských knihoven získat granty z tohoto zdroje a uvedl výsledky za roky 1994-2003. Možná by čtenáře Ikara mohlo zajímat, jaké byly výsledky výběrového řízení pro rok 2004.

Jak jsem uvedl v závěru onoho článku, pro rok 2004 byla přijata opatření ke snížení počtu podávaných projektů. Dosavadní okruh E1 (tj. projekty po vysokoškolské knihovny požadující jen náklady na investice) byl spojen s dalšími dvěma okruhy A a H, v nichž lze podávat projekty požadující kapitálové náklady, do jednoho okruhu s tím, že je omezen počet podaných projektů za fakultu (2 projekty u fakult do 2000 studentů, 1 další projekt za každých dalších 1500 studentů), za rektorátní pracoviště lze podat 1 projekt. Lze si snadno představit, že na fakultě dají přednost projektu pro laboratoř nebo počítačovou učebnu před projektem knihovny. Tento nový okruh A má zaměření Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku včetně knihoven a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání:
"Cílem je modernizace a rozšiřování laboratoří, ateliérů, knihoven a jiných pracovišť, včetně počítačových, pro praktickou výuku, experimentální činnost a pro přístup ke knihovnickým a jiným informačním zdrojům, které slouží pro praktickou výuku, vzdělávání a práci studentů vysokých škol. Zaměření projektů je též na další rozvoj informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání a v přístupu k informačním zdrojům, vycházející z dlouhodobého záměru vysoké školy nebo fakulty.

Očekávají se projekty zaměřené na:
a) zřízení, rozvoj a inovace laboratoří, ateliérů a jiných pracovišť pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů, zaměřené na vybavování přístroji, zařízeními a j. technikou nebo jejich soubory. Nákup PC je možný jen v případě, kde je řídícím počítačem pro zařízení laboratoře. Řešitel je povinen uvést počet studentů, kteří budou přístroje, zařízení nebo jinou techniku užívat, počet výukových hodin, ve kterých budou pořízené přístroje či zařízení využívány, název předmětu, jeho celkový hodinový rozsah a charakter (povinný, povinně volitelný, volitelný);
b) zřízení, rozvoj a inovace počítačových učeben, laboratoří, ateliérů a j. pracovišť pro praktickou výuku, experimentální činnost i samostatnou práci studentů, zaměřené na vybavování výpočetní technikou nebo jejich soubory. Řešitel je povinen uvést počet studentů, kteří budou přístroje, zařízení nebo jinou techniku užívat, počet výukových hodin, ve kterých budou pořízené přístroje či zařízení využívány, název předmětu, jeho celkový hodinový rozsah a charakter (povinný, povinně volitelný, volitelný);
c) rozvoj počítačových sítí a otevřených počítačových učeben podporujících uplatnění informačních technologií ve vzdělávání na vysokých školách a fakultách;
d) zavádění nové generace automatizovaných knihovnických systémů a moderních informačních technologií pro nové systémy zpřístupňování informačních zdrojů a zkvalitňování knihovnických služeb."

Pouze běžné náklady lze požadovat v okruhu E Vysokoškolské knihovny:
"Cílem je podpořit budování komplexního knihovnicko-informačního zázemí vysokých škol a umožnit zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do knihovnicko-informačních služeb.

Očekávají se projekty s uvedenou specifikací zaměřenou na:
a) využití moderních informačních technologií pro nové systémy zpřístupňování informačních zdrojů a zkvalitňování knihovnicko-informačních služeb;
b) budování digitálních knihoven s cílem zajistit archivaci a zpřístupnění vzácných a obtížně dostupných dokumentů."

Nově v okruhu E byla stanovena podmínka, že může být podán jediný projekt za vysokou školu. Osobně se domnívám, že zejména u větších vysokých škol s řadou fakult (a fakultních knihoven) je to podmínka diskriminující, stačilo by stanovit podmínku jednoho projektu za fakultu (přitom tematický okruh E nebyl v roce 2003 projekty zahlcen a byl schopen je administrovat).

