Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické informační zdroje pro pedagogiku

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Elektronické informační zdroje pro pedagogiku

0 comments

Cílem příspěvku je snaha nastínit problematiku elektronických informačních zdrojů pro pedagogiku. Nejedná se o komplexní výčet zdrojů, ale o praktické ukázky pramenů, které se využívají v Ústřední knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Referát je rozdělen na 3 části:

1) Úvod - pedagogika jako široké pole možností

Výběr a využívání elektronických informačních zdrojů pro pedagogiku je z několika důvodů komplikovaný:

1. problém širokého tématického záběru
Pedagogika je stručně řečeno věda o výchově, vzdělávání, zahrnuje řadu obecných, didaktických a dalších problémů. Ovšem druhý praktický pól, který k pedagogice nerozlučně patří je studium a výuka. Tato praktická část v sobě zahrnuje kromě vědní didaktické části nesmírně široké spektrum humanitních, společenských, technických a přírodních oborů.
S trochou nadsázky by se tedy dalo říci, že téměř každý elektronický informační zdroj by se uplatnil jako informační pramen pro pedagogiku.

2. obecné bariéry (člověk a elektronický informační zdroj)
Problémem, který nám brání nakoupit a využívat prestižní světové databáze z různých vědních disciplín jsou astronomické světové tržní ceny. Finanční potíže lze do jisté míry řešit grantovou a kooperativní politikou informačních institucí a knihoven. Ze strany uživatelů nám ideální model knihoven a informačních institucí jako zprostředkovatelů elektronických informačních zdrojů narušují předsudky uživatelů a podle mého názoru i školní systém.

Velmi pozitivně vnímám dnes již samozřejmou možnost využívání Internetu a úspěšné přijetí několika projektů LI MŠMT, z kterých vzešly celorepublikové licence na informační zdroje EIFL Direct a Proquest 5000/PCI.

2) Přehled elektronických zdrojů pro pedagogiku v ÚK PdF MU

  • On-line katalog ÚK PdF MU, odkazy na další knihovní katalogy
  • Databáze:
  • CD-ROM: technologie Ultranet, jednotlivé tituly
  • Digitální dodávání dokumentů - INVIK
  • Další zdroje na Internetu: digitální knihovny, elektronické časopisy, portály pro pedagogiku (včetně sociální a speciální), distanční výuka (telelearning)

Celouniverzitní informační zdroje

1. Databáze

(Popisy a charakteristiky jednotlivých databází viz příspěvek M. Bartoška: Elektronické informační zdroje1.)

Národní licence (multidisciplinární databáze):
EIFL Direct (Electronic Information For Libraries Direct)
ProQuest 5000
PCI (Periodicals Contents Index)
Springer-LINK

Oborové databáze:

Počítačová věda:
Springer-LNCS (Lecture Notes in Computer Science)
Digitální knihovna ACM

Přírodní vědy:
Biological Abstracts, Zoological Records

Společenské a humanitní vědy:
JSTOR (Journal Storage)

Specializované zdroje:
KnowEurope
Web of Science

2. CD-ROM - Ultranet

Technologie Ultranet spočívá ve sdílení jednotlivých CD-ROM titulů po síti, které jsou uložené na CD-ROM serveru. Fyzické vložení nosiče, instalace a spuštění CD-ROM pro uživatele Ultranetu odpadá. Jednotlivé tituly CD-ROM jsou uspořádány do sekcí:

  • Knihovnické databáze (ČNB, MDT, STK, ISSN, Ulrich`s International Periodicals Directory, Journal Performance Indicator, Bookfind, Musaios) Počítačové databáze (Computer select)
  • Adresáře (Informace na dlani)
  • Slovníky a encyklopedie (Lingea Lexicon, The Oxford English Dictionary)
  • Právní a ekonomické databáze (EPIS)
  • Skripta, učebnice (Matematická analýzy)

3) Volně dostupné elektronické informační zdroje pro pedagogiku na Internetu

Níže jmenované zdroje jsou dostupné na Internetu bez jakéhokoli omezení. Nepochybně největším světovým informačním zdrojem pro pedagogiku, vzdělání a pedagogický výzkum je databáze ERIC (Educational Resources Information Center).
Na www je vystavena forma AskERIC`s free web-based version. Bibliografická měsíčně aktualizovaná databáze má retrospektivu od roku 1966 do současnosti, obsahuje více než 1 mil. abstraktů z více než 980 periodik. Za finanční úhradu je možné získat primární text článků (propojení na dodání plného textu asi z 92 % bibliografických záznamů). Další volně dostupné databáze, například:

Další informační zdroje pro pedagogiku na Internetu - ukázka zdrojů

Internet umožňuje v současné době přístup k mnoha informačně cenným dokumentům. Pokusila jsem se zmínit některé z nich:

Elektronické časopisy

Pedagogické portály (informační brány k oboru pedagogika)

Digitální knihovny - obecná problematika, virtuální sbírky

Distanční výuka (výuka prostřednictvím Internetu)

České pedagogické knihovny, instituce

... a mnoho dalších.


Použité zdroje:
BARTOŠEK, M. Elektronické informační zdroje na MU [online]. Dostupné na WWW: <http://www.muni.cz/library/zdroje-n.html>.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠEDINOVÁ, Petra. Elektronické informační zdroje pro pedagogiku. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 1 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-10996. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10996

automaticky generované reklamy