Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do knihovny Úřadu vlády České republiky

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do knihovny Úřadu vlády České republiky

0 comments

Dubnová exkurze pořádaná pražskou organizací SKIP směřovala do Strakovy akademie, sídla Úřadu vlády České republiky. Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy a plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. Zajišťuje podmínky pro práci odborných útvarů předsedy vlády a členů vlády organizačně začleněných do jeho struktury. Mezi orgány, jejichž chod Úřad vlády ČR zabezpečuje, patří např. Legislativní rada vlády, Bezpečnostní rada státu a Rada vlády ČR pro lidská práva.

Knihovna podléhá přímo vedoucímu Úřadu vlády ČR a je spolu s oddělením archivní a spisové služby organizačně začleněna do dokumentačního odboru. Návštěva knihovny byla ozvláštněna místem, v němž se tato instituce nachází. Velmi zajímavá je totiž i budova, ve které vláda ČR i Úřad vlády ČR sídlí. Majestátní novobarokní stavba je spíše známa pod názvem Strakova akademie. Byla postavena v roce 1896 na základě závěti císařského tajného rady hraběte Jana Petra Straky, pána z Nedabylic a Libčin, aby sloužila jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin. Stavbu projektoval architekt Václav Roštlapil a na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček. Ke Strakově akademii patří i rozlehlá zahrada budovaná pod dohledem Františka Thomayera.

Po vyhlášení Československé republiky a následném zrušení šlechtických titulů byla krátká historie studentské koleje ukončena. Budova však svým způsobem sloužila studentům i nadále, protože od roku 1921 zde sídlil Československý svaz studentstva a později studentský spolek Akademický dům. Kromě toho zde byla umístěna některá ministerstva a státní úřady.

Od dubna roku 1939 začala budovu využívat protektorátní vláda. S příchodem Reinharda Heydricha do Prahy roku 1942 došlo k vynucenému prodeji budovy a do Strakovy akademie byl umístěn zvláštní německý zemský soud. Po druhé světové válce byla vyhrazena pro potřeby nové československé vlády a do roku 1992 zde sídlilo předsednictvo dvaceti poválečných vlád.

Od 1. 1. 1993 je Strakova akademie sídlem vlády České republiky. V té době byla vytvořena nová koncepce knihovny, která byla do té doby multioborovou knihovnou sloužící různým ministerstvům federální vlády. Byly vytříděny staré fondy a bylo rozhodnuto o digitalizaci katalogu. Prvním automatizovaným systémem byl SmartLib, který pak byl po přechodnou dobu nahrazen systémem vyvíjeným pouze pro potřeby knihovny Úřadu vlády a který se příliš neosvědčil. Následně byl zvolen systém Clavius, který knihovna používá dodnes.

Knihovna má v současné době více než 44 tis. svazků knih a odebírá 140 titulů periodik. Literatura je průběžně vyřazována, s výjimkou právnické a politologické literatury. Úřad vlády má celkem 550 zaměstnanců, z toho 400 osob jsou čtenáři knihovny. Aktivních je 230 čtenářů, knihovna registruje přibližně 3.000 návštěv, za rok je vypůjčeno cca 21.000 dokumentů a na jednoho čtenáře připadá průměrně 90 výpůjček.

Knihovna se zabývá rovněž zajišťováním překladů dokumentů a tlumočení, vydavatelskou činností, vědeckým a kulturním servisem a pořádáním výstav. Velmi kvalitním výstupem činnosti jejích pracovníků je intranet provozovaný v systému Lotus Notes. Podle pracovnic knihovny se jedná o velmi dobře fungující redakční systém, který jsou po krátkém zaškolení schopni obsluhovat všichni pracovníci úřadu a který je zdrojem rozsáhlého souboru užitečných informací.

Knihovna Úřadu vlády je veřejnou knihovnou; o její existenci a službách je však obtížné se dozvědět, protože na internetových stránkách Úřadu vlády o ní zatím nenajdete žádnou zmínku. Důvodem je nízký stav pracovníků knihovny a jejich široce zaměřená činnost – vedení knihovny však plánuje v budoucnosti informovat veřejnost o svých fondech a službách. Řešením by mohlo být plánované zřízení informačního centra v detašovaném pracovišti úřadu ve Vladislavově ulici.

Lucie Wittlichová, ředitelka dokumentačního odboru Úřadu vlády ČR

Lucie Wittlichová, ředitelka dokumentačního odboru Úřadu vlády ČR

Vanesa Šlosárková, knihovna Úřadu vlády ČR

Vanesa Šlosárková, knihovna Úřadu vlády ČR

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Jednací sál vlády

Jednací sál vlády

Prohlídka výstavy litografií Vladimíra Suchánka

Prohlídka výstavy litografií Vladimíra Suchánka

V prostorách dokumentačního odboru

V prostorách dokumentačního odboru

Autorkou fotografií je Linda Skolková.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SLEZÁKOVÁ, Helena. Exkurze do knihovny Úřadu vlády České republiky. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-12776. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12776

automaticky generované reklamy