Pro rok 2004 byly dále zpřísněny podmínky pro zpracování rozpočtu (týká se i ostatních tematických okruhů): "Dotace nelze použít na odpisy majetku, na stavební investice (rekonstrukce, modernizace), na stavební úpravy, na vybavení nábytkem, na režii pracoviště řešitele (škola se tohoto příspěvku zříká slibem institucionálního zabezpečení), na vydávání skript, učebnic a na překlady. Odměny za řešení projektu mohou být nejvýše 10 % z částky požadované na materiál, domácí cestovné, knihy a učební pomůcky (zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru). Pokud je pro řešení projektu požadován nákup literatury, musí být uvedeny konkrétní tituly s předpokládanými cenami. U zahraničních cest musí být uvedena akce a její souvislost s tématem projektu. Dotace na služby nesmí překročit jednu třetinu celkové požadované částky."

Výsledky výběrového řízení jsou zveřejňovány na webových stránkách Rady vysokých škol. Situaci výběrového řízení v tematickém okruhu E Vysokoškolské knihovny zhodnotila předsedkyně oborové komise Marta Machytková ve vystoupení na loňské Celostátní poradě vysokoškolských knihoven. Transparentně je publikován průběh celého výběrového řízení a možná bude zajímavé, jaké projekty vysokoškolské knihovny letos hodlají řešit.

Z 24 veřejných vysokých škol byly podány projekty ze 16 škol (tedy ze dvou třetin - projekt nebyl podán na těchto vysokých školách: Jihočeská univerzita, Slezská univerzita, Univerzita Pardubice, Univerzita T. Bati, České vysoké učení technické, Vysoká škola ekonomická, Akademie múzických umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová). Bylo podáno celkem 17 projektů, z toho 13 do specifikace a) (využití moderních informačních technologií pro nové systémy zpřístupňování informačních zdrojů a zkvalitňování knihovnicko-informačních služeb) a 4 do specifikace b) (budování digitálních knihoven s cílem zajistit archivaci a zpřístupnění vzácných a obtížně dostupných dokumentů).

V první fázi byly 3 projekty odmítnuty z formálních důvodů: 2 projekty z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, která nerespektovala podmínku podání jediného projektu za vysokou školu (Potáček Jiří: Rozšíření knihovnicko-informačního zázemí MZLU v Brně, Hála Tomáš: Interaktivní bibliografická databáze), a dále projekt Západočeské univerzity (Tichá Radka: Rozšíření přístupu k on-line katalogu UK ZČU) z důvodu: "ve vlastním projektu chybí alespoň jeden z požadovaných údajů: název projektu, TO, specifikace, jméno a příjm. řešitele, VŠ a fakulta".

Ve druhé fázi byly 3 projekty zamítnuty s odůvodněním, že nesplňují zadání tematického okruhu: Kulhánková Dagmar, Univerzita Karlova: Základy integrované oborové informační on-line brány specializovaných inf.; Martykánová Lydie, Univerzita J. E. Purkyně: Vybudování digitální studovny v knihovně FSE UJEP; Hovorka Ladislav, Vysoká škola chemicko-technologická: Digitální obrazový archiv - rozšíření digitální knihovny VŠCHT Praha). Jeden projekt byl vyřazen pro nedostatek rozvojového charakteru - dle textu vlastního projektu projekt realizován v r. 2003 (Sekaninová Irena, Veterinární a farmaceutická univerzita: Implementace nového knihovnického informačního systému).

K posuzování oborovou komisí tak zbylo 10 projektů - podle M. Machytkové bylo 5 projektů dobře zpracovaných, 3 projekty s výhradou, 2 projekty s vážnými výhradami. Rozhodnutím výboru Fondu rozvoje vysokých škol bylo financováno 9 projektů s celkovou částkou 3 628 000 Kč: Kohoutová Stanislava, Česká zemědělská univerzita: Podpora informační výchovy na České zemědělské univerzitě v Praze, 158 000 Kč; Bartošek Miroslav, Masarykova univerzita: Zkvalitnění knihovnicko-informačních služeb na MU Brno, 525 000 Kč; Kostecká Šárka, Ostravská univerzita: Modernizace konferenční místnosti univerzitní knihovny, 340 000 Kč; Tůma Petr, Technická univerzita Liberec: Přístup k informačním zdrojům a přidaným službám univerzitní knihovny, 700 000 Kč; Tkačíková Daniela, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: Zpracování a zpřístupňování informací o speciálních fondech ÚK VŠB-TUO, 361 000 Kč; Ježková Zdenka, Univerzita Hradec Králové: Vytvoření technologických předpokladů pro aplikaci nového knihovního systému, 318 000 Kč; Slezáková Ludmila, Univerzita Palackého: Získávání primárních dokumentů prostřednictvím Document Delivery Service, 156 000 Kč; Fasura Martin, Vysoké učení technické: Přístup k el. informačním zdrojům v integrovaném systému knihoven VUT, 690 000 Kč; Čížková Libuše, Janáčkova akademie múzických umění: Fond umělecké dokumentace, 380 000 Kč. (Nefinancován zůstal projekt: Bielický Michal, Akademie výtvarných umění: Víceúčelové pracoviště pro zpracování a archivaci multimediálních dat.)

Na doplnění mohu uvést, že v tematickém okruhu A, specifikace d) (zavádění nové generace automatizovaných knihovnických systémů a moderních informačních technologií pro nové systémy zpřístupňování informačních zdrojů a zkvalitňování knihovnických služeb) byl z 9 podaných projektů 1 projekt odmítnut (Skulinová Darja, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : Rozvoj vysokoškolské technické knihovny, včetně inovace technologie), 2 projekty zamítnuty (Tvrdoň Jiří, Česká zemědělská univerzita: El. databáze obch. věstníku a její zpřístupnění v rámci knihovny KZE PEF; Kostrhonová Laura, Univerzita Palackého: Vybavení EDS elektromagnetickým a kopírovacím zařízením), financovány byly 4 projekty: Poláček Jiří, Masarykova univerzita: Čítárna elektronických novin a časopisů SVI ESF MU, 503 000 Kč; Prázová Irena, Univerzita Karlova: Ochrana a zpřístupňování speciálních knižních a časopiseckých fondů SVI, 769 000 Kč; Šírová Marie, Univerzita Karlova: Pracoviště pro zrakově postižené studenty humanitních oborů, 255 000 Kč; Příbramská Iva, Univerzita Karlova: Přechod vybraných knihoven UK na AKS nové generace : pilotní část projektu, 1 685 000 Kč. (Nefinancovány zůstaly projekty: Křížková Eva, Jihočeská univerzita: Přístup k informačním zdrojům pro humanitní a společenské vědy na JU; Šedinová Petra, Masarykova univerzita: Prezentační a didaktická technika pro zkvalitnění služeb ÚK PdF MU.)

Oborová komise tematického okruhu E Vysokoškolské knihovny předložila koncem roku 2003 výboru Fondu návrh na rozšíření vyhlášení pro rok 2005 o specifikaci c), která byla schválena ve znění "využití moderních informačních technologií na podporu rozvoje on-line referenčních služeb s cílem budování virtuálně kooperujících modelů referenčních služeb knihoven". Druhý návrh, na zvýšení počtu podaných projektů za jednu vysokou školu z jednoho alespoň na tři, však akceptován pro rok 2005 bohužel nebyl.
Do výběrového řízení pro rok 2005 byly projekty podávány do 30. dubna 2004. Zatím je známo, že do tematického okruhu E bylo podáno 18 projektů (tedy o 1 více než v předchozím roce), odmítnut nebyl žádný, zamítnuto bylo 5 projektů, na posuzování komisí tak zbylo 13 projektů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Fond rozvoje vysokých škol v roce 2004. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 8 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11664. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11664

automaticky generované reklamy
registration login